: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์อำพล เตโชวาณิชย์ ( LECTURER. AMPOL TECHOWANICH)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01058
ชื่อ - นามสกุล :     อำพล  เตโชวาณิชย์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE231
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4056
อีเมล์ :     ampolt@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Environmental Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Environmental Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
My research focuses in the area of Wastewater and Water Supply Treatment, Solid Waste Disposal.
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ อำพล เตโชวาณิชย์ การประเมินคุณภาพปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

4 1 18-24 2009 - / 2017  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2620 สุพิชชา เสือขำ, วณิชญา ธิศรี, กัมปนาท ใหม่จันทร์, อำพล เตโชวาณิชน์ และ ปาจรีย์ ทองสนิท การนำเถ้าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์เป็นกระถางต้นไม้ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   
2 2179 ศิริกุล ต๊ะหล้า , อนันต์ ขอนทอง , อำพล เตโชวาณิชย์ , วรางค์ลักษณ์ ช่อนกลิ่น และ ปาจรีย์ ทองสนิท ปริมาณฝุ่นถนนบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช   
3 2189 Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand.   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank