ภาพรวมของระบบ

 
ข้อมูล :    
 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
อาจารย์ 47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43
รองศาสตราจารย์ 15
ศาสตราจารย์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
รองศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
ศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
รวม 106
 
ประเภท จำนวน
ข้าราชการ 47
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 65
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ) 27
ผู้มีความรู้ความสามารถ 1
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 8
ลูกจ้างประจำ 3
พนักงานราชการ 7
พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้ 7
รวม 165

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุณา Login เพื่อทำข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน