: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น (ASSOC. PROF. DR. SUCHART YAMMEN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04002
ชื่อ - นามสกุล :     สุชาติ  แย้มเม่น
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     ห้อง EE411
โทรศัพท์ภายใน :     055-964377, 055-964001
อีเมล์ :     sucharty@nu.ac.th
HomePage :     http://www.ecpe.nu.ac.th/suchart/


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy / Electrical Engineering Vanderbilt University / United States of America
2 ปริญญาโท Master of Science / Electrical Engineering Vanderbilt University / United States of America
3 ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Honors) / Electrical Engineering Chiang Mai University / Thailand
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Digital signal processing
- Computer vision
- Image processing
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสร้างเครื่องวัดสมรรถภาพปอด 2558 - 2559 174,800 
2 การสร้างเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมระหว่างการทำระบบไหลเวียนโลหิตและระบบแลกเปลี่ยนแก๊สภายนอกร่างกายเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันจากอากาศ 2557 - 2557 150,000 
3 การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกเทคนิคการจัดท่าของการถ่ายภาพเต้านม 2556 - 2557 141,600 
4 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมวณการข้อมูลดิสครีต 2549 - 2546 50,000 
5 การแยกองค์ประกอบของเมตริกซ์ด้วยเทคนิคขนาดแอลวันนอร์ม 2549 - 2549 50,000 
6 อัลกอริทึมสำหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลาจริงในระบบไฟฟ้ากำลัง 2548 - 2548 50,000 
7 การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกล โดยใช้วีธี LDT 2547 - 2547 50,000 
8 การจัดการการบำรุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2547 - 2547 50,000 
9 การตรวจสอบลายนิ้วมือ 2546 - 2546 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 IoT Based Home Appliance Systems (Smart Fan) 2561 - 2561 2,439,133 
2 การพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะ -ทุนพวอ.(นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์) 2560 - 2563 1,898,000 
3 หุ่นยนต์ขัดพื้นเตารีด 2560 - 2561 2,200,000 
4 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสําหรับ เตารีดไฟฟ้า (นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล) 2557 - 2561 1,170,000 
5 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2555 - 2558 1,202,560 
6 วงจรกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าน้ำหนักของระบบการชั่งน้ำหนักแบบพลวัต (นางสาวชลีดล อินยาศรี) 2555 - 2556 94,000 
7 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ 2555 - 2556 2,947,000 
8 การพัฒนาระบบตัดไฟของเตารีดไฟฟ้า 2555 - 2555 278,000 
9 เครื่องคัดเกรดมะม่วงโดยใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณน้ำหนักแบบพลวัต 2554 - 2554 1,369,268 
10 การตรวจจับสกรูที่ขันไม่สมบูรณ์โดยใช้เทคนิคการแบ่งแยก 2553 - 2554 158,000 
11 Algprithm Delopment for Investigatimg Adaper Cards 2553 - 2555 498,000 
12 การตรวจจับตำหนิจากเครื่องเอสเจบีแบบอัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการเรียนรู้แบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน 2552 - 2552 481,400 
13 วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกAutomatic Corrosion Inspection by Using the Golden Template Technique 2552 - 2554 499,950 
14 การตรวจจัดการสึกดร่อนแบบอัตโนมัติด้วยการใช้เทคนิคแม่แบบต้นฉบับ 2552 - 2555 N/A 
15 การพัฒนาอัลกอริทิมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาญแรงดันแปรงถ่านของไดชารจ์ 2552 - 2553 N/A 
16 การพัฒนาอัลกอริทึมในการปรับตำแหน่งภาพรอยลายเส้นฐานปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ 2551 - 2552 100,000 
17 การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิตัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โพเนนเชียล 2550 - 2553 275,000 
18 การพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจเปรียบเทียบฐานปลอกกระสุนปืน 2550 - 2551 100,000 
19 การหามุนเอียงที่เหมาะสมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้ายแสงอาทิตย์แบบอิสระในจังหวัดพิษณุโลก 2550 - 2552 271,803 
20 ระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2549 - 2550 100,000 
21 ระบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพไดชาร์จด้วยคอมพิวเตอร์ 2549 - 2550 88,100 
22 เครื่องควบคุมอากาศ 2548 - 2549 178,300 
23 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในรถยนต์ 2547 - 2548 90,900 
24 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547 - 2548 350,000 
25 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมชัยอุตสาหกรรม 2546 - 2547 67,050 
26 การประเมินหาขนาดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจำหน่าย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ จ.แม่ฮ่องสอน 2546 - 2548 N/A 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Mahesh Kumar Reddy Vennapusa, Suchart Yammen Iot Based Platform for Smart Electric Fans International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-22  Scopus 
2 Mahesh Kumar Reddy Vennapusa, Suchart Yammen Air Flow Control of a Smart Electric Fan using IoT Solutions International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 2487-2492 2019 - / 2020  - / 2020-01-03  Scopus 
3 Mehran Ektesabi, Saman A. Gorji, Amir Moradi,
Suchart Yammen, V. Mahesh K. Reddy,
Sureerat Tang
IOT-BASED HOME APPLIANCE SYSTEM (SMART FAN) Computer Science & Information Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

37–46 2018 - / 2019  - / 2019-04-25  Other 
4 ปฏิวัติ โชติมล, ไกลตา ศรีสิงห์,สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอดด้วยตัววัดรับรู้การไหลชนิดท่อปิโตต์ Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

12 1 47-54 2017 - / 2017  - / 2017-11-24  TCI 
5 Yammen, S., Rityen, C. An effective method for classification of white rice grains using various image processing techniques Lecture Notes in Electrical Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

345 91-97 2016 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
6 สุชาติ แย้มเม่น, ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์, โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น การจำแนกประเภทเมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-14 2016 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
7 Jirarat Ieamsaard, Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Frode Eika Sandnes Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection for HGA Solder Jet Ball Joint Defects ECTI Transactions on Computer Eng., Computer and Information Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 173 - 181. 2015 - / -  - / -   
8 S. Yammen and P. Muneesawang An Advanced Vision System for the Automatic Inspection of Corrosions on Pole Tips in Hard Disk Drives IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 9 1523 - 153 2014 - / 2018  - / 2018-12-16   
9 S.Yammen, P.Muneesawang. Cartridge case image matching using effective correlation area based method. Forensic Science International

[วารสารระดับนานาชาติ]

229 27-42 2013 2.307 / 2013  4 / 2017-05-23  Scopus 
10 Yammen, S., Bunchuen, S., Boonsri, U., Muneesawang, P. Pole tip corrosion detection using various image processing techniques The Era of Interactive Media

[วารสารระดับนานาชาติ]

423-431 2013 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
11 นันทวัฒน์ อู่ดี
,สุชาติ แย้มเม่น
การสร้างหัววัดรังสีแกมมาสำหรับเครื่องไทรอยด์อัปเทค วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

21 พิเศษ 24-29 2013 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
12 บวร ตั้งดี,ไพศาล มุณีสว่าง
,สุชาติ แย้มเม่น
การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบอะแดพเตอร์การ์ด วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 1 7-14 2013 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
13 1.สุมเจตน์ บุญชื่น
2.อัษฎางค์ บุญศรี
3.ไพศาล มุณีสว่าง
4.สุชาติ แย้มเม่น
วิธีการตรวจหาการกัดกร่อนบนโพลทิพ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

6 2 1-8 2011 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
14 ธนภูมิ เฟื่องเพียร,ไพศาล มุณีสว่าง,สุชาติ แย้มเม่น อัลกอริทึมสำหรับตรวจจับเม็ดตะกั่วบนหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 24-32 2011 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
15 P. Ruangrit and S. Yammen Noise Reduction by Using an Exponential Smoothing Digital Filter Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 28-36 2010 - / -543  - / -  TCI 
16 Sasitharanuwat, A., Rakwichian, W., Ketjoy, N., Yammen, S. Performance evaluation of a 10 kWp PV power system prototype for isolated building in Thailand Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 8 1288-1300 2007 - / 2017  34 / 2017-05-23  Scopus 
17 Yammen S Required Time for Participating Energy Saving in Industrial, Business and Public Sectors Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 55-58 2007 - / -543  - / -   
18 P. Thanarak, J. Schmid, W. Rakwichian, M. Chaowakul andS. Yammen Economic Evaluation of Photovoltaic Systems for Rural Electrification in Thailand International Journal of Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 - 54 2006 - / -543  - / -   
19 Somchai Chokmaviroj, Wattanapong Rakwichian and Suchart Yammen Performance of 500 kWp grid connected photovoltaic system at Mae Hong Son Province Elsevier Science: Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 - 28. 2006 - / 2018  - / 2018-12-16   
20 A. Sasitharanuwat, W. Rakwichian, N. Ketjoy and S. Yammen Design and Testing of a 10 kWp Standalone PV prototype for Future Community Grid Adapted for Remote Area in Thailand International Journal of Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 – 43 2006 - / -  - / 2019-01-03   
21 L. H. Chew, W. Rakwichian, M. Sanguansermsri and S. Yammen Design, Fabrication and Monitoring of an Industrial-scale Solar Trough Collector at the Energy Park of Naresuan University International Journal of Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

7-14 2006 - / 2018  - / 2018-12-16   
22 V. Reupuritud, S. Yammen and N. Varanusarn Learning Management of Long-life Learning Sources: Science and Technology Park (EIT. North 2) Thailand Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

1 1 24 - 30. 2005 - / 2018  - / 2019-01-03   
23 S. Yammen Participating Energy Saving in Industrial, Business Sectors (EIT. North 2) Thailand Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

1 2 17-20 2005 - / -543  - / -   
24 S. Yammen An Application of the Data Adaptive Linear Decomposition Transform in Transient Detection Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

11 3 1-7 2003 - / -  - / 2018-12-16  TCI 
25 Cadzow, J.A., Yammen, S. Data Adaptive Linear Decomposition Transform Digital Signal Processing: A Review Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 4 494-523 2002 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2812 J Po;prasert,S Wattanawongpitak, S Yammen and T Samakpong Study on Microgrid Technology and Development in Thailand 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia   
2 2497 Dr.Suchart Yammen, Dr.Sureerat Tang and Mahesh Kumar Reddy Vennapusa. IoT based speed control of Smart Fan The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical,Electronics,Computer and Telecommunications Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Nan Thailand.   
3 2416 Ektesabi, M., Gorji, S. A., Moradi, A., Yammen, S., Reddy, M. K., & Tang, S. IOT-BASED HOME APPLIANCE SYSTEM (SMART FAN 5th International Conference on Wireless and Mobile Network

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Australia: Melbourne. [November 2018:   
4 2419 P. Suthisopapan, V. Imtawil, S. Yammen and S. Wongroekdee A Novel Detection For and LDPC Coded QAM Systems in Presence of Angular Skew the 6th KKU International Engineering Conference 2016 (KKU-IENC2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen   
5 2420 W. Paha, S. Yammen and P. Charoensawan Temperature Control System In Oven Using Hybrids Energy Between Solar and LPG the National and International Graduate Research Conference 2016 (NIGRC2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen University, Khon Kaen   
6 1448 Ieamsaard, J., Yammen, S., Muneesawang, P. Vertical edge detection-based automatic optical inspection for solder jet ball joint defect on Head Gimbal Assembly ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 หัวหิน   
7 2417 Jirarat Ieamsaard, Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection for Solder Jet Ball Joint Defect on Head Gimbal Assembly 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hua Hin, Thailand, June 24-27, 2015.   
8 388 Suchart Yammen and Chokcharat Rityen. An Effective Method for Classification of White Rice Grains Usisng Various Image Processing Techniques. The 3rd International Conference on Intelligent Techonologies and Engineering Systems, Taiwan.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ประเทศไต้หวัน   
9 2418 S. Yammen and C. Rityen An Effective Method for Classification of White Rice Grains Using Various Image Processing Techniques the 3rd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2014),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Kaohsiung, Taiwan   
10 2423 C. Rityen and S. Yammen, Algorithms for Classification of White Rice Grains the 6th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2014 (EENET 2014)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 Krabi, Thailand   
11 2424 S. Yammen Template-Based Morphological Model for Detection the 36th Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 Kanchanaburi, Thailand   
12 2425 N. Udee and S. Yammen Construction of Gamma Ray Detector For Thyroid Uptake System the 9th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 Naresuan University, Phitsanulok, July 28 – 29, 2013, pp. 14.   
13 2426 C. Inyasri, S. Yammen and P. Chaiprasart Weight Estimation of Mangoes on Dynamic Weighing System by Using Average Filter the 9th Naresuan Research Conference, Naresuan University

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 Naresuan University, Phitsanulok   
14 2427 S. Yammen and C. Rityen Algorithms for the Completeness Detection of White Rice Grains the 35th Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 Nakhon Nayok, Thailand   
15 2428 J. Jeamsaard, B. Tangdee, S. Yammen and P. Muneesawang Solder Joint and Styrofoam Bead Detection in HDD Using Mathematical Morphology the 16th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Pattaya, Thailand   
16 123 Paisarn Muneesawang, Suchart Yammen, Thanapoom Fuangpian, Jirarat Ieamsaard Morphology-Based Automatic Visual Inspection for SJB Defect on HGA The 27th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers Computers and Communications. july 15-18,2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Sapporo, Japan   
17 2485 S. Yammen, S. Wangtanarungroj, and S. Tongjun Report Systems for Checking Dycharge Quality by Using a Computer the 5th Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand   
18 2429 A. Klakankhai, S. Yammen and V. Reupuritud Entrepreneur Comments To Reform the Research System of Thailand Using a ZOPP Method For the Lower North and Northeast Area the 1st Phayao Research Conference,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 Phayao University, Phayao   
19 2430 S. Yammen, P. Muneesawang and B. Tangdee Styrofoam Bead Detection by Using Image Processing Techniques, the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok   
20 2431 P. Muneesawang, S. Yammen, T. Fuangpian and J. Ieamsaard Morphology-Based Automatic Visual Inspection for SJB Defect on HGA the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand   
21 2432 S. Yammen, P. Muneesawang, U. Boonsri and S. Bunchuen An Effective Method for Corrosion Detection of the Pole Tip the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand   
22 203 Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Boworn Tangdee Styrofoam bead Detection by Using Image Processing Techniques BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2011.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี   
23 210 Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Ussadang Boonsri, Simjate Bunchen An Effective Method for Corrosion Detection of the Pole Tip BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2011.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี   
24 2434 S. Bunchuen, U. Boonsri, S. Yammen and P. Muneesawang Pole Tip Corrosion Detection Using Various Image Processing Techniques the 2011 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 University of Technology, Sydney, Australia   
25 185 Suchat Yammen Recursive Low-pass Frequency Discrimination Fitter. The 34th Electrical Engineering Conference,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Chonbury.   
26 2441 U. Boonsri, S. Bunchuen, S. Yammen and P. Muneesawang Improved Median Filter for Corrosion Detection in the Lower Top Shield of the Poletip the 34th Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Chonburi, Thailand   
27 2442 S. Insawat and S. Yammen Algorithm Development with Identifying Specific Areas for Comparing of Shotgun Bullets the 7th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Naresuan University, Phitsanulok   
28 2443 S. Bunchuen, U. Boonsri, S. Yammen and P. Muneesawang Application of Features for Detecting Corrosion of the Pole Tip the 7th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Naresuan University, Phitsanulok   
29 2444 B. Tangdee, S, Yammen and P. Muneesawang Algorithm Development for Detecting Styrofoam Beads in the Adapter Card Image the 7th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Naresuan University, Phitsanulok   
30 186 Somjate Bunchen,Ussadang Boonsri,Suchat Yammen Pole Tip Corrosion Detection Using Various Image Processing Techniques The 2011 Pacific Rim Conference on Multimedia (PCM 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Australia   
31 2445 C. Inyasri, S. Yammen and P. Chaiprasart Weight Estimation of Mangoes on Dynamic Weighing System by Using Modified Median Filter the 9th National Postharvest Technology Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Chonburi, Thailand   
32 2502 S. Yammen, lp Norm Optimum Polynomial Filter the 33th Electrical Engineering Conference,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, Volume II, December 1 - 3, 2010,   
33 54 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันขาออกของไดชาร์จ การประชุมวิชาการฯ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
34 2494 S. Yammen Algorithm Development for Measuring a Real Time Frequency of Output Voltage of Dycharge,” the 6th Naresuan Research Conference 2010: Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Naresuan University, Phitsanulok   
35 2493 S. Yammen Optimum Feed-Back and Feed-Forward Linear Prediction Smooth Filter the 32th Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2009 Tawarawadee Resort Hotel, Prachinburi, Thailand   
36 2491 S. Phomprasit, S. Yammen and P. Thanarak, Mathematical Model for Determination of the Electrical Energy of the Home Solar Panel The 5th Conference on Energy Network of Thailand

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2009 Naresuan University, Phitsanulok   
37 2492 S. Phomprasit, S. Yammen and P. Thanarak, Determine Optimum Tilt Angles of Solar Cell Panels for a PV Stand Alone System in Phitsanulok, Thailand. the 3rd TRF

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2009 MAG Congress, Jomtien Palm Beach & Resort Hotel, Pattaya, Chonburi.   
38 2490 S. Yammen and S. Wangthanarungrot Cross-covariance Matrix Analysis for Comparing of Shotgun Bullets The 31st Electrical Engineering Conference, Spa and Golf Royal Hill Hotel,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2008 Nakhon Nayok, Thailand.   
39 2487 S. Yammen Optimum Exponentail Trend Smoothing Filter the 30th Electrical Engineering Conference,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2007 Thailand.   
40 2489 S. Yammen , S. Phomprasit and S. Wangthangnarungrot, Determination of Energy Saving by Using a Lighting Control System with Microcontroller The 30th Electrical Engineering Conference,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2007 Thailand.   
41 2486 S. Yammen, S. Wangtanarungroj, and S. Tongjun Report Systems for Checking Dycharge Quality by Using a Computer the 5th Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2007 Bangkok, Thailand   
42 2504 S. Yammen, P. Ruangrit, C. Pakut and P. Oranatpong, A Ligthing Control System by Using a Microcontroller the 5th Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2007 Bangkok, Thailand, April 20 - 22, 2007, pp. 181.   
43 2464 S. Yammen and J.A. Cadzow Optimal Linear Trend Smoothing Filters Proceeding of the 29th Electrical Engineering Conference.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2006 Thanland.   
44 2463 S. Chokmaviroj, W. Rakwichian and S. Yammen 500 kWp Pabong Photovoltaic Grid-Connected System at Mae Hong Son the 16th Conference of the Electrical Power Supply Industry

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2006 Thailand.   
45 2462 S. Yammen and S. Depan Air Controller Proceedings of the 4th Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2006 Bangkok, Thailand.   
46 2461 S. Chokmaviroj, W. Rakwichian and S. Yammen Performance and Economic Analysis of 500 kWp Photovoltaic Grid-Connected System at Mae Hong Son Province Proceeding of the 5th National Symposium on Graduate Research

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2005 Thailand   
47 2460 A. Seniwong Na Authaya, S. Yammen and W. Rakwichian Solar Thermal Energy Evaluation of a Parabolic Concentrator Proceeding of the 1st Conference on Energy Network of Thailand

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2005 Thailand   
48 2459 An Application of a Computer for Testing a Volttage Regulator in a Car S. Yammen, W. Runragsa and A. Pengsungnean, Proceedings of the 3rd Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2005 Bangkok, Thailand   
49 2452 S. Yammen A LDT Noise Reduction Algorithm for Denoising in a digital Image the 27th Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2004 Thailand   
50 2451 S. Yammen , K. Mongkonwat, A. Nunta and T. Wiangwiset Management Information System for Pramchai Industrial Proceedings of the 2nd Thailand Research Fund Undergraduate Technology Development Exhibition

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2004 Bangkok, Thailand.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สุชาติ แย้มเม่น หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2016-02-09 ISBN:978-616-406-663-2   
2 สุชาติ แย้มเม่น Muneesawang and S. Yammen, “Visual Inspection Technology in the Hard Disc Drive Industry”, John Wiley & Sons, Inc., March 2015, 316 pages.   2015-03-01 ISBN: 978-1-84821-591-7   
3 สุชาติ แย้มเม่น Wuttisittikulkij L., Nakpeerayuth S., Sedtheetorn P., Yammen S. and seventeen co-authors, “Principles of Communications”, 2nd edition, Chulalongkorn University Press, Thailand, 2011, pp. 435 – 491.   2011-01-01 ISBN 978-974-03-2770-7   
4 สุชาติ แย้มเม่น V. Rurkpuritat, S. Yammen and N. Waranusast, “Research Report of Learning Management of Long-life Learning Resources: Science and Technology Park”, Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, Office of Education Council, Ministry of Education, Thailand, July 2005, 126 pages.   2005-07-01 ISBN 974-559-772-4   
5 สุชาติ แย้มเม่น Yammen, “Electrical Circuit Analysis”, Naresuan University, Thailand, 2004, 181 pages.   2004-01-01   
6 สุชาติ แย้มเม่น Yammen, “A Data Dependent Linear Decomposition Transform”, Vanderbilt University, TN, USA, 2001, 332 pages.  2001-01-01   
7 สุชาติ แย้มเม่น S. Yammen, “Segmentation of Tumors in MR Serial Scans Using a Non-Rigid Registration Method”, Vanderbilt University, TN, USA, 1998, 116 pages.  1998-01-01   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชน์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สุชาติ แย้มเม่น 27 มิ.ย. 2562 ถึง 
15 ก.ย. 2562
400,000.00 400,000.00 งบภายนอก
สถาบันไทย-เยอรมัน
2 โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2) ไพศาล มุณีสว่าง 28 ธ.ค. 2561 ถึง 
28 ธ.ค. 2562
14,661,804.00 2,932,360.80 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
3 การออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.85 กิโลวัตต์ สุชาติ แย้มเม่น 30 ม.ค. 2553 ถึง 
30 ต.ค. 2553
0.00 0.00 งบภายนอก
โรงเรียนบ้านเนินทอง
- ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
4 ระบบเก็บข้อมูลสำหรับ ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ สุชาติ แย้มเม่น 30 ม.ค. 2553 ถึง 
30 ต.ค. 2553
0.00 0.00 งบภายนอก
โรงเรียนบ้านเนินทอง
- ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
รวม       15,061,804.00 3,332,360.80    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank