: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์ (ASST. PROF. DR.AUPPATHAM NAKARUK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02032
ชื่อ - นามสกุล :     อุปถัมภ์  นาครักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE322
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4224
อีเมล์ :     auppathamn@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science and Engineering) The University of New South Wales, Australia
2 ปริญญาโท M.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
3 ปริญญาตรี B.Sc. (Physics) Burapha University, Thailand
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Thin Film Coating Technology
- Photocatalysis for Environmental Applications
- Transparent Conductive Oxide
- Ceramic Processing
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาเยื่อเมนเบรน สำหรับการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย 2562 - 2562 100,000 
2 การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า 2560 - 2561 220,000 
3 การสังเคราะห์อิฐความพรุนสูงโดยใช้หญ้าแฝก 2559 - 2560 220,000 
4 การกำจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซีส 2558 - 2559 180,000 
5 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม 2557 - 2557 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืด 2562 - 2562 433,500 
2 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดินด้วยระบบผสมของเฮเทอโรโทรฟิกและไฮโดรจีโนโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น 2562 - 2562 257,000 
3 วัสดุเซรามิกที่มีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง 2560 - 2560 326,000 
4 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2559 - 2559 348,100 
5 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน 2559 - 2559 332,900 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ หมายเหตุ
6 การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความเร็วรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2562 - 2563 1,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Channei, D.Email Author,Nakaruk, A., Khanitchaidecha, W., Jannoey, P., Phanichphant, S. Hybrid high-porosity rice straw infused with BiVO 4 nanoparticles for efficient 2-chlorophenol degradation International Journal of Applied Ceramic Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
2 Khanichaidecha, W., Nakaruk, A., Ratananikom, K., Eamrat, R., Kazama, F Heterotrophic nitrification and aerobic denitrification using pure-culture bacteria for wastewater treatment Journal of Water Reuse and Desalination

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 1 10-17 2019 - / 2019  - / 2019-07-12  Scopus 
3 Dang Trung Tri TRINH, Duangdao CHANNEI, Willawan KHANITCHAIDECHA, Auppatham NAKARUK Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants by BiVO4/Graphene Oxide Nanocomposite Walailak Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 11 1-6 2018 - / 2018  - / -  Scopus 
4 Yoshihiro Takizawa, Shigeki Inukai, Takumi Araki, Rodolfo Cruz-Silva, Josue Ortiz-Medina, Aaron Morelos-Gomez, Syogo Tejima, Ayaka Yamanaka, Michiko Obata, Auppatham Nakaruk, Kenji Takeuchi, Takuya Hayashi, Mauricio Terrones, Morinobu Endo Effective Antiscaling Performance of Reverse-Osmosis Membranes Made of Carbon Nanotubes and Polyamide Nanocomposites ACS Omega

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 3 6047-6055 2018 - / 2018  - / -  Scopus 
5 Wen-Fan Chen, Hsin Chen, Pramod Koshy, Auppatham Nakaruk, Charles Christopher Sorrell Effect of doping on the properties and photocatalytic performance of titania thin films on glass substrates: Single-ion doping with Cobalt or Molybdenum Materials Chemistry and Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

205 334-346 2018 2.210 / 2018  - / 2018-09-03  ISI 
6 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant Controlled oxidative ageing time of graphite/graphite oxide to graphene oxide in aqueous media Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 1 91-96 2018 0.587 / 2018  - / 2018-09-03  ISI 
7 Wiraporn Pantoriao,Duangdao Channei,Wilawan Khanitchaidecha and Auppatham Nakaruk Decolorization of Methylene Blue Solution by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes Chiang Mai Journal of Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 1-6 2018 - / -543  - / -  SJR 
8 W.Pantorlawn, T.Threrujirapapong,W.Khanitchaidecha,D.Channei and A.Nakaruk Electrocoagulation for spent coolant from machinery Journal of Water Reuse and Desaination

[วารสารระดับนานาชาติ]

497-506 2018 - / -543  - / -  SJR 
9 Nattikran Yuangpho, Dang T.T.Trinh,Duangdao Channei, Wilawan Khanitchaidacha,Auppatham Nakaruk The influence of experimental conditions on photocatalytic degradation of methylene blue using titanium daioxide particle Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 3 557-564 2018 0.587 / 2018  - / 2018-12-21  Scopus 
10 Duangdao Channei, Sukon Phanichpant, Auppatham Nakaruk, Sajjad S. Mofarah, Pramod Koshy, Charles C. Sorrell Aqueous and Surface Chemistries of Photocatalytic Fe-Doped CeO2 Nanoparticles Catalysts

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 2 1-23 2017 2.964 / 2015  5 / 2017-08-15  Scopus 
11 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2017 - / 2017  0 / 2017-08-15  Scopus 
12 Le Thi Song Thao, Trinh Trung Tri Dang, Wilawan Khanitchaidecha,   
Duangdao Channei and Auppatham Nakaruk
Photocatalytic Degradation of Organic Dye under UV-A Irradiation Using TiO2-Vetiver Multifunctional Nano Particles Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 2 1-12 2017 2.7280 / 2016  2 / 2017-05-22  Scopus 
13 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant Photocatalytic degradation of dye using CeO2/SCB composite catalysts Spectrochimica Acta Part A

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 1 218–224 2017 2.536 / 2017  - / 2017-08-15  ISI 
14 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Treatment of high organic carbon industrial wastewater using photocatalysis process Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 1 163-168 2017 - / 2017  1 / 2018-05-23  Scopus 
15 Channei, D. Nakaruk, A. Phanichphant, S. Influence of graphene oxide on photocatalytic enhancement of cerium dioxide Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

209 43-47 2017 2.572 / 2017  0 / 2018-05-23  Scopus 
16 วราภรณ์ ปานต่อเหล่า,วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชน และอุปถัมภ์ นาครักษ์ ผลของอุณหภูมิการเผาต่อสมบัติการดูดซับของใบหญ้าแฝก วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 35-40 2017 - / 2018  0 / 2018-01-12  TCI 
17 Trinh Trung Tri Dang, S.T.T. Le,D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk. Photodegradation mechanisms of phenol in the photocatalytic process Research on Chemical Intermediates

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 6 5961–5974 2016 1.833 / 2016  10 / 2017-05-22  Scopus 
18 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant, Pramod Koshy, Charles Christopher Sorrell Effect of iron doping on the structural and optical properties of CeO2 films Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 1 51-58 2016 1.532 / 2016  4 / 2017-05-22  Scopus 
19 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Photocatalytic reactor for organic compound removal using photocatalytic mechanism Bulletin of Materials Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 2 569-572 2016 0.895 / 2016  0 / 2018-05-23  Scopus 
20 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Intermediate Compounds of Phenol in Photocatalysis Process International Journal of Chemical Engineering & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 273-276 2016 - / 2015  - / 2017-05-22   
21 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchidecha, K. Ratananikom, and A. Nakaruk Utilization of Waste Materials for Microbial Carrier in Wastewater Treatment BioMed Research International

[วารสารระดับนานาชาติ]

2016 1 1-6 2016 2.134 / 2016  1 / 2017-05-22  Scopus 
22 S. Phanichphant, A. Nakaruk, D. Channei Photocatalytic activity of the binary composite CeO2/SiO2 for degradation of dye Applied Surface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

387 1 214–220 2016 3.150 / 2016  14 / 2017-05-22  Scopus 
23 S. T. T. Le, D. T. T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Tio2 - Coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal International Journal of Environmental Science and Development

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 7 507-510 2016 - / 2016  - / 2017-05-22   
24 T.Threrujirapapong,W.Khaitchaidecha,D.Channei, A.Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
25 N. Yuangpho, S.T.T. Le, T. Treerujiraphapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Enhanced photocatalytic performance of TiO2 particles via effect of anatase–rutile ratio Physica E

[วารสารระดับนานาชาติ]

67 18-22 2015 2.000 / 2015  12 / 2017-05-22  Scopus 
26 S.T.T. Le, T.T. Ngo, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Synthesis of iron/GAC catalyst for wastewater treatment using heterogeneous Fenton reaction. Bulletin of Materals Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 1039-1042 2015 1.017 / 2015  1 / 2017-05-22  Scopus 
27 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Effect of aeration rates on simultaneous nitrification and denitrification in intermittent aerated bioreactor Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 3 757-761 2015 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
28 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Photocatalytic Degradation of Phenol Using Titanium Dioxide Particles Journal of Industrial Pollution Control

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 2 155-158 2015 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
29 A. Nakaruk, T. Threrujirapapong, D. Channei, W. Khanitchaidecha A Potential of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 2 43-45 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
30 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchaidecha, K. Ratananikom, A. Nakaruk Development of Sequencing Batch Reactor Performance For Nitrogen Wastewater Treatment Journal of Microbial & Biochemical Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 363-366 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
31 S.T.T. Le, N. Yuangpho, T. Threrujirapapong, W. Khanitchaideeha, A. Nakaruk Synthesis of Mesoporous Materials from Vetiver Grass for Wastewater Treatment The Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

51 40-44 2015 1.06 / 2014  4 / 2017-05-22  Scopus 
32 W. Khanichaidecha, S.T.T. Le, N. Yuangpho, A. Nakaruk Synthesis of Adsorbent Materials from Vetiver Grass for Wastewater Treatment วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

9 1 6-9 2014 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
33 M.Z. Lin, H. Chen, W.F. Chen, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Effect of single-cation doping and codoping with Mn and Fe on the photocatalytic performance of TiO2 thin films International Journal of Hydrogen Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 36 21500-2151 2014 3.205 / 2014  20 / 2017-05-22  Scopus 
34 W.L. Kwong, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photoelectrochemical properties of WO3 nanoparticulate thin films prepared by carboxylic acid-assisted electrodeposition Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

544 191-196 2013 1.604 / 2013  7 / 2017-05-22  Scopus 
35 Wai Ling Kwong, Auppatham Nakaruk, Pramod Koshy, and Charles C. Sorrell Tunable Photoelectrochemical Properties by Nanostructural Control in WO3 Thin Films Prepared by Carboxylic Acid-Assisted Electrodeposition The Journal of Physical Chemistry C

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 17766−1777 2013 4.835 / 2015  8 / 2017-05-22  Scopus 
36 C.-P. Lin, H. Chen, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on the photocatalytic activity of TiO 2 thin films Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 627-636 2013 - / 2018  36 / 2017-05-22  Scopus 
37 W.L. Kwong, H. Qiu, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photoelectrochemical properties of WO3 thin films prepared by electrodeposition Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 617-626 2013 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
38 D. Channei, A. Nakaruk, S. Phanichphant, P. Koshy, C.C. Sorrell Cerium dioxide thin films using spin coating Journal of Chemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 0.996 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
39 D. Channei, B. Inceesungvorn, N. Wetchakun, S. Phanichphant, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photocatalytic activity under visible light of Fe-doped CeO2 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 3 3129-3134 2013 2.758 / 2016  45 / 2017-05-22  Scopus 
40 C.Y.W. Lin, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Mn-doped titania thin films prepared by spin coating Progress in Organic Coatings

[วารสารระดับนานาชาติ]

74 4 645-647 2012 2.632 / 2016  10 / 2017-05-22  Scopus 
41 C.Y.W. Lin, D. Channei, P. Koshy, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Multivalent Mn-doped TiO 2 thin films Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 10 1969-1972 2012 1.904 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
42 C.Y.W Lin, D. Channei, P. Koshy, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Effect of Fe doping on TiO 2 films prepared by spin coating Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 5 3943-3946 2012 2.758 / 2016  19 / 2017-05-22  Scopus 
43 A. Nakaruk, H. Chen, A. Waibel, P. Koshy, C.C. Sorrell Surface modification of titanium dioxide thin films via manganese doping e-Journal of Surface Science and Nanotechnology

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 103-106 2012 - / 2018  3 / 2017-05-22  Scopus 
44 A. Nakaruk, H. Chen, A. Waibel, P. Koshy, C.C. Sorrell Iron doped titania thin films prepared by spin coating Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

111 3 129-133 2012 1.162 / 2016  7 / 2017-05-22  Scopus 
45 A. Nakaruk, C.Y.W. Lin, D. Channei, P. Koshy, C.C. Sorrell Fe-doped and Mn-doped titanium dioxide thin films Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 1 175-178 2012 1.342 / 2016  16 / 2017-05-22  Scopus 
46 A. Nakaruk, C.C. Sorrell Conceptual model for spray pyrolysis mechanism: Fabrication and annealing of titania thin films Journal of Coatings Technology Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 5 665-676 2010 1.342 / 2016  25 / 2017-05-22  Scopus 
47 A. Nakaruk, C.Y. Lin, D.S. Perera, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on titania thin films prepared by spin coating Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 328-334 2010 1.473 / 2016  21 / 2017-05-22  Scopus 
48 A. Nakaruk, G. Kavei, C.C. Sorrell Synthesis of mixed-phase titania films by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

64 12 1365-1368 2010 2.437 / 2016  15 / 2017-05-22  Scopus 
49 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase-rutile transformation through high-temperature annealing of titania films produced by ultrasonic spray pyrolysis Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

518 14 3735-3742 2010 1.761 / 2016  59 / 2017-05-22  Scopus 
50 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase thin films by ultrasonic spray pyrolysis Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 1 98-101 2010 3.652 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
51 A. Nakaruk, P.J. Reece, D. Ragazzon, C.C. Sorrell TiO2 films prepared by ultrasonic spray pyrolysis Materials Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 4 469-472 2010 1.008 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
52 D. Ragazzon, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Deposition rate of anatase films by ultrasonic spray pyrolysis Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

109 4 196-199 2010 1.162 / 2016  3 / 2017-05-22  Scopus 
53 C.C. Sorrell, T.C. Palmer, L.J. Bowen, A. Nakaruk Solar-thermal energy conversion and storage: Conductive heat transfer using bulk graphite 2009 International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices, ASEMD 2009

[วารสารระดับนานาชาติ]

197-200 2009 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1592 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick By Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacament International Conference on Material Science and Engineering Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Japan.   
2 1603 Narong Jantarat, Hang Thai Le, Wilawan Khanitchaidecha, Khakanang Ratananikom, Auppatham Nakaruk. Immobilized Bacillus liceniformis for nitrogen removal from aquarium wastewater The 5th Burapha University International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Burapha University,Chon Buri.   
3 664 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Kingdom Of Spain.   
4 681 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigating Intermediates of Phenol in Photocatalysis Process The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
5 682 S.T.T. Le, D.T.T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of TiO2-coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
6 557 N.Jantarat, H.T.Le, A.Nakaruk,W.Khanitchaidecha Nitrogen removal mechanisms in SBR and modified SBR at low oxygen supply The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Japan   
7 558 W.Khnitchaidecha, P.Ngenbaion, T.Threrujirapapong, A.Nakaruk. Study of Photocatalysis Process for Real Industrial Wastewater Treatment The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 japan   
8 490 W. Khanitchaidecha, P. Ngenbaion, T. Trirujirapapong, A. Nakaruk Photocatalysis Process for Industrial Wastewater Treatment: Agricultural Machinery Company 2nd International Young Researchers’ Workshop River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hanoi University of Science, Vietnam   
9 382 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha and A. Nakaruk Investigation of photocatalytic degradation of phenol by TiO2 International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
10 338 V.Manadee, S.Phassakun, T.Kianhintang, H.Krapankeaw, M.Lohinavy, W.Khanitchaidecha, A.Nakaruk Photocatalytic Reactor for Organic Compound Removal in Wastewater International Young Researchers'Workshop

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology   
11 489 M. Nojit, W. Thongpat, C. Pokasoowan, A. Nakaruk, W. Khanitchaidecha An Intermittent aerated reactor for ammonium-rich wastewater under various aeration rates International Young Researches’ Workshop: River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology (AIT), Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank