: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์จิราพร พุกสุข ( LECTURER. JIRAPORN POOKSOOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04032
ชื่อ - นามสกุล :     จิราพร  พุกสุข
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advance Systems and Software Engineering Research Team : ASSERT
  Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
  Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
ห้องทำงาน :     EE214
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4345
อีเมล์ :     jirapornpook@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.Eng. Computer Science AIT
2 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
 


    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จิราพร พุกสุข 16 ก.ย. 2562 ถึง 
29 ก.พ. 2563
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา จิราพร พุกสุข 1 มิ.ย. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2562
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รวม       8,000,000.00 8,000,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank