: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางสาวนุชนารถ แก้วแดง  
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     ED04
ชื่อ - นามสกุล :     นุชนารถ   แก้วแดง
สังกัด :     งานบริการการศึกษา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยสนับสนุนวิชาการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     บรรณารักษ์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
ห้องทำงาน :     EN109
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3951
อีเมล์ :     tayjunmak256@hotmail.com
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ


  ประวัติการศึกษา  
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.12 กรกฏาคม 2556 ถึง
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชา
2.7 มีนาคม 2547 ถึง
10 มีนาคม 2547
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด ณ จ.พิจิตร
  ประชุม/สัมมนา ต่างประเทศ
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
3.24 กรกฏาคม 2557 ถึง
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
  ฝึกอบรม
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
4.17 ธันวาคม 2557 ถึง
19 ธันวาคม 2557
อบรมระบบ ThaiJO เพื่อการพัฒนาทางด้านวารสารณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.14 มิถุนายน 2556 ถึง
14 มิถุนายน 2556
ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ณ สำนักหอสมุด ม.นเรศวร
6.7 มิถุนายน 2556 ถึง
7 มิถุนายน 2556
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องอ่านหนังสือเครือข่าย NULiNet ณ ห้องบริการอินเตอร์เนต สำนักหอสมุด ม.นเรศวร
7.17 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  วิทยากร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
8.26 กรกฏาคม 2556 ถึง
28 กรกฏาคม 2556
เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรอบรมโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ จ. เลย
  อื่นๆ
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
9.6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
8 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยสอบสนามต่างจังหวัดณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์
10.21 พฤศจิกายน 2557 ถึง
23 พฤศจิกายน 2557
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์
11.7 มีนาคม 2557 ถึง
9 มีนาคม 2557
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรคฺ์
12.7 มีนาคม 2556 ถึง
7 มีนาคม 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ร.ร.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
13.8 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
10 กุมภาพันธ์ 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรุ้พื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ รร.หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
14.18 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2554
กรรมการหน่วยสอบ คลองขลุง กพ.
15.20 กันยายน 2553 ถึง
22 กันยายน 2553
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพฯ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
16.2 กรกฏาคม 2553 ถึง
4 กรกฏาคม 2553
ดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
17.19 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2553
ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ
18.3 ธันวาคม 2552 ถึง
6 ธันวาคม 2552
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
19.27 เมษายน 2552 ถึง
29 เมษายน 2552
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยและวิชาการ
20.4 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
21.23 ตุลาคม 2551 ถึง
26 ตุลาคม 2551
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด
22.29 กรกฏาคม 2551 ถึง
30 กรกฏาคม 2551
สัมมนาเรื่องการศึกษาดัชนีวรรณกรรม
23.9 กรกฏาคม 2551 ถึง
9 กรกฏาคม 2551
คัดเลือกหนังสือที่มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
24.22 พฤษภาคม 2551 ถึง
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราด
25.18 เมษายน 2551 ถึง
21 เมษายน 2551
เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณี
26.7 มีนาคม 2551 ถึง
9 มีนาคม 2551
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูงa-net
27.28 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง
1 มีนาคม 2551
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด
28.9 พฤษภาคม 2550 ถึง
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะ
29.7 มีนาคม 2550 ถึง
7 มีนาคม 2550
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเลือกนำเสนอรายงานและความรู้ในงานผ่านบล็อกฯ
30.23 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง
25 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ
31.11 มกราคม 2550 ถึง
12 มกราคม 2550
เข้าร่วมการบรรยายและสาธิตระบบสืบคืนข้อมูลสำหรับองค์กรด้วยสรรสาร -ลุค
32.25 พฤษภาคม 2549 ถึง
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะ
33.28 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง
1 มีนาคม 2549
ดำเนินการศูนย์สอบ ม.นเรศวร จ.เพชรบูรณ์
34.11 พฤศจิกายน 2548 ถึง
11 พฤศจิกายน 2548
เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
35.8 มีนาคม 2548 ถึง
12 มีนาคม 2548
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด
36.4 มีนาคม 2547 ถึง
4 มีนาคม 2547
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด ณ จ.พิจิตร


  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไม่มีข้อมูล การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
blank