: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร. ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ (DR. SONGSAK SUTHASUPRADIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01077
ชื่อ - นามสกุล :     ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     -
อีเมล์ :     songsaks@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Rural Engineering Konkok University, Korea
2 ปริญญาโท วศ.ม. Structural Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Development of high performance finite elements for structural analysis, Nonlinear analysis of structures, Advanced finite element analysis for bridge engineering, Finite element analysis for safety evaluation of railway system.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ 2561 - 2562 N/A 
2 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและประเมินความปลอดภัยของสะพานรถไฟความเร็วสูง 2557 - 2557 836,200 
3 สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 2557 - 2558 836,000 
4 การตรวจวัดผลตอบสนองของโครงสร้างสะพานที่ กม 30+008 และ 103+935 ทางหลวงหมายเลข 1080 จังหวัดน่าน ขณะขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหงสา 2557 - 2557 720,000 
5 สำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Wind Turbine 2557 - 2557 891,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ พฤติกรรมบริเวณตำแหน่งเปลี่ยนผ่านของทางรถไฟและเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพ Behavior of Railway Track at Transition Zone and Performance Improvement Techniques: A Review วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

13 1(2018) 2018 - / 2018  - / -  TCI 
2 ผศ.ดร.วัจวงค์ กรีพละ, ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ การเปรียบเทียบมาตรฐาน ค่ายกโค้งสำหรับการออกแบบรถไฟความเร็วสูงในไทย วิศวกรรมสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4/2561

[วารสารระดับชาติ]

17 4/2561 7 2018 - / 2019  - / -  TCI 
3 ผศ.ดร.วัจวงค์ กรีพละ, ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ การเปรียบเทียบมาตรฐานค่ายกโค้งสำหรับการออกแบบรถไฟความเร็วสูงในไทย วิศวกรรมสาร ปีที่ 71 ฉบับที่ 4/2561

[วารสารระดับชาติ]

17 4/2561 7 2018 - / 2019  - / -  TCI 
4 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ และปิยะรัตน์ เปาว์เล้ง มุมมองทางวิศวกรรม ในการยกระดับความเร็วของรถไฟ วิศวกรรมสาร

[วารสารระดับชาติ]

67 5 17-27 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
5 จักรกฤษณ์ จิตรค้ำคูณ , ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, รัฐภูมิ ปาริชาตปรีชา และปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ COMPUTATION OF PROBABILITY OF DYNAMIC RESPONSES EXCEEDING A DESIGN THRESHOLD FOR VEHICLE-STRUCTURE COUPLED SYSTEM Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-8 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
6 จักรกฤษณ์ จิตรค้ำคูณ, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, รัฐภูมิ ปาริชาตปรีชา, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย1
ความน่าจะเป็นที่ผลตอบสนองทางพลศาสตร์จะเกินเกณฑ์ออกแบบ สำหรับระบบคู่ควบยานพาหนะโครงสร้าง วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-8 2015 - / 2016  0 / 2017-05-23   
7 Chobsilprakob, P., Kim, K.-D., Suthasupradit, S., Manovachirasan, A. Application of indicial function for the flutter analysis of long span suspension bridge during erection International Journal of Steel Structures

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 1 185-194 2014 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
8 Norachan, P., Suthasupradit, S., Kim, K.-D. A co-rotational 8-node degenerated thin-walled element with assumed natural strain and enhanced assumed strain Finite Elements in Analysis and Design

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 70-85 2012 - / 2017  19 / 2017-05-22  Scopus 
9 Chobsilprakob, P., Suthasupradit, S., Kim, K.-D. Aeroelastic analysis of long span bridges via indicial functions considering geometric and material nonlinearity International Journal of Steel Structures

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 2 215-226 2011 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
10 Lomboy, G.R., Suthasupradit, S., Kim, K.-D., Oñate, E. Nonlinear formulations of a four-node quasi-conforming shell element Archives of Computational Methods in Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 2 189-250 2009 - / 2017  20 / 2017-05-22  Scopus 
11 Suthasupradit, S., Lee, S.H., Byun, Y.J.,Kim, H.G., Kim, K.D., Lee, C.S. Three dimensional finite element analysis of PSC bridge EASEC-11 - Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction

[วารสารระดับนานาชาติ]

2008 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
12 Chobsilprakob, P., Kim, K.-D., Kim, T.Y., Suthasupradit, S., Bohez New development of XFINAS software for the analysis of human structures EASEC-11 - Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction

[วารสารระดับนานาชาติ]

2008 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
13 Kim, K.-D., Han, S.-C., Suthasupradit, S. Geometrically non-linear analysis of laminated composite structures using a 4-node co-rotational shell element with enhanced strains International Journal of Non-Linear Mechanics

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 6 864-881 2007 - / 2016  17 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2730 วรากร หมื่นสิน, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การประเมินความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟโดยการประยุกต์ใช้การตรวจวัดการสัน่ สะเทือนบนห้องโดยสาร: กรณีศึกษาเส้นทางระหว่างจังหวัด พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ EVALUATION OF RUNNING SAFETY AND RIDE COMFORT BY THE APPLICATION OF VIBRATION MEASUREMENT ON THE TRAIN CABIN:A CASE STUDY OF PHITSANULOK TO UTTARADIT ROUTE การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 จ.อุดรธานี   
2 2206 Rattapoohm Parichatprecha, Jinyu Choi, Songsak Suthasupradit, and Pichet Kunadhamraks Development of Thailand Rail Standardization Plan The Fourth International Conference in Railway Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
3 2207 Piyarat Paoleng*, Rattapoohm Parichartpreecha, and Songsak Suthasupradit Dynamic Analysis of Train-Track Interaction for Performance Improvement of Short Transition Zone The Fourth International Conference in Railway Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
4 2258 Songsak Suthasupradit* Rattapoohm Parichartpreecha Piyarat Paoleng Pichet Kunadhamraks Bridge-Train Dynamic Interaction Analysis for Possibility of Track Speed Up Case Study of Poramintra Bridge, Thailand Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Sitges, Barcelona, Spain   
5 2264 ธนศักดิ์ ศรีสวัสดิ์1, สุริยะ พูลทวี2, ปิยรัตน์ เป้าเล่ง3 , ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ4 การออกแบบสะพานเหล็กรูปพรรณสาหรับรองรับรถไฟไทย โดยประยุกต์ร่วมกับระเบียบวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบเจเนติกอัลกอริธึม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 จ.นครนายก   
6 2176 Rattapoohm Parichatprecha and Songsak Suthasupradit Challenges and Opportunities in ASEAN Rail Modernization IV International Scientific and Technical Workshop "Computer Simulation in Railway Transport: Dynamics, Strength, Wear",

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia   
7 1561 ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, ธนศักดิ์ ศรีสวัสดิ์, ศุทธา สมบูรณ์แบบ, รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา Optimization of Railway Bridge Span Length in Accordance with UIC High Speed Train Loads via Dynamic Analysis The 3rd Thailand Rail Academic Symposium(TRAS206)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC).Thailand.   
8 1550 วันรุ่ง ทรงปัญญาวุฒิ, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบน้้าหนักบรรทุก ที่ใช้ในการออกแบบสะพานรถไฟ Analysis and Comparison of Traffic Load Models for Railway Bridges การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
9 1551 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, ฐปกรณ์ มาสีจันทร์ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของรถไฟและสะพานโดยคำนึงถึงผลจากความไม่ราบเรียบของ ทางวิ่งด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองพลศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์ The Study of Dynamic Behavior of the Train and Bridge with Consideration of Track and rail Irregularities by Vehicle-Bridge Dynamic Interaction Analysis การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
10 1554 ฐปกรณ์ มาสีจันทร์, มณีรินทร์ ทิยะจง อรรณพ อรรณพ ณ อยุธยา อนุพงษ์ สังข์แก้ว ปาริตา เรืองระยนต์ และ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของรถไฟ ทางวิ่ง และสะพานเพื่อ การปรับปรุงโครงสร้างทางวิ่งบริเวณช่วงเปลี่ยนผ่านทางบนหินโรยทางและสะพาน Dynamic Analysis of the train-track-bridge interaction for improvement of track on transition zone between ballasted and bridge track การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
11 1555 นายชัยวัฒน์ รัตนพันธ์ นางสาวมาริสา เทพภักดี , นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสอาด นางสาวณัฐพร อินทร์กอง ,ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ ,ปิยรัตน์ เปาเล้ง การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ผ่านบริเวณจุดเปลี่ยนระหว่างทางวิ่งและสะพาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.   
12 711 ปิยรัตน์ เปาเล้ง, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา การวิเคราะห์หน่วยแรงตามยาวในรางเชื่อมยาวบนสะพานรถไฟเนื่องจากพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นระหว่างทางวิ่งและสะพาน งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
13 712 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, กิตติภูมิ รอดสิน, ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ Inspection and Evaluation of Bridge Capacity under Permit Loads and Load Distributed Technique by Hybrid Wheels-Rail System งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
14 713 ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ, ปิยรัตน์ เปาเล้ง, รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา Performance Investigation of Thailand Northern Line High Speed Railway Bridges using Three Dimensional Bridge-Vehicle Dynamic Interaction Analysis งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ที่ปรึกษาประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ่ง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 27 พ.ย. 2561 ถึง 
26 ก.ย. 2562
13,000,000.00 5,200,000.00 งบภายนอก
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด(รฟฟท.)
2 ศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
N/A N/A งบภายนอก
3 โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 29 ธ.ค. 2558 ถึง 
3 ม.ค. 2560
N/A N/A งบภายนอก
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 3 จำนวน 1,274,290 บาท วันที่ 11 ก.ค. 2560
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2558 (The 2nd Thailand Rail Academy Symposium 2015) รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 26 ก.พ. 2558 ถึง 
25 พ.ย. 2558
1,331,550.00 532,620.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
รวม       53,259,050.00 17,410,870.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank