หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
: Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
: B.Eng. (Mechanical Engineering)
รายละเอียด
จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นในวิชาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การออกแบบเครื่องกล การถ่ายเทความร้อน การควบคุมอัตโนมัติ ในสาขาวิชา ยังมีวิชาเลือกแขนงต่างๆให้นิสิต เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกลศาสตร์ของของไหล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม และสาขาวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศ เป็นต้น