: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย ( DR. JIRAPAT ANANPATTARACHAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01072
ชื่อ - นามสกุล :     จิรภัทร์  อนันต์ภัทรชัย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4056
อีเมล์ :     jirapata@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาโท วศ.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Environmental Nanotechnology for Hazardous Waste Removal;
Water and Wastewater Treatment;
Environmental Modeling
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การฟื้นฟูคุณภาพดินที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรด้วยถ่านชีวภาพ 2560 - 2560 659,000 
2 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร 2558 - 2558 699,200 
3 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบ ศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร 2557 - 2557 647,800 
4 การย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยไททาเนียมไดออกไซด์แบบใช้แสงวิซิเบิล 2556 - 2556 375,000 
5 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 2556 - 2556 297,800 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยียนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ 2559 - 2560 2,293,800 
2 การวิจัยเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 2558 - 2559 500,000 
3 การกำจัดสารเคมีวัชพืชจากน้ำโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากสารเหลือทิ้งภายใต้แสงวิซิเบิล 2558 - 2560 600,000 
4 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.นวพร อาดำ 2558 - 2560 340,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pannipa Sukthang, Patcharaporn Phuinthiang, Manee Jindakaraked, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Plant extract-stabilized nanoiron for the treatment of aqueous Paraquat in the presence of H2O2 and UV light DESALINATION AND WATER TREATMENT

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 193-202 2017 3.51 / 2017  - / 2017-07-27   
2 Jirapat Ananpattarachai, Yuphada Boonto, Puangrat Kajitvichyanukul Visible light photocatalytic antibacterial activity of Ni-doped and N-doped TiO2 on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 5 4111-4119 2016 2.828 / 2016  6 / 2017-05-22  Scopus 
3 J. Ananpattarachai, S. Seraphin, P. Kajitvichyanukul Formation of hydroxyl radicals and kinetic study of 2-chlorophenol photocatalytic oxidation using C-doped TiO2, N-doped TiO2, and C,N Co-doped TiO2 under visible light Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 4 3884-3896 2016 2.834 / 2016  11 / 2017-05-22  Scopus 
4 J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul Enhancement of Chromium Removal Efficiency on Adsorption and Photocatalytic Reduction using A Bio-Catalyst, Titania-impregnated Chitosan/Xylan Hybrid Film Journal of Cleaner Production

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 1 126-136 2016 3.844 / 2016  18 / 2017-05-22  Scopus 
5 J. Ananpattarachai, P. Aphaiphak, R. Ard-ong, P. Kajitvichyanukul Adsorption isotherm and kinetics of paraquat removal using activated carbon/iron oxide composite material International Journal of Environmental and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 3-4 189-202 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
6 R. Ard-Ong, P. Aphaiphak, J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul Heterogeneous Fenton and photo-Fenton reactions inparaquat removal using iron nanoparticles International Journal of Environmental and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 1 1-12 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
7 Boonto, Y., Ananpattarachai, J., Kajitvichyanuku, P. Antibacterial properties of Ag and Ag/AgCl nanoparticles from radish and tea extracts for water treatment applications Water Science and Technology: Water Supply

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 171-179 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
8 Ananpattarachai, J, Paksaharn, P, Kajitvichyanukul, P Photocatalytic reduction of chromium (VI) in aqueous solutions by nano-TiO2 thin film in rotating disc photoreactor International Journal of Environment and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 2 176-188 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
9 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Photocatalytic degradation of p,p0-DDT under UV and visible light using interstitial N-doped TiO2 Journal of Environmental Science and Health, Part B

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 4 247-260 2015 1.234 / 2015  8 / 2017-05-22  Scopus 
10 Jirapat Ananpattarachai, Piyaporn Kumket, Tra Van Tung, Puangrat Kajitvichyanukul Chromium (VI) Removal using Nano-TiO2/Chitosan Film in Photocatalytic System International Journal of Environment and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 55-70 2015 - / 2018  1 / 2018-05-23  Scopus 
11 Chipisud Supha,Yuphada Boonto,Manee Jindakaraked,Jarapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Long-term exposure of bacterial and protozoan communities to TiO2 nanoparticles in an aerobic-sequencing batch reactor Science and Technology of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1-12 2015 3.513 / 2014  5 / 2017-05-22  Scopus 
12 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Properties of Ag and Ag/AgCl Nanoparticles from Radish and Tea Extracts for Water Treatment Applications Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 171-179 2015 1.064 / 2016  0 / 2017-05-22   
13 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption and Degradation of 2-Chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in Photocatalytic Process CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 157-162 2014 1.03(SCR) / 2014  2 / 2017-05-22  Scopus 
14 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Kinetics and Mass Transfer of Fixed Bed Photoreactor using N-Doped TiO2 Thin Film for Tannery Wastewater under Visible Light CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 163-168 2014 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
15 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Adsorption and degradation of 2-chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in photocatalytic process Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

61-80 2013 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
16 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai, A.Watcharenwong Green Products: Production Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

1253-1261 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
17 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Photochemistry for Toxic Substances Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

2547-2571 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
18 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Nanotechnology for Environmental Abatement Encyclopaedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

1730-1745 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
19 วิณิตา ขำอินทร์, จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย, พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล การเปลี่ยนแปลงและกระจายตัวของสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 2 1-11 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
20 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai, Y.-T. Hung Biodegradability enhancement and toxicity reduction by UV/H2O2 in the coupling of photochemical-biological processes for wastewater treatment International Journal of Environmental Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1 17-31 2012 - / 2015  - / 2017-05-22   
21 Ananpattarachai, J., Kajitvichyanukul, P., Seraphin, S. Visible light absorption ability and photocatalytic oxidation activity of various interstitial N-doped TiO2 prepared from different nitrogen dopant Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

168 1 253-261 2009 - / 2017  246 / 2017-05-22  Scopus 
22 Authors of DocumentKajitvichyanukul, P., Ananpattarachai, J., Pongpom, S. Sol-gel preparation and properties study of TiO2 thin film for photocatalytic reduction of chromium(VI) in photocatalysis process Science and Technology of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 3-4 352-358 2005 - / 2016  53 / 2017-05-22  ISI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1731 Ananpattarachai, J.*, Kajitvichyanukul P Formation of Hydroxyl Radicals and Kinetic Study of Paraquat Photocatalytic Oxidation using Visible Light Activated TiO2 from Bio-waste TRF-OHEC Annual Congress 2017 (TOAC 2017)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   
2 2189 Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand.   
3 575 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat kajitivichyanukul Influence of PEG-assisted Green Synthesis on Photocatalytic Reduction of Chromium (VI) Using TiO2 Nanoparticles International Conference on "Semiconductor Photochemistry,SP5"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศรัสเซีย   
4 576 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat kajitivichyanukul Adsorption and Photocatalytic Enhancement on 2-Chlorophenol Removal using N-doped Tio2/Activated Charcoal Composite Materials under Visible Irradiation International Conference on "Semiconductor Photochemistry,SP5"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศรัสเซีย   
5 435 Tra Van Tung, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Photocatalytic Membrane Reactors for Water and Wastewater Treatment Applications: Process Factors and Operating Conditions 4th IWA Regional Conference on Membrane Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Ho Chi Minh City, Vietnam   
6 432 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Ability of Ag and Ag/AgCl Nanoparticles from Radish and Tea Extracts for Water Treatment Application 1st SPECIALIST CONFERENCE ON MUNICIPAL WATER MANAGEMENT AND SANITATION IN DEVELOPING COUNTRIES

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 AIT, Thailand   
7 434 Patcharaporn Phuinthiang, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Kinetics and Degradation of Paraquat from Contaminated Water Using TiO2/Coffee Nanoparticles in Photocatalytic Process 1st SPECIALIST CONFERENCE ON MUNICIPAL WATER MANAGEMENT AND SANITATION IN DEVELOPING COUNTRIES

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology   
8 419 Roongkan Ard-ong,Pattra Aphaiphak,Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Removal of Paraquat from Contaminated Water Using Iron Nanoparticles in Heterogeneous Fenton and Photo-Fenton Reactions. International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร   
9 378 Naphatsawan Punchusri, Jirapat Ananpattarachai* and Puangrat Kajitvichyanukul Degradation of Paraquat Dichoride using N-doped TiO2 International Conference on “Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร พิษณุโลก   
10 379 Kritsana SriSith, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Kinetic and Degradation of Chlorpyrifos using N-doped TiO2 under Visible Light in Photocatalysis Process International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nano science and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร พิษณุโลก   
11 380 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Releasing of silver nanoparticles from detergent and textile products and their characteristics in aquatic environment International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
12 381 Tra Van Tung, Piyaporn Kumket, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Chromium (VI) Removal using Nano-TiO2/Chitosan Film in Photocatalytic System International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
13 385 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Activity of Ni doped and N doped TiO2 nanoparticles under visible light irradiation International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nano science and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
14 386 Chitpisud Supha, Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, and Puangrat Kajitvichyanukul Impacts of titanium dioxide nanoparticles on growth of microbial, biofloc, and treatability performance in a sequencing batch reactor International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
15 387 Pattra Aphaiphak, Roongkan Ard-ong, Jirapat Ananpattarachai, and Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption of Paraquat on Activated Carbon/nano-Fe Composite Material: Isotherm and Kinetics International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
16 325 Vinita Khum-In,Manee Jindakaraked, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyankul Comparative Study in Distribution and Mobility of Paraquat in Two Contaminated Clays from Highland Agriculture Area The 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Italy-Turkish   
17 105 Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Experimental Evaluation of fixed bed photoreactor for Cr(VI) removal from industrial wastewater The 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Croatia   
18 406 Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption and Degradation of 2-Chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in Photocatalytic Process The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Croatia.   
19 174 J. Ananpattarachai and P.Kajitvichyanukul Heterogeneous Photocatalytie Degradation of DDT over N-doped TiO2 : Kinetic Study GTSNN2001 Green Nanotechnology for the Future,13-16 Sep 2010.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Nakhon Ratchasima.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการจัดแนวทางการจัดการสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 12 ธ.ค. 2559 ถึง 
19 ส.ค. 2560
660,491.00 220,141.65 งบภายนอก
บริษัทซินเนอร์จีพลัส จำกัด.
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 3 จำนวน 165,122.75 บาท วันที่ 5 ก.ค. 2560
2 การอบรมถ่ายทอดความรู้และการสร้างความตระหนักถึงความเป็นพิษของวัสดุนาโนและการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในระดับเมืองและท้องถิ่น จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
100,000.00 100,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       760,491.00 320,141.65    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank