งานบริการการศึกษา
หน่วยวิชาการ หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยวิเทศน์สัมพันธ์
วิศวกรรมสาร (NUEJ)    
งานธุรการ
หน่วยสารบรรณ หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยอาคารสถานที่
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์    
งานการเงินและพัสดุ
หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ  
งานนโยบายและแผน
หน่วยนโยบายและแผน หน่วยสนับสนุนการวิจัย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยบริการวิชาการ    
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์