บุคลากร
  

:: 2. นางกรรณิกา   จำปาทอง   (แผนกสารบรรณ)

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-3961

1. ดูแลและรับผิดชอบงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ ลงทะเบียนส่ง หนังสือภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยระบบ E-Document ของงานสารบรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. จัดทำวาระการประชุม รับรองรายงานการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ร่าง พิมพ์ และตอบโต้หนังสือราชการเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บิรการด้านงานเอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เสนอแฟ้ม
2. รับ-ส่ง เอกสารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ให้บริการถ่ายเอกสารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย