หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
: Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
: B.Eng. (Materials Engineering)
รายละเอียด
มุ่งเน้นการศึกษาสมบัติ และคุณลักษณะของวัสดุทางวิศวกรรม รวมทั้งการออกแบบ การเลือกใช้ การผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทางวิศวกรรม