หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
: Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
: B.Eng. (Environmental Engineering)
รายละเอียด
ประกอบด้วยหมวดวิชาวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมระบบผลิตประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะและของเสียอันตราย การออกแบบท่อในอาคาร มลพิษทางอากาศ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ขจัดมลพิษ และการแก้ปัญหาสุขอนามัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม