หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Engineering Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)
: Doctor of Philosophy (Engineering Management)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
: Ph.D. (Engineering Management)
รายละเอียด
-