หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
: Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
: B.Eng. (Industrial Engineering)
รายละเอียด
มุ่งเน้นการศึกษา ทางด้านการนำเอาหลักการวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม อันได้แก่ การบริหาร การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางระบบผลิตอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการผลิต การเพิ่มผลผลิต