: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (ASST. PROF. DR.RATTAPOOHM PARICHATPREECHA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01074
ชื่อ - นามสกุล :     รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     รก.ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     ce227
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4058
อีเมล์ :     rattapoohmp@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D. Eng. in Structural Engineering Asian Institute of Technology
2 ปริญญาโท M. Eng. in Structural Engineering Asian Institute of Technology, Thailand
3 ปริญญาตรี B. Eng. (Hons) in Civil engineering Mahanakorn University of Technology
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
• Railway Infrastructure
• Railway Standardization
• Railway Track and Vehicle Monitoring
• Application of Artificial Intelligence in Civil Engineering Materials
• Monitoring and Maintenance of Infrastructure
• High Performance Concrete, High Strength Ultra Light Weight Concrete
• Smart and Green Concrete Technology
• Eco-Friendly Materials in Civil Engineering
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 กำลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มยู เอช ที 2553 - 2554 80,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การใช้ประโยชน์จากระบบแนวกันชนหญ้าแฝกรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินด้วยสารอันตราย 2555 - 2556 449,400 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ 2561 - 2562 N/A 
2 การพัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพทางวิ่ง 2560 - 2561 4,917,000 
3 การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนสำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย 2558 - 2559 2,743,000 
4 การขยายผลการใช้ระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีทางวิศวกรรมในการลดผลกระทบต่อชุมชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 2558 - 2559 2,240,000 
5 Research of Comparative Study of the Performance of Hycrete Concrete and Smart and Green Concrete 2557 - 2557 99,000 
6 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและประเมินความปลอดภัยของสะพานรถไฟความเร็วสูง 2557 - 2557 836,200 
7 การพัฒนาถนนสายหญ้าแผกเชิงนิเวศน์ ระยะที่ 1 : การศึกษาออกแบบเพื่อการพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ 2557 - 2558 984,360 
8 สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 2557 - 2558 836,000 
9 การตรวจวัดผลตอบสนองของโครงสร้างสะพานที่ กม 30+008 และ 103+935 ทางหลวงหมายเลข 1080 จังหวัดน่าน ขณะขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหงสา 2557 - 2557 720,000 
10 สำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Wind Turbine 2557 - 2557 891,000 
11 การวิจัยและศึกาาคุณสมบัติของ concrete and Smart and Green Concrete 2556 - 2558 99,000 
12 การพัฒนาราวกันอันตรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเหนียวเสริมเส้นใยหญ้าแฝก เพื่อการประยุกต์ใช้กับถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศน์ 2555 - 2556 369,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ พฤติกรรมบริเวณตำแหน่งเปลี่ยนผ่านของทางรถไฟและเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพ Behavior of Railway Track at Transition Zone and Performance Improvement Techniques: A Review วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

13 1(2018) 2018 - / 2018  - / -  TCI 
2 ผศ.ดร.วัจวงค์ กรีพละ, ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ การเปรียบเทียบมาตรฐาน ค่ายกโค้งสำหรับการออกแบบรถไฟความเร็วสูงในไทย วิศวกรรมสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4/2561

[วารสารระดับชาติ]

17 4/2561 7 2018 - / 2019  - / -  TCI 
3 ผศ.ดร.วัจวงค์ กรีพละ, ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ การเปรียบเทียบมาตรฐานค่ายกโค้งสำหรับการออกแบบรถไฟความเร็วสูงในไทย วิศวกรรมสาร ปีที่ 71 ฉบับที่ 4/2561

[วารสารระดับชาติ]

17 4/2561 7 2018 - / 2019  - / -  TCI 
4 Thapanee Supakitwattana, Eakphisit Banjongkliang, Rattapoohm Parichatprecha, Tanapon Phenrat Influence of Natural Clay Stabilizers on Mechanical and Anti-Leaching Properties of Vetiver-Clay Composite Guard Rail NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL

[วารสารระดับชาติ]

11 2 (2016) 31-37 2017 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
5 Eakphisit Banjongkliang, Pitiwat Wattanachai,
and Rattapoohm Parichatprecha
Evaluation of Strength and Microstructure of Adobe Stabilized with Blended Rubber Latex and Sodium Silicate Kasetsart J. (Nat. Sci.)

[วารสารระดับนานาชาติ]

49 288-300 2017 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
6 Phenrat T, Teeratitayangkul P, Prasertsung I, Parichatprecha R, Jitsangiam P, Chomchalow N, Wichai S, Vetiver plantlets in aerated system degrade phenol in illegally dumped industrial wastewater by phytochemical and rhizomicrobial degradation Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

0 0 1-12 2016 2.76 / 2015  3 / 2018-05-23  Scopus 
7 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ และปิยะรัตน์ เปาว์เล้ง มุมมองทางวิศวกรรม ในการยกระดับความเร็วของรถไฟ วิศวกรรมสาร

[วารสารระดับชาติ]

67 5 17-27 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
8 จักรกฤษณ์ จิตรค้ำคูณ , ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, รัฐภูมิ ปาริชาตปรีชา และปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ COMPUTATION OF PROBABILITY OF DYNAMIC RESPONSES EXCEEDING A DESIGN THRESHOLD FOR VEHICLE-STRUCTURE COUPLED SYSTEM Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-8 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
9 จักรกฤษณ์ จิตรค้ำคูณ, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, รัฐภูมิ ปาริชาตปรีชา, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์
ความน่าจะเป็นที่ผลตอบสนองทางพลศาสตร์จะเกินเกณฑ์ออกแบบ สำหรับระบบคู่ควบยานพาหนะโครงสร้าง วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-8 2015 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
10 • Parichatprecha, R. and Nimityongskul, P. An Integrated Approach for Optimum Design of HPC Mix Proportion Using Genetic Algorithm and Artificial Neural Networks Computers and Concrete

[วารสารระดับนานาชาติ]

ุ6 3 253-268 2009 - / 2017  - / -  ISI 
11 Parichatprecha, R. and Nimityongskul, P. Analysis of Durability of High Performance Concrete Using Artificial Neural Networks Construction and Building Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 2 910-917 2009 - / 2017  - / -  ISI 
12 • Parichatprecha, R., B.P., Subeidi, and Nimityongskul, P. Influence of Pozzolanic Materials and Cement Content on Total Charge Passed of High Strength and Durable Concrete Journal of Ferrocement

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 2 799-811 2006 - / 2017  - / -   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2730 วรากร หมื่นสิน, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การประเมินความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟโดยการประยุกต์ใช้การตรวจวัดการสัน่ สะเทือนบนห้องโดยสาร: กรณีศึกษาเส้นทางระหว่างจังหวัด พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ EVALUATION OF RUNNING SAFETY AND RIDE COMFORT BY THE APPLICATION OF VIBRATION MEASUREMENT ON THE TRAIN CABIN:A CASE STUDY OF PHITSANULOK TO UTTARADIT ROUTE การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 จ.อุดรธานี   
2 2206 Rattapoohm Parichatprecha, Jinyu Choi, Songsak Suthasupradit, and Pichet Kunadhamraks Development of Thailand Rail Standardization Plan The Fourth International Conference in Railway Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
3 2207 Piyarat Paoleng*, Rattapoohm Parichartpreecha, and Songsak Suthasupradit Dynamic Analysis of Train-Track Interaction for Performance Improvement of Short Transition Zone The Fourth International Conference in Railway Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
4 2258 Songsak Suthasupradit* Rattapoohm Parichartpreecha Piyarat Paoleng Pichet Kunadhamraks Bridge-Train Dynamic Interaction Analysis for Possibility of Track Speed Up Case Study of Poramintra Bridge, Thailand Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
5 2176 Rattapoohm Parichatprecha and Songsak Suthasupradit Challenges and Opportunities in ASEAN Rail Modernization IV International Scientific and Technical Workshop "Computer Simulation in Railway Transport: Dynamics, Strength, Wear",

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia   
6 1561 ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, ธนศักดิ์ ศรีสวัสดิ์, ศุทธา สมบูรณ์แบบ, รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา Optimization of Railway Bridge Span Length in Accordance with UIC High Speed Train Loads via Dynamic Analysis The 3rd Thailand Rail Academic Symposium(TRAS206)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC).Thailand.   
7 1550 วันรุ่ง ทรงปัญญาวุฒิ, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบน้้าหนักบรรทุก ที่ใช้ในการออกแบบสะพานรถไฟ Analysis and Comparison of Traffic Load Models for Railway Bridges การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
8 1551 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, ฐปกรณ์ มาสีจันทร์ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของรถไฟและสะพานโดยคำนึงถึงผลจากความไม่ราบเรียบของ ทางวิ่งด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองพลศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์ The Study of Dynamic Behavior of the Train and Bridge with Consideration of Track and rail Irregularities by Vehicle-Bridge Dynamic Interaction Analysis การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
9 711 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การวิเคราะห์หน่วยแรงตามยาวในรางเชื่อมยาวบนสะพานรถไฟเนื่องจากพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นระหว่างทางวิ่งและสะพาน งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
10 712 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, กิตติภูมิ รอดสิน, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ Inspection and Evaluation of Bridge Capacity under Permit Loads and Load Distributed Technique by Hybrid Wheels-Rail System งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
11 713 ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, ปิยรัตน์ เปาเล้ง, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา Performance Investigation of Thailand Northern Line High Speed Railway Bridges using Three Dimensional Bridge-Vehicle Dynamic Interaction Analysis งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
12 402 Eakphisit Banjongkliang, Pitiwat Wattanachai, Rattapoohm Paichatrecha. Application of Sodium Silicate and Water Repellent Coating for Improving the Mechanical Properties and Water Resistant of Adobe Plaster in Wet Area. การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558   
13 497 เอกพงษ์ แข็งขัน,รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา,ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์และปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ การประเมินค่าระดับความสามารถโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกขออนุญาตและเทคนิคการกระจายน้ำหนักด้วยระบบการลื่นไถล การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 ขอนแก่น   
14 136 R.Parichatprecha,P.Paoleng,T.Phenrat and P.Jitsangiam Mechanical Properties of Cement-Bonded Composite Board Produced From Aseptic Carton Waste The 3rd International Conference on Sustainable Construction Materials & Technology (SCMT3)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 ประเทศญุี่ปุ่น   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 large Scale Construction Technique หน่วยที่ 6 ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่  2013-01-01 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ISBN 978-616-16-0168-3   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ที่ปรึกษาประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ่ง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 27 พ.ย. 2561 ถึง 
26 ก.ย. 2562
13,000,000.00 7,800,000.00 งบภายนอก
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด(รฟฟท.)
2 โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
N/A N/A งบภายนอก
3 ศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
N/A N/A งบภายนอก
4 โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 29 ธ.ค. 2558 ถึง 
3 ม.ค. 2560
N/A N/A งบภายนอก
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 3 จำนวน 1,274,290 บาท วันที่ 11 ก.ค. 2560
5 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015) รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 26 ก.พ. 2558 ถึง 
25 พ.ย. 2558
1,331,550.00 798,930.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6 โครงการตรวจสอบหาพฤติกรรมการกระแทกของเรือลำเลียง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 17 พ.ย. 2557 ถึง 
1 ธ.ค. 2557
450,000.00 450,000.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
7 สำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Wind Turbine รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 15 ส.ค. 2557 ถึง 
15 พ.ย. 2557
891,000.00 891,000.00 งบภายนอก
บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)
8 ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 29 ม.ค. 2552 ถึง 
28 ก.ย. 2552
2,398,000.00 2,398,000.00 งบภายนอก
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวม       78,298,050.00 37,982,180.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank