: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก วิไลพล (ASSOC. PROF. DR. PATOMSOK WILAIPON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03017
ชื่อ - นามสกุล :     ปฐมศก  วิไลพล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Energy for Environment
ห้องทำงาน :     IE411
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4261
อีเมล์ :     panotew@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
2 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 อิทธิพลของการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น 2562 - 2562 100,000 
2 อิทธิพลของอุณหภูมิของกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น 2559 - 2560 220,000 
3 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน 2552 - 2553 87,500 
4 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ 2552 - 2553 87,500 
5 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง 2552 - 2552 150,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ปฐมศก วิไลพล ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ จิรานุวัฒน์ เม่นเกิด ปรากรณ์ ประกอบกสิกรณ์ และปิยะวัต คำบุญ การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

4 1 43-50 2019 - / 2019  - / 2019-08-23   
2 ทิวากร กาจันทร์ ธนกร แตงก่อ วีรชัย แก้วฉัยยา นพรัตน์ สีหะวงษ์ ปฐมศก วิไลพล และปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

3 1 9-18 2018 - / 2018  - / 2018-08-22   
3 ธนพล เจริญศรี นพพล อมรพิศาล นฤดล อนุชิต และปฐมศก วิไลพล อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา [ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2560] วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

2017 - / 2017  - / 2017-09-13   
4 Patomsak Wilaipon Durian Husk Properties and its Heating Value Equation American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 9 893-896 2011 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
5 Wilaipon, P. The effects of briquetting pressure on banana-peel briquette and the banana waste in northern Thailand American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 1 167-171 2009 - / 2017  27 / 2017-05-22  Scopus 
6 Wilaipon, P. Density equation of bio-coal briquettes and quantity of maize cob in Phitsanulok, Thailand American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 12 1808-1811 2008 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
7 Wilaipon, P. Physical characteristics of maize cob briquette under moderate die pressure American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 12 995-998 2007 - / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1898 Tanagorn Tangkor, Thiwakorn Kachan, Weerachai Keawchaiya, Nopparat Seehawong, Patomsok Wilaipon and Piyanun Charoensawan* Effect of Evaporator Length on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector with CLOHPs The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Kunming University of Sciences and Technology, China   
2 291 Patomsok Wilaipon Cassava slices drying by using a combined hot-air-singing-plane microwave dryer 2014 Agricultural Science and Food Engineering Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Shenzhen China.   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank