: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช ( ASSOC. PROF. DR. SOMPORN RUANGSINCHAIWANICH)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04015
ชื่อ - นามสกุล :     สมพร  เรืองสินชัยวานิช
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Analysis and Development of Electric Drives System
ห้องทำงาน :     EE502
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4338
อีเมล์ :     sompornr@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering The University of Sheffield
2 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Electrical Machines Analysis, Finite Element Analysis, Energy Conservation
 
  ประวัติการรับรางวัล  
ที่ วันที่ได้รับ รางวัล เอกสาร
1 21 พฤศจิกายน 2562 The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
2 4 พฤษภาคม 2560 รางวัล บทความดีเด่น, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017) [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
3 25 ธันวาคม 2556 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ลิ้งค์หรือหมายเหตุ
4 14 พฤษภาคม 2553 The best paper award, The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2010) [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพยากรณ์รังสีแสงอาทิตย์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 2562 - 2562 100,000 
2 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
3 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2552 - 2551 75,000 
4 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า 2552 - 2553 70,000 
5 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน 2552 - 2551 150,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า 2555 - 2556 3,454,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 438,500 
2 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 2558 - 2558 240,000 
3 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก 2555 - 2555 271,500 
4 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว 2554 - 2554 306,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) 2562 - 2562 300,000 
2 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ 2560 - 2561 1,450,000 
3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี 2553 - 2555 500,000 
4 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2552 - 2553 798,900 
5 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2550 - 2551 500,000 
6 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2549 - 2550 746,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Karchung, S. Ruangsinchaiwanich Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique International Journal of Electrical and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 9 618 - 623 2019 - / 2019  - / 2019-10-07  Other 
2 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การปรับพารามิเตอร ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง (Single Phase Transformer Parameter Modification by Central Composite Design Method) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 35 - 43 2018 - / 2019  - / 2019-01-08  TCI 
3 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับและจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม (Detection and Classification of Rotor broken bar Faults in Induction Motor Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 44 - 53 2018 - / 2019  - / 2019-01-08  TCI 
4 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมพร เรืองสินชัยวานิช การปรับพารามิเตอร์อย่างเหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

13 2 2018 - / 2018  - / 2018-08-09  TCI 
5 K. Kraikitrat,S. Pengpraderm, S. Ruangsinchaiwanich Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network วารสาร สหวิทยาการไทย

[วารสารระดับชาติ]

13 4 2018 - / 2018  - / 2018-08-21  TCI 
6 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,ปิยดนัย ภาชนะพรรณ,สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 20-23 2017 - / 2017  - / 2017-01-01   
7 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 15-19 2017 - / 2017  - / 2017-01-01   
8 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

2 1 36-39 2017 - / 2018  - / 2018-01-23   
9 S. Pengpraderm, K. Kraikitrat and S. Ruangsinchaiwanich Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor วารสาร สหวิทยาการไทย

[วารสารระดับชาติ]

12 5 35-41 2017 - / 2017  - / 2017-09-01  TCI 
10 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, สุชิน คนดี, ธีรวัฒน์ แก้วเขียว, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและวัญญาณกระแสสเตเตอร์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

10 2 1-7 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
11 บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช การศึกษาและวิเคราะห์สมถรรนะขอมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

8 1 30-36 2013 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
12 สิทธิ์พงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบ พีไอดี วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 17-22 2012 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
13 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมลักษณ์ วรรณฤมล, สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 23-28 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
14 คณาธิป แก้วกุลศรี, สมพร เรืองสินชัยวานิช ศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 29-36 2012 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
15 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์ การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

6 1 12-19 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
16 Somporn Ruangsinchaiwanich, S. Intachai, and M. Inphou The finite element analysis of factors affecting deformation of solder bumps Asia-Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

13 3 317-322 2008 - / 2018  - / 2018-08-09  Other 
17 Somporn Ruangsinchaiwanich, Suchada Intachai, and M. Inphou The finite element analysis of influence of heat transfer on material components of solder bumps Asia-Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

13 4 484-488 2008 - / 2018  - / 2018-08-09  Other 
18 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Howe D. Synthesis of cogging-torque waveform from analysis of a single stator slot IEEE Transactions on Industry Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 3 650-657 2006 3.92 / 2016  109 / 2018-08-01  Scopus 
19 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Chen Y., Howe D. Evaluation of superposition technique for calculating cogging torque in permanent-magnet brushless machines IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 5 1597-1603 2006 1.77 / 2017  42 / 2017-05-23  Scopus 
20 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D. Analysis of cogging torque in brushless machines having nonuniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 10 3910-3912 2005 1.77 / 2016  49 / 2018-08-01  Scopus 
21 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S., Schofield N., Howe D. Reduction of Cogging Torque in Interior-Magnet Brushless Machines IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 5 II 3238-3240 2003 1.77 / 2016  87 / 2018-08-01  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2868 กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทะเลแก้ว   
2 2764 Karchung and S. Ruangsinchaiwanich Performance Evaluation of Sensorless Vector Controlled Induction Motor with Fuzzy-based Rotor-Flux MRAS 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Bangkok, Thailand Scopus  
3 2761 Kreangsuk Kraikitrat and Somporn Ruangsinchaiwanich Analysis of Permanent Magnet Synchronous Generators by Finite Element Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand Best Presentation Award  
4 2762 Bunyarit Wangngon and Somporn Ruangsinchaiwanich Performance Improvements in Small Rice Mill based on PDCA Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand   
5 2763 Kantaphon Lonphan and Somporn Ruangsinchaiwanich Analysis of Brushed DC Motor in Electric Vehicle by Finite Element Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand   
6 2756 Karchung, S. Ruangsinchaiwanich Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique International Conference on Electronics and Mechanical System 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Tokyo,Japan   
7 1762 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
8 1763 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
9 1761 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
10 1695 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, ภูษิต ขำน้อย, สมพร เรืองสินชัยวานิช การประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
11 1696 กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
12 1697 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
13 1707 Pengpraderm S., Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok, Thailand   
14 1708 Kraikitrat K., Pengpraderm S.,Ruangsinchaiwanich S. Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok, Thailand   
15 1645 Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. Automatic control of synchronous motor using artificial neural network and adaptive PI for improving power factor 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiba, Japan Scopus  
16 1644 Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. Optimization of three-phase transformer design using adaptive genetic algorithm 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiba, Japan Scopus  
17 1549 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมพร เรืองสินชัยวานิช การปรับพารามิเตอร์อย่างเหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง การประชุมวิชาการผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
18 675 Phaengkieo D., Ruangsinchaiwanich S. Design optimization of electrical transformer using artificial intelligence techniques 18th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand Scopus  
19 1641 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณกระแสสเตเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา   
20 1640 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ทำความเย็นโดยใช้ขดลวดความร้อนร่วมกับระบบทำความเย็น การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา   
21 356 Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. DC motor control based on artificial neural network and adaptive PI 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangxhou,China Scopus  
22 352 Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. Design optimization of electrical transformer using gentic algorithm 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
23 353 Wangngon B., Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Fault detection technique for identifying broken rotor bars by artiricial neural network method 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
24 354 Sittisrijan N., Wangngon B., Ruangsinchaiwanich S. Synthesis of stator current waveform of inverter-fed induction motor with broken bar conditions 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
25 355 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,สมพร เรืองสินชัยวานิช,ไอลดา ทองสันทัด และ ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ การศึกษาและการเปรียบเทียบการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในการสร้างแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่   
26 1638 ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช ,และ สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนำโรเตอร์แตกของอินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อลดการสูญเสีญของกำลังไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 6) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, เชียงใหม่   
27 1639 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET 6)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท, กระบี่   
28 130 Phaengkieo S., Somlak W. , Ruangsinchaiwanich S. Transformer design by finite element method with DOE algorithm 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
29 131 Wangngon S., Ruangsinchaiwanich S. Multiple fault detection technique for identifying broken rotor bar 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
30 132 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Synthesis of stator current waveform of iduction with broken bar conditions 16th internationat conference on electrical machines and systems (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
31 308 Pangpradem S., Rungsinchaiwanich S. The application of fuzzy self-tuning PID control algorithm for temperature chamber International Conference on Software Technology and Engineer, (ICSTE 2012)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Phuket, Thailand   
32 179 Kraikitrat K. , Ruangsinchaiwanich S. Thermal effect of unbalanced voltage conditions in induction motor by FEM 14th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
33 181 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Analysis of stator current waveforms of industion motor with broken bar conditions 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
34 182 Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. Thermal effect of unbalance voltage conditions in industrions motor by FEM 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
35 44 Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
36 46 Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
37 42 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
38 1653 Ruangsinchaiwanich S., Phanphanit S. Influence of damper position on multi-arm actuator resonance in HDD 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Tokyo, Japan Scopus   
39 1652 Ruangsinchaiwanich S. , Khongseephai K. Investigation of transformer performance by the finite element method 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Tokyo, Japan Scopus   
40 1651 Ruangsinchaiwanich, S. , Nakem, P., Intachai, S. Analysis of solder bump position affecting stress performance by the finite element method IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Habin, China Scopus   
41 1650 Ruangsinchaiwanich S. , Intachai S., Nakem P. Surface tension analysis affecting deformation of solder bumps IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Harbin, China Scopus   
42 1649 Ruangsinchaiwanich S. , Zhu Z.Q., Howe D. Influence of magnet shape on cogging torque and back-emf waveform in permanent magnet machines 8th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2005)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 Ninjing, China Scopus   
43 1648 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D. Analysis of cogging torque in brushless machines having non-uniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG ASIA 2005)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 Nagoya, Japan Scopus   
44 1655 Zhu Z. Q. , Ruangsinchaiwanich S. , Howe D. Synthesis of cogging torque in permanent magnet machines by superposition Second International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, (PEMD 2004)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2004 University of Edinburgh, UK Scopus  
45 1743 Zhu, Z.Q., Ruangsinchaiwanich, S. , Schofield, N., Howe, D. Reduction of cogging torque in interior-magnet brushless machines IEEE International Magnetics Conference (Intermag 2003)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2003 Boston, USA Scopus  

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณผลประหยัดสำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  2017-10-01 สำนักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ISBN : 978-616-440-867-8   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 56,750.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า
2 โครงการแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สมพร เรืองสินชัยวานิช 15 ม.ค. 2556 ถึง 
31 ก.ค. 2556
246,400.00 246,400.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8) สมพร เรืองสินชัยวานิช 9 ธ.ค. 2552 ถึง 
17 ส.ค. 2553
384,000.00 384,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
รวม       857,400.00 687,150.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank