: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     T06
ชื่อ - นามสกุล :     ณัฐชา   ฮุนพานิช
สังกัด :     งานนโยบายและแผน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE106
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4092
อีเมล์ :     natchah@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท กศม.ประกันคุณภาพ ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ.สถิติ ม.นเรศวร
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอนข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank