: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นินนาท ราชประดิษฐ์ (ASST. PROF. DR. NINNART RACHAPRADIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03020
ชื่อ - นามสกุล :     นินนาท  ราชประดิษฐ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Energy for Environment
ห้องทำงาน :     IE209
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4212
อีเมล์ :     ninnart@hotmail.com
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาโท วศ.ม. Thermal Technology ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ระบบปรับอากาศ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร
ห้องสะอาด
เทคโนโลยีพลังงาน
การประหยัดพลังงานในอาคาร
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยด้วยระบบการระบายอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศ 2562 - 2562 100,000 
2 การศึกษาวิเคราะห์ระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลนเรศวรเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 2561 - 2562 126,000 
3 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย 2557 - 2558 180,000 
4 การศึกษาผลกระทบจากการระบายอากาศ ที่มีต่อความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศในที่พักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กในประเทศไทย 2555 - 2556 180,000 
5 การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 2553 - 2554 80,000 
6 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมวณการข้อมูลดิสครีต 2549 - 2546 50,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 กาญจนา รัตนพรสมปอง1, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ธานี โกสุม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยพอกอักเสบและโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน Thai journal of pharmacy practice

[วารสารระดับชาติ]

12 2 561-578 2019 - / 2020  - / 2020-02-18   
2 ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์ และ เจนยุทธ ศรีหิรัญ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก วารสารกุมารเวชศาสตร์

[วารสารระดับชาติ]

57 3 145-153 2018 - / 2018  - / 2018-12-12  TCI 
3 Buncha Wattana,Tanit Malakorn,Ninnat Rachapradit and Supannika Wattana. Implications of Ethanol Production on Agriculture, Water Energy and Environment in Thailand วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 1-14 2017 - / 2018  - / 2018-01-12  TCI 
4 นินนาท ราชประดิษฐ์ และธรวิภา พวงเพ็ชร การลดความร้อนจากหลังคาด้วยคารับรังสีอาทิตย์ทีช่องเปิดอยู่ด้านข้าง วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

[วารสารระดับชาติ]

7 1 33-44 2013 0.1 / 2013  0 / 2018-05-24  TCI 
5 N. Rachapradit*, J. Suwannapob and N. Soiwan The Study of Impacts of Ventilation Patterns on the Level of Relative Humidity in Office Using Split Type Air-Conditioner Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

21 Special 17-23 2013 - / 2013  - / 2019-05-27  TCI 
6 Rachapradit, N., Thepa, S., Monyakulb, V. An influence of air volume flow rate and temperature set point on performance of inverter split-type air-conditioner Experimental Techniques

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 4 18-25 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
7 ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี 2554 Special Issue

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 1-7 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
8 Khedari, J., Rachapradit, N., Hirunlabh, J. Field study of performance of solar chimney with air-conditioned building Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

28 11 1099-1114 2003 - / 2017  62 / 2018-02-28  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2615 ณัฐวุฒิ วิชัย ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ และนินนาท ราชประดิษฐ Comparative study heat gain reduction of roof by means using air and water การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัล Best Paper ประจำสาขาบทความ การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน  
2 1909 ณัฐวุฒิ วิชัย และ นินนาท ราชประดิษฐ์ การเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิของหลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคาระบายอากาศ และ หลังคาสเปรย์น้ำ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 1914 ปุณยนุช หิมวันต์, นินนาท ราชประดิษฐ์ และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซพีวีซีจากมูลสัตว์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
4 1496 ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ร่วมวิจัย : นางสาว คณิตตา เทพสลิด สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว เพ็ญนภา อังศุภโชติ สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ สังกัด : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก สังกัด : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว ภาวินี เภารอด สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาเครื่องมือช่วยฝึกสมรรถภาพการหายใจชนิดใช้ต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ตีพิมพ์ในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
5 1908 - W. Khaenson, S. Maneewan, C. Punlek, S. Chindaraksa, and N. Rachapradit Life cycle assessment of power generation from solar energy in Thailand 2015 International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Bangkok, Thailand   
6 733 นินนาท ราชประดิษฐ์ และ ชูพงษ์ ช่วยเพ็ญ ผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ของบ้านพักอาศัยเนื่องจากการปรับอัตราการไหลอากาศชองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิด นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.นเรศวร   
7 165 นินนาท ราชประดิษฐ์, จุฑาวัชร สุวรรณภพ และ นฤพล สร้อยวัน การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการระบายอากาศที่มีต่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งานประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลบทความดีเด่น รองอันดับ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2556  
8 194 นินนาท ราชประดิษฐ์ การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2554  
9 2617 N.Rachapradit, S. Thepa and V. Monyakul Experimental and Analytical Study on Inverter Split Type Air-Conditioner International Conference of the Council of Deans of Architecture School of Thailand

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 -   
10 2616 N.Rachapradit, S. Thepa and V. Monyakul Effect of refrigerant flow and air flow on performance of inverter split type air-conditioner The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2007 Swissotel Le Concorde Bangkok   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
2 ชุดควบคุมสเปรย์น้ำเพื่อลดความร้อนบนหลังคา กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
3 ชุดเติมอากาศแบบควบคุมอัตราการไหลผ่านเครื่องปรับอากาศ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
4 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2571
เลขสิทธิบัตร 73351
สิทธิบัตร   
5 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2571
เลขสิทธิบัตร 73354
สิทธิบัตร   
6 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2571
เลขสิทธิบัตร 73352
สิทธิบัตร   
7 ฝาปิดอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2571
เลขสิทธิบัตร 73353
สิทธิบัตร   
8 ฝาปิดอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 มกราคม 2572
เลขสิทธิบัตร 74111
สิทธิบัตร   
9 อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568
เลขสิทธิบัตร 12019
สิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank