: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     
ชื่อ - นามสกุล :       
สังกัด :     
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     
ประเภท :     
ตำแหน่ง :     
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     
อีเมล์ :     
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.สงขลานครินทร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
1. การเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3. กิจกรรม 5ส
4. Lean Technology
5. กิจกรรม KaiZen การทำให้ดีกว่า
6. การจัดรายการวิทยุ
7. พิธีกรงานต่างๆ
8. การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
9. การจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินผลงาน
10.การถ่ายภาพ
11.การจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร 2552 - 2553 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการวิจัย) การพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหสาขาวิชาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( Thabho Model) [โครงการชุด] 2557 - 2558 5,007,936 
2 .....การพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคเรื้อรัง ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหสาขาวิชาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( Thapho Model) [โครงการชุด] 2557 - 2558 4,947,936 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2483 ภาณุ บูรณจารุกร, วิสาข์ เจ่าสกุล, ศิษฎา สิมารักษ์, เกตชุ นา บญุฤทธ์ิ, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ และธนิษฐา เรืองอินทร์ การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 งานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการการตลาด และบริการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ KAIZEN วิสาข์ เจ่าสกุล 7 มี.ค. 2556 ถึง 
31 ส.ค. 2556
70,000.00 70,000.00 งบภายนอก
บ.บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด. จ.เพชรบูรณ์
2 โครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนกรีนเฮาส์ไฮบริดส์เพื่อการผลิตกล้วยตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2552 ถึง 
30 พ.ย. 2553
1,468,107.00 734,053.50 งบภายนอก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รวม       1,538,107.00 804,053.50    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank