: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ (DR.WISA SUPANPAIBOON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     Q02013
ชื่อ - นามสกุล :     วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์
สังกัด :     บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     อื่น ๆ
ประเภท :     ผู้มีความรู้ความสามารถ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     
อีเมล์ :     Wisas@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
ไม่มีข้อมูล
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน 2558 - 2559 900,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว 2558 - 2557 615,500 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีสาธิตการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2559 - 2560 2,000,000 
2 การขยายผลการใช้ระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีทางวิศวกรรมในการลดผลกระทบต่อชุมชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 2558 - 2559 2,240,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Authors of DocumentRithidech, K.N., Supanpaiboon, W., Honikel, L., Whorton, E.B. Induction of genomic instability after an acute whole-body exposure of mice to 56Fe ions Advances in Space Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 8 895-906 2009 - / -  4 / 2016-06-09  Scopus 
2 Chaiwong, S., Sthiannopkao, S., Kim, K.W., (...), Poodendean, C., Supanpaiboon, W. Urinary cadmium level in children between nine to fifteen years old in three sub-districts of Tak Province in Thailand Physics Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 121-125 2009 - / -  2 / 2016-06-09  Scopus 
3 Rithidech, K.N., Supanpaiboon, W., Honikel, L., Whorton, E.B. Analysis of chromosomal damage after in vivo exposure to 56Fe ions by means of mFISH and micronucleus methods Advances in Space Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 4 491-500 2007 - / -  2 / 2016-06-09  Scopus 
4 นิพนธ์ ตั้งศรีวงศ์, พิมพ์ลดา สิงหเรศ, สิทธิพินิจ บุณยะส่ง, วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ การปนเปื้อนของตะกั่วจากหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวที่บัดกรีด้วยวัสดุที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

[วารสารระดับชาติ]

15 1 38-48 2006 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank