: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี ( DR. DUSSADEE SATIRASETTHAVEE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01066
ชื่อ - นามสกุล :     ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4051, 0-5596-
อีเมล์ :     dussadees@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng Infrastructure Engineering AIT
2 ปริญญาโท M.Eng. Transportation Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Dr. Dussadee’s research focuses in the area of infrastructure maintenance and planning,
asset management system, transportation planning, and logistics.
His current interest is to develop guidelines for improving the transportation and logistics in the Greater Mekong Subregion.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ หมายเหตุ
2 (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบขนส่งเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 2555 - 2556 480,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก 2560 - 2561 N/A 
2 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า 2555 - 2556 4,705,300 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, รังสรรค์ สุวรรณห้อย, ทรงยศ กิจธรรมเกษร, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในประเทศไทย โดยใช้วิธี (Analytic Hierarchy Process (AHP) The Determination Criteria of Appropriate Location for The Construction of Truck Terminal in Thailand By using Analytic Hierarchy Process (AHP))

[วารสารระดับชาติ]

13 2 54 – 65 2018 - / -543  - / -  TCI 
2 Meel, I.P ,

Brannolte, U ,

Satirasetthavee, D.,

Kanitpong, K.
Safety impact of application of auxiliary lanes at downstream locations of Thai U-turns IATSS Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 1 1-11 2017 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
3 Meel, I.P., Satirasetthavee, D., Kanitpong, K., Taneerananon, P. Using Czech TCT to assess safety impact of deceleration lane at Thai U-turns Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

20 1 121-135 2016 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
4 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, ปรีดา พิชยาพันธ์, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, นวพร รักหมู่
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

7 1 1-7 2012 - / 2016  - / 2017-05-23   
5 Satirasetthavee, D., Herabat, P. Integration of the component of financial statement in highway maintenance planning Construction Management and Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 9 925-936 2007 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
6 Authors of DocumentHerabat, P., Satirasetthavee, D., Amekudzi, A. Web-Based Rural Road Asset-Management System Transportation Research Record

[วารสารระดับนานาชาติ]

1885 105-111 2003 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2738 ศุภาการ ณ ลำพูน ทรงยศ กิจธรรมเกสร และ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อุดรธานี   
2 2739 สุทธวีร์ พ่วงศรี ทรงยศ กิจธรรมเกษร,* และดุษฎี สถิรเศรษฐทวี การพยากรณ์ความยาวแถวคอยบริเวณทางแยก โดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อุดรธานี   
3 1932 รังสรรค์ สุวรรณห้อย, ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ทรงยศ กิจธรรมเกษร การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในประเทศไทย โดยใช้วิธี Analytical Hierarchy Process (AHP) การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
4 1933 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, กฤษณุ ศุภจิตรานนท์, ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงทางแยกในสถานศึกษา กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 7 พ.ค. 2562 ถึง 
1 ก.พ. 2563
N/A N/A งบภายนอก
2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 2 ม.ค. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2562
5,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
-นำส่งเงินงวด1 11เม.ย.62
3 ศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment:TIA) ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 25 มิ.ย. 2561 ถึง 
24 มิ.ย. 2562
4,356,000.00 4,356,000.00 งบภายนอก
บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์,มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์
งบประมาณรวม 19,800,000 บาท,งบประมาณของมหาวิทยาลัย 4,356,000 บาท
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มที่ 2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 ธ.ค. 2560 ถึง 
14 ธ.ค. 2561
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
5 ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 พ.ย. 2560 ถึง 
1 พ.ย. 2560
879,750.00 879,750.00 งบภายนอก
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)
6 งานวิเคราะห์ผลกระทบการจราจร สัญญาที่ 4 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4 งานโยธายกระดับ ช่วงสถานีคลองบ้านม้า-สถานีสุวินทวงศ์ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 พ.ย. 2560 ถึง 
30 พ.ย. 2561
879,750.00 879,750.00 งบภายนอก
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัลชั่น จำกัด (มหาชน)
7 โครงการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนปี 2560 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 ก.ย. 2560 ถึง 
30 ธ.ค. 2560
354,200.00 354,200.00 งบภายนอก
มูลนิธิไทยโรด
- แจ้งขอลงนามสัญญาจ้าง 24 ต.ค. 60
8 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคลองโผงเผงถึงวัดพนัญเชิงวรวิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 3 ก.ค. 2560 ถึง 
2 ก.ค. 2561
1,200,000.00 1,200,000.00 งบภายนอก
บรัษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอเรี่
เบิกงวด 1 จำนวน 120,000 บาท 13 พ.ย. 60
9 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 มี.ค. 2561
39,720,000.00 39,410,184.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
10 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 21 ธ.ค. 2559 ถึง 
17 ต.ค. 2560
3,000,000.00 900,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
- เบิกค่าจ้างงวด 2 จำนวนเงิน 495,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
- นำส่งรายงานขั้นสุดท้ายและเบิกเงินงวด 3 จำนวน 495,000 บาท 25 ก.ย. 2560
- นำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 4 จำนวน 540,000 บาท 9 ต.ค.60
11 โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 4 ม.ค. 2559 ถึง 
3 พ.ย. 2559
3,822,000.00 1,299,480.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 191,100 บาท เมื่อ 5 พ.ค.60
12 โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานทีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน (ภาคเหนือ) ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 30 ธ.ค. 2558 ถึง 
24 ส.ค. 2559
15,041,400.00 15,041,400.00 งบภายนอก
กรมการขนส่งทางบก
- เบิกเงินประกันผลงาน 752,070 บาท 14 มิ.ย.60
13 โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O and M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 30 ก.ค. 2558 ถึง 
21 ต.ค. 2559
17,824,700.00 17,824,700.00 งบภายนอก
กรมทางหลวง
- นำส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 21 ก.ค. 2560
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 4 จำนวน 3,030,199 บาท 15 ส.ค. 2560
- ขอนำส่งเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 19 ต.ค. 2560
14 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำ เชื่อมจากแม่น้ำ ป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล  ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 มิ.ย. 2558 ถึง 
27 พ.ย. 2560
4,000,000.00 120,000.00 งบภายนอก
กรมเจ้าท่า

- ขออนุมัติเบิกเงินงวด 4 เป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท วันที่ 19 ต.ค.  60
- เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 4 จำนวน 600,000 บาท 22 ส.ค. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือนำส่งรายงานและหนังสือขอเบิกเงิน 19 ต.ค. 60
15 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 8 มิ.ย. 2558 ถึง 
26 ม.ค. 2559
4,000,000.00 4,000,000.00 งบภายนอก
บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี
16 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 มิ.ย. 2558 ถึง 
31 ม.ค. 2559
2,140,000.00 642,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
17 ค่าจ้างล่วงหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา  ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 เม.ย. 2558 ถึง 
31 ธ.ค. 2558
5,760,000.00 921,600.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
18 โครงการจ้างในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจรจุดสำรวจทางหลวงหมายเลข 1143 บริเวณ อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 มี.ค. 2558 ถึง 
30 ม.ค. 2559
90,000.00 90,000.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท. (วังทอง) จำกัด
19 โครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง (Demand Management) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการ จราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 5 ม.ค. 2558 ถึง 
4 ก.ย. 2558
3,330,000.00 632,700.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
20 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนน ปี 2557 (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง) ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 ก.ย. 2557 ถึง 
15 ก.พ. 2558
354,200.00 354,200.00 งบภายนอก
มูลนิธิไทยโรดส์
21 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2556 (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง) ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 ธ.ค. 2556 ถึง 
14 ก.พ. 2557
488,461.00 488,461.00 งบภายนอก
มูลนิธิไทยโรดส์
22 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 ก.ย. 2556 ถึง 
30 พ.ย. 2556
1,885,908.00 1,885,908.00 งบภายนอก
บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23 โครงการพัฒนาหน่วยเฝ้าระวัง สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2554 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 1 มิ.ย. 2554 ถึง 
31 ธ.ค. 2554
579,920.00 579,920.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
24 ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 ธ.ค. 2553 ถึง 
14 ส.ค. 2554
2,536,000.00 2,536,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
25 ร่วมดำเนินงานที่ปรึกษาโครงการการศึกษารูปแบบธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเชิงพาณิชย์ด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 22 ต.ค. 2553 ถึง 
22 ต.ค. 2554
1,082,000.00 1,082,000.00 งบภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
26 ที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 15 ม.ค. 2553 ถึง 
14 ก.ย. 2553
2,400,000.00 2,400,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวม       126,694,289.00 106,254,253.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank