: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา (DR.SUPAWAN SRIRATTANA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     EX0003
ชื่อ - นามสกุล :     สุภาวรรณ  ศรีรัตนา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE430
โทรศัพท์ภายใน :     055964099
อีเมล์ :     supawan.srirat@gmail.com
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบันฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ม.ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การใช้โปรแกรม AERMOD เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ
- การใช้โปรแกรม SURFER เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน
- การใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด PM2.5 และ PM10 ตลอดจนการตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสืบหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในชั้นดินและชั้นน้ำใต้ดินด้วยเทคนิค Membrane Interface Probe (MIP) และ Electrical Resistivity Imaging (ERI)
 
   ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank