: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา (ASSOC. PROF. DR. SUWIT KIRAVITTAYA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04036
ชื่อ - นามสกุล :     สุวิทย์  กิระวิทยา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Mechatronics and Industry Laboratory (MI-LAB)
  Advance Optical Technology Laboratory (AOT-LAB)
ห้องทำงาน :     EE 317
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4356
อีเมล์ :     suwitki@nu.ac.th
HomePage :     http://www.ecpe.nu.ac.th/suwit
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Applied Electronics for Various Sensing Systems
- Opto-Electronics: Solar Cells, Photodetectors, LEDs and Lasers
- Molecular Beam Epitaxy and Optical Properties of Semiconductor Nanostructures
- Quantum Information Technology: Computation, Communication and Coding
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เทคนิคการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสงของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่มี โครงสร้างควอนตัมดอทอยู่ภายใน 2562 - 2562 100,000 
2 การศึกษาผลตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างตัวนำสองมิติที่มีลวดลาย 2562 - 2562 100,000 
3 คุณสมบัติเฟอโรอิเล็กตริกและโฟโตโวลตาอิกของเซรามิก [KNbO3]0.9 - [BaNi1/2Nb1/2O3]0.1 2559 - 2559 220,000 
4 การศึกษาสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำที่มีพลวงเป็นส่วนประกอบหลัก 2558 - 2559 180,000 
5 โครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำหมู่สาม-ห้าบนแผ่นฐานเจอร์เมเนียม 2557 - 2557 180,000 
6 การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น 2555 - 2556 180,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 - นางสาวอัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ 2561 - 2564 1,838,000 
2 โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำหรับการพัฒนาตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด 2559 - 2564 N/A 
3 การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร 2558 - 2560 2,254,490 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Supeeranat Posri, Supachok Thainoi, Suwit Kiravittaya, Aniwat Tandaechanurat,
Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan, Visittapong Yordsri,Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai,Somchai Ratanathammaphan, and Somsak Panyakeow
Growth and Photoluminescence Properties of InSb/GaSb Nano-Stripes Grown by Molecular Beam Epitaxy Physica Status Solidi (A) Applications and Matrials

[วารสารระดับนานาชาติ]

216 1 1800498 (1 2019 - / 2019  - / 2019-01-10  SJR 
2 Zon, Pakawat Phienlumlert, Supachok Thainoi, Suwit Kiravittaya,Aniwat Tandaechanurat, Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan, Visittapong Yordsri,Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan,Somsak Panyakeow,Yasutomo Ota, Satoshi Iwamoto, and Yasuhiko Arakawa Growth-Rate-Dependent Properties of GaSb/GaAsQuantum Dots on (001) Ge Substrate by MolecularBeam Epitaxy Physica Status Solidi (A) Applications and Matrials

[วารสารระดับนานาชาติ]

216 1 1800499 (1 2019 - / 2018  - / 2018-10-10  SJR 
3 Zona, Supachok Thainoia, Suwit Kiravittayab, Aniwat Tandaechanuratc, Noppadon Nuntawongd,
Suwat Sopitpane, Visittapong Yordsrif, Chanchana Thanachayanontf, Songphol Kanjanachuchaia,
Somchai Ratanathammaphana, Somsak Panyakeowa
Anti-phase domain induced morphological differences of self-assembled InSb/GaAs quantum dots grown on (0 0 1) Ge substrate Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

512 136-141 2019 - / 2019  - / 2019-02-22  SJR 
4 P. Lekwongderma, R. Chumkaewa, S. Thainoia, S. Kiravittayab, A. Tandaechanuratc,
N. Nuntawongd, S. Sopitpand, V. Yordsrie, C. Thanachayanonte, S. Kanjanachuchaia,
S. Ratanathammaphana, Somsak Panyakeowa,
Study on Raman spectroscopy of InSb nano-stripes grown on GaSb substrate by molecular beam epitaxy and their Raman peak shift with magnetic field Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

512 198-202 2019 - / 2019  - / 2019-02-22  SJR 
5 C. Chevuntulaka, T. Rakpaisesb, N. Sridumrongsakb, S. Thainoia, S. Kiravittayac, N. Nuntawongd,
S. Sopitpane, V. Yordsrif, C. Thanachayanontf, S. Kanjanachuchaia, S. Ratanathammaphana,
A. Tandaechanuratb, S. Panyakeowa,
Molecular beam epitaxial growth of interdigitated quantum dots for heterojunction solar cells Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

512 159-163 2019 - / 2019  - / 2019-02-22  SJR 
6 P. Srisinsuphyaa, K. Rongrueangkula, R. Khanchaithamb, S. Thainoib, S. Kiravittayac,
N. Nuntawongd, S. Sopitpane, V. Yordsrif, C. Thanachayanontf, S. Kanjanachuchaib,
S. Ratanathammaphanb, A. Tandaechanurata,S. Panyakeowb
InSb/InAs quantum nano-stripes grown by molecular beam epitaxy and its photoluminescence at mid-infrared wavelength Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

514 36-39 2019 - / 2019  - / 2019-10-30  SJR 
7 Pisey Heng, Unchittha Prasatsap, Jirawadee Polprasert, and Suwit Kiravittaya Optimal Placement of Distributed Generation Using Analytical Approach to Minimize Losses in a University GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 81-85 2019 - / 2019  - / 2019-10-30  SJR 
8 Yang Wang, Shilong Li,Suwit Kiravittaya, Xiang Wu, Kaibo Wu, Xing Li,YongFeng Mei. Mode-splitting based optofluidic sensing at exceptional points in tubular microcavities Optics Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

446 128-133 2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
9 Zon, Supachok Thainoi,Suwit Kiravittaya, Aniwat Tandaechanurat, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow, Yasutomo Ota, Satoshi Iwamoto, and Yasuhiko Arakawa Photoluminescence properties as a function of growth mechanism for GaSb/GaAs quantum dots grown on Ge substrates Journal of Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-30  SJR 
10 Phisut Narabadeesuphakorn, Supachok Thainoi, Aniwat Tandaechanurat, Suwit Kiravittaya, Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitopan, Visittapong Yordsri, Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, and Somsak Panyakeow Twin InSb/GaAs quantum nano-stripes: Growth optimization and related properties Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

487 40-44 2018 - / 2018  1 / 2019-02-07  Scopus 
11 Ziao Tian,Shilong Li,Suwit Kiravittaya, Borui Xu, Shiwei Tang, Honglou Zhen,Wei Lu,
and YongFeng Mei,
Selected and Enhanced Single Whispering-Gallery Mode Emission from a Mesostructured Nanomembrane Microcavity Nano letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 8035−8040 2018 12.080 / 2017  - / 2018-12-20  Scopus 
12 Thanaphat Rakpaises ; Nanthaphop Sridumrongsak ; Chanyanuch Chevintulak ; Supachok Thainoi; Suwit Kiravittaya ; Noppadon Nuntawong ; Suwat Sopitpan ; Songphol Kanjanachuchai ;Somchai Ratanathammaphan ; Somsak Panyakeow ; Aniwat Tandaechanurat Demonstration of Photovoltaic Effects in Hybrid Type-I InAs/GaAs Quantum Dots and Type-II GaSb/GaAs Quantum Dots IEEE

[วารสารระดับนานาชาติ]

2928 - 293 2018 - / -  - / 2019-02-04  Scopus 
13 S Sriphan1,N Vittayakorn, S Kiravittaya and T Bongkarn Microstructural, dielectric and optical properties of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 perovskite ceramics Journal of Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1144 2018 - / -543  - / 2019-02-04  Scopus 
14 Lan, Y., Li, S., Cai, Z., Mei, Y., Kiravittaya, S.
Semi-analytical calculation of resonant modes in axially asymmetric microtube resonators Optics Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

386 72-76 2017 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
15 Supachok Thainoi,Suwit Kiravittaya,Thanavorn Poempool,Zon,Noppadon Nuntawong,Suwat Sopitpan, Songphol Kanjanachuchi, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow Molecular Beam Epitaxy Growth of InSb/GaAs Quantum Nanostructures Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

2017 1.462 / 2015  1 / 2017-05-22  Scopus 
16 Saimon Filipe Covre da Silva, Thayná Mardegan, Sidnei Ramis de Araújo, Carlos Alberto Ospina Ramirez, Suwit Kiravittaya, Odilon D. D. CoutoJr, Fernando Iikawa and Christoph Deneke Fabrication and Optical Properties of Strain-free Self-assembled Microscopic GaAs Structures Nanoscale Resarch Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 61 2017 5.2670 / 2016  0 / 2018-05-22  Scopus 
17 Saichon Sriphan,Suwit Kiravittaya and Theerachai Bongkarn Effects of Calcination Temperature on the Synthesis of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 Perovskite Powders Integrated Ferroelectrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

177 112-120 2017 0.375 / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
18 Saichon Sriphan, Suwit Kiravittaya, Pinit Kidkhunthod, and Theerachai Bongkarn. Insight into an atomic arrangement of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 powder formed at various calcination temperatures by X-ray absorption spectroscopy Results in Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 1550-1555 2017 1.3370 / 2016  0 / 2017-06-09  Scopus 
19 undefined Zon, Thanavorn Poempool, Suwit Kiravittaya, Suwat Sopitpan. Investigation of GaSb/GaAs Quantum Dots Formation on Ge (001) Substrate and Effect of Anti-Phase Domains MRS Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 23 1729-1734 2017 - / -  - / -   
20 Yangfu Fang, Shilong Li, Suwit Kiravittaya and Yongfeng Mei Exceptional points in rolled-up tubular microcavities Journal of Optics

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 2 095101 2017 - / 2017  2 / 2018-04-04  Scopus 
21 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya, and Jirawadee Polprasert Operation of stand-alone lighting system powered by energy storage device GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 2 90 2017 - / 2017  0 / 2018-03-12  TCI 
22 Phisut Narabadeesuphakorn, Jirayu Supasil, Supachok Thainoi, Aniwat Tandaechanurat,Suwit Kiravittaya,Noppadon Nuntawong,Suwat Sopitopan,Songphol Kanjanachuchai,Somchai Ratanathammaphan and Somsak Pinyakeow Growth control of Twin InSb/GaAs Nano-Stripes by Molecular Beam Epitaxy MRS Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 51 2943 2017 - / -543  - / -   
23 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya, Jirawadee Polprasert Determination of optimal energy storage system for peak shaving to reduce electricity cost in a university Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

138 967 2017 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
24 Thai-Chien Bui, Saichon Sriphan and Suwit Kiravittaya Efficient usage of RGB-LED for optical wireless communication Naresuan University Journal: Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

23 3 87-97 2016 - / 2016  - / 2017-05-23   
25 Thongtha, A., Kiravittaya, S., Laowanidwatana, A., Bongkarn, T. Phase formation, microstructure and electrical properties of (Bi0.5Na0.5)TiO3-(Bi0.5K0.5)TiO3-BaTiO3 systems fabricated using the combustion technique Ferroelectrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

490 1 103-117 2016 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
26 Zon,Thanavorn Poempool,Suwit Kiravittaya,Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan,Supachok Thainoi,Songphol Kanjanachuchai,Somchai Ratanathammaphan and Somsak Panyakeow. Raman and Photoluminescence Properties of Type II GaSb/GaAs Quantum Dot on (001) Ge Substrate. Electronic Material Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 4 517-523 2016 2.057 / 2015  1 / 2018-05-22  Scopus 
27 Zon, Thanavorn Poempool, Suwit Kiravittaya, Suwat Sopitpan, Supachok Thainoi, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow Morphology of Self-Assembled InSb/GaAs Quantum Dots on Ge Substrate Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

468 541 2016 1.4620 / 2015  0 / 2017-08-17  Scopus 
28 Supachok Thainoi,Suwit Kiravittaya, Thanavorn Poempool, Zon, Suwat Sopitpan, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow. Growth of Truncated Pyramidal InSb Nanostructures on GaAs Substrate Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

468 737-739 2016 1.4620 / 2015  1 / 2018-05-22  Scopus 
29 Thai-Chien Bui,Suwit Kiravittaya, Keattisak Sripimanwat and Nam-Hoang Nguyen A Comprehensive Lighting Configuration for Efficient Indoor Visible Light Communication Networks International Journal of Optics

[วารสารระดับนานาชาติ]

2016 8969514 2016 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
30 Suwit Kiravittaya, Kamonchanok Khoklang, Supachok Thainoi, Somsak Panyakeow and Somchai Ratanathammaphan. In-mole-fraction of InGaAs Insertion Layers Effects on the Structural and Optical Properties of GaSb Quantum Dots Grown on(001) GaAs Substrate The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT)

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 2 129-135 2016 0.024 / 2015  0 / 2017-05-23   
31 Kamonchanok Khoklang,Suwit Kiravittaya, Maetee Kunrugsa, Patchareewan Prongjit,Supachok Thainoi,Somchai Ratanathammaphan,Somsak Panykeow. Molecular beam epitaxial growth of GaSb quantum dots on(0.01) GaAs substrate with inGaAs insertion layer Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

291-294 2015 1.693 / 2015  0 / 2018-05-22  Scopus 
32 Saichon Sriphan,Suwit Kirawittaya,Supachok Thainoi and Somsak Panyakeow
Effects of Temperature on I-V Characteristics of InAs/GaAs Quantum Dot Solar Cells Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

1103 129-135 2015 - / 2015  - / 2017-06-14   
33 สายชล ศรีแป้น และสุวิทย์ กิระวิทยา Nanostructured Solar Cells: Research and Development Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 2 63-78 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
34 Thanavorn Poempool, undefined Zon, Suwit Kiravittaya, Suwat Sopitpan. GaSb and InSb Quantum Nanostructures: Morphologies and Optical Properties MRS Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 23 1677-1682 2015 - / -  - / -   
35 Maetee Kunrugsa, Suwit Kiravittaya,Somsak Panyakeow, Somchai Ratanathammaphan Effect of Ga deposition rates on GaSb nanostructures grown by droplet epitaxy Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

285-290 2014 1.552 / 2013  5 / 2017-05-22  Scopus 
36 Maetee Kunrugsa, Suwit Kiravittaya, suwat Sopitpan, Somchai Ratanathammphan, Somsak Panyakeow Molecular beam epitaxial growth of GaSb/GaAs quantum dots on Ge substrates Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

441-444 2014 1.552 / 2014  6 / 2017-05-22  Scopus 
37 S Filipe Covre da Silva, E M Lani, V de Araujo Barboza, A Malachias, S Kiravittaya and Ch Deneke. InAs migration on released, wrinkled InGaAs membranes used as virtual substrate Nanotechnology

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 - 2014 3.6720 / 2013  4 / 2017-05-22  Scopus 
38 Jens Trommer,Stefan Bottner,Shilong Li,Suwit KiravittayaMatthew R.Jorgensen, and Oliver G.Schjmidt. Opservation of higher order radial modes in atomic layer deposition reinforced rolled-up microtube ring resonators Optics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 6335 2014 3.3850 / 2013  8 / 2017-05-22  Scopus 
39 Cendula, P., Malachias, A., Deneke, Ch., Kiravittaya, S., Schmidta, O.G. Experimental realization of coexisting states of rolled-up and wrinkled nanomembranes by strain and etching control Nanoscale

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 23 14326-1433 2014 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
40 Libo Ma, Shilong Li, Cladimir A. Bolanos Quinones, Lichun Yang, Wang Xi, Matthew Jorgensen, Stefan Baunack,Yongfeng Mei, Suwit Kiraxittaya, and Oliver G. Schmidt Dynamic Molecular Processes Detected by Microtubular Opto-chemical Sensors Self-Assembled from Prestrsined Nanomembranes. Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 - 2357-2361 2013 14.829 / 2013  27 / 2017-05-22  Scopus 
41 สุวิทย์ กิระวิทยา, วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบกับคะแนนสอบในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

15 2 2013 - / 2012  0 / 2017-05-23   
42 P.Boonpeng, S.Kiravittaya, S.Thainoi, S.Panyakeow, S.Ratanathammaphan. InGaAs quantum-dot-in-ring structure by droplet epitaxy. Journat of Crystat Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

378 - 435-438 2013 1.552 / 2013  5 / 2017-05-22  Scopus 
43 H. L. Zhen, G. S. Huang, S. Kiravittaya, S. L. Li, Ch. Deneke, Dominic J. Thurmer, Y. F. Mei , O. G. Schmidt and W. Lu. Light-emitting properties of a strain-tuned microtube containing coupled quantum wells Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

102 2013 - / 2018  5 / 2017-05-22  Scopus 
44 Shilong Li,Libo Ma, Stefan Bottner,Yongfeng Mei,Matthew R,Jorgensen,Suwit Kiravittaya and Oliver G.Schmidt. Angular position detection of single nanoparticles on rolled-up optical microcavities with lifted degeneracy PHYSICAL REVIEW

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 2013 3.042 / 2013  16 / 2017-05-22  Scopus 
45 เศรษฐา ตั้งค้าวานิช, วันเฉลิม จันทร์ทรง, วิศวะ นามวงษ์, จักรกฤษ เติมฤทธิกุล, กฤษณะ วทานิยานนท์, สุวิทย์ กิระวิทยา Arrival Time Approximation and Tracking of NU-EV via Wireless Network Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

8 1 21-29 2013 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
46 Vladimir A. Bolanos Quinones
Libo Ma
Shilong Li
Matthew Jorgensen
Suwit Kiravittaya
Oliver G. Schmidt
Localized optical resonances in low refractive index rolled-up microtube cavity for liquid-core optofluidic detection Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

101 - 151107 2012 3.794 / 2012  21 / 2017-05-22  Scopus 
47 Stefan Bottner
Shilong Li
Jens Trommer
Suwit Kiravittaya
Oliver G. Schmidt
Sharp whispering-gallery modes in rolled-up vertical SiO2 microcavities with quality factors exceeding 5000 OPTICS LETTERS

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 24 5136-5138 2012 3.385 / 2012  21 / 2017-05-22  Scopus 
48 V.M.Fomin
S.kiravittaya
O.G.Schmidt
Electron localization in inhomogeneous Mobius rings Physical Review

[วารสารระดับนานาชาติ]

86 195421 1-6 2012 3.767 / 2012  8 / 2017-05-22  Scopus 
49 Shilong Li
Libo Ma
Honglou Zhen
Matthew R. Jorgensen
Suwit Kiravittaya
Dynamic axial mode tuning in a rolled-up optical microcavity. Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

101 231106 1-4 2012 3.794 / 2012  13 / 2017-05-22  Scopus 
50 P.Cendula
S.Kiravittaya
O.G.Schmidt.
Electronic and optical properties of quantum wells embedded in wrinkled nanomembranes. Journal of Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

111 4 - 2012 - / -  5 / 2017-05-22  Scopus 
51 A. Rastelli1, F. Ding,J. D. Plumhof,S. Kumar,R. Trotta,Ch. Deneke,A. Malachias,P. Atkinson,E. Zallo,T. Zander,A. Herklotz,R. Singh,V. Křápek,J. R. Schröter, S. Kiravittaya, M. Benyoucef,R. Hafenbrak,K. D. Jöns,D. J. Thurmer,D. Grimm,G. Bester,K. Dörr,P. Michler, O. G. Schmidt Controlling quantum dot emission by intetration of semiconductor nanomembranes onto piezoelectric actuators. Physical Status Solidi B

[วารสารระดับนานาชาติ]

249 4 687-696 2012 - / 2018  19 / 2017-05-22  Scopus 
52 Giovanni Pizzi, Michele Virgilio, Giuseppe Grosso, Suwit Kiravittaya, Oliver G. Schmidt Curvture effects on valley splitting and degeneracy lifting: Case of Si/Ge rolled-up nanotubes Physical Review B

[วารสารระดับนานาชาติ]

85 7 075308 2012 - / 2018  0 / 2018-01-10  Scopus 
53 Vladimir A. Bolaños Quiñones, Libo Ma, Shilong Li, Matthew Jorgensen, Suwit Kiravittaya, and Oliver G. Schmidt Enhanced optical axial confinement in asymmetric microtube cavities rolled up from circular-shaped nanomembranes. Optics Letters.

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 4284-4286 2012 3.385 / 2012  14 / 2017-05-22  Scopus 
54 Harazim, S.M., Bolaños Quiñones, V.A., Kiravittaya, S., Sanchez, S., Schmidt, O.G. Lab-in-a-tube: On-chip integration of glass optofluidic ring resonators for label-free sensing applications Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 15 2649-2655 2012 - / 2017  67 / 2017-05-22  Scopus 
55 Smith, E.J., Schulze, S., Kiravittaya, S., Mei, Y., Sanchez, S., Schmidt, O.G. Lab-in-a-tube: Detection of individual mouse cells for analysis in flexible split-wall microtube resonator sensors Nano Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 10 4037-4042 2011 - / 2017  72 / 2017-05-22  Scopus 
56 Ma, L., Kiravittaya, S., Bolaños Quiñones, V.A., Li, S., Mei, Y. , Schmidt, O.G. Tuning of optical resonances in asymmetric microtube cavities Optics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 19 3840-3842 2011 - / 2017  20 / 2017-05-22  Scopus 
57 Ortix, C., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G., Van Den Brink, J. Curvature-induced geometric potential in strain-driven nanostructures Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

84 4 2011 - / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 
58 Kiravittaya, S., Lee, H.S. , Balet, L., Li, L.H., Francardi, M., Gerardino, A., Fiore, A., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Tuning optical modes in slab photonic crystal by atomic layer deposition and laser-assisted oxidation Journal of Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

109 5 2011 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
59 Cendula, P., Kiravittaya, S., Mönch, I., Schumann, J., Schmidt, O.G. Directional roll-up of nanomembranes mediated by wrinkling Nano Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 1 236-240 2011 - / 2017  42 / 2017-05-22  Scopus 
60 Huang, G., Quiñones, V.A.B., Ding, F., Kiravittaya S., Mei, Y., Schmidt, O.G. Rolled-up optical microcavities with subwavelength wall thicknesses for enhanced liquid sensing applications ACS Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 6 3123-3130 2010 - / 2018  68 / 2017-05-23  Scopus 
61 Mei, Y., Kiravittaya, S., Harazim, S., Schmidt, O.G. Principles and applications of micro and nanoscale wrinkles Materials Science and Engineering R: Reports

[วารสารระดับนานาชาติ]

70 3-6 209-224 2010 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
62 Rezaev, R.O., Kiravittaya, S., Fomin, V.M., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Engineering self-assembled SiGe islands for robust electron confinement in Si Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 15 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
63 Deneke, Ch. , Malachias, A. , Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Metzger, T.H., Schmidt, O.G. Strain states in a quantum well embedded into a rolled-up microtube: X-ray and photoluminescence studies Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 14 2010 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
64 Lutz, T. , Suzuki, T., Costantini, G., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Kern, K. Reversing the shape transition of InAs/GaAs (001) quantum dots by etching-induced lateral in segregation Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

81 20 Article nu 2010 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
65 Peng, J., Hermannstädter, C., Witzany, M., Heldmaier, M., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Michler, P., Bester, G. Heterogeneous confinement in laterally coupled InGaAs/GaAs quantum dot molecules under lateral electric fields Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 20 Article n 2010 - / 2018  23 / 2017-05-23  Scopus 
66 Zander, T. , Herklotz, A., Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Ding, F., Atkinson, P., Kumar, S., Plumhof, J.D., Dörr, K., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Epitaxial quantum dots in stretchable optical microcavities Optics Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 25 22452-2246 2009 - / 2017  27 / 2017-05-22  Scopus 
67 Lee, H.S. , Kiravittaya, S., Kumar, S., Plumhof, J.D., Balet, L., Li, L.H., Francardi, M., Gerardino, A., Fiore, A., Rastelli, A. , Schmidt, O.G. Local tuning of photonic crystal nanocavity modes by laser-assisted oxidation Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

95 19 2009 - / 2017  46 / 2017-05-22  Scopus 
68 Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Advanced quantum dot configurations Reports on Progress in Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

72 4 2009 - / 2017  118 / 2017-05-22  Scopus 
69 Wang, L., Rastelli, A., Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Schmidt, O.G. Self-assembled quantum dot molecules Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

21 25-26 2601-2618 2009 - / 2017  84 / 2017-05-22  Scopus 
70 Lee, H.S. , Rastelli, A. , Kiravittaya, S., Atkinson, P., Bof Bufon, C.C., Mönch, I., Schmidt, O.G. Selective area wavelength tuning of InAs/GaAs quantum dots obtained by TiO2 and SiO2 layer patterning Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

94 16 2009 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
71 Huang, G.S. , Kiravittaya, S., Bolaños Quiñones, V.A., Ding, F., Benyoucef, M., Rastelli, A., Mei, Y.F. , Schmidt, O.G. Optical properties of rolled-up tubular microcavities from shaped nanomembranes Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

94 14 2009 - / 2017  49 / 2017-05-22  Scopus 
72 Cendula, P., Kiravittaya, S., Mei, Y.F., Deneke, Ch., Schmidt, O.G. Bending and wrinkling as competing relaxation pathways for strained free-hanging films Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 8 2009 - / 2017  44 / 2017-05-22  Scopus 
73 Mei, Y., Thurmer, D.J., Deneke, C., Kiravittaya, S., Chen, Y.-F., Dadgar, A., Bertram, Fb, Bastek, B., Krost, A., Christen, J., Reindl, T., Stoffel, M., Coric, E., Schmidt, O.G. Fabrication, self-assembly, and properties of ultrathin AlN/GaN porous crystalline nanomembranes: tubes, spirals, and curved sheets ACS Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 7 1663-1668 2009 - / 2018  63 / 2017-05-23  Scopus 
74 Quiñones, V.A.B., Huang, G., Plumhof, J.D., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Mei, Y. , Schmidt, O.G. Optical resonance tuning and polarization of thin-walled tubular microcavities Optics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 15 2345-2347 2009 - / 2018  35 / 2017-05-23  Scopus 
75 Malachias, A. , Deneke, Ch., Krause, B., Mocuta, C., Kiravittaya, S., Metzger, T.H., Schmidt, O.G. Direct strain and elastic energy evaluation in rolled-up semiconductor tubes by x-ray microdiffraction Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 3 Article nu 2009 - / 2018  21 / 2017-05-23  Scopus 
76 Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Quantum-dot crystal defects Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

93 7 2008 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
77 Atkinson, P., Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Site-controlled growth and luminescence of InAs quantum dots using in situ Ga-assisted deoxidation of patterned substrates Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

93 10 2008 - / 2017  66 / 2017-05-22  Scopus 
78 Bernardi, A., Kiravittaya, S. , Rastelli, A., Songmuang, R., Thurmer, D.J., Benyoucef, M., Schmidt, O.G. On-chip Si/SiOx microtube refractometer Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

93 9 2008 - / 2017  72 / 2017-05-22  Scopus 
79 Mendach, S. , Kiravittaya, S., Rastelli, A., Benyoucef, M., Songmuang, R., Schmidt, O.G. Bidirectional wavelength tuning of individual semiconductor quantum dots in a flexible rolled-up microtube Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 3 2008 - / 2017  26 / 2017-05-22  Scopus 
80 Wang, L. , Rastelli, A., Kiravittaya, S., Atkinson, P., Ding, F., Bof Bufon, C.C., Hermannstädter, C., Witzany, M., Beirne, G.J., Michler, P., Schmidt, O.G. Towards deterministically controlled InGaAs/GaAs lateral quantum dot molecules New Journal of Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 2008 - / 2017  47 / 2017-05-22  Scopus 
81 Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Zapf-Gottwick, R., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Optical fine structure of single ordered GaAs quantum dots Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 6 1909-1912 2008 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
82 Benyoucef, M., Kiravittaya, S., Mei, Y.F., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Strongly coupled semiconductor microcavities: A route to couple artificial atoms over micrometric distances Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

77 3 2008 - / 2017  57 / 2017-05-22  Scopus 
83 Mei, Y., Thurmer, D.J., Cavallo, F., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Semiconductor sub-micro-/nanochannel networks by deterministic layer wrinkling Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 16 2124-2128 2007 - / 2017  49 / 2017-05-22  Scopus 
84 Mei, Y. , Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Thurmer, D.J., Zander, T., Deneke, C., Cavallo, F., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Optical properties of a wrinkled nanomembrane with embedded quantum well Nano Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 6 1676-1679 2007 - / 2017  36 / 2017-05-22  Scopus 
85 Ding, F. , Wang, L., Kiravittaya, S., Müller, E., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Unveiling the morphology of buried In(Ga)As nanostructures by selective wet chemical etching: From quantum dots to quantum rings Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

90 17 2007 - / 2017  16 / 2017-05-22  Scopus 
86 Merdzhanova, T., Rastelli, A., Stoffel, M., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Island motion triggered by the growth of strain-relaxed SiGe/Si(0 0 1) islands Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

301-302 SPEC. ISS. 319-323 2007 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 
87 Rastelli, A. , Ulhaq, A., Kiravittaya, S., Wang, L., Zrenner, A., Schmidt, O.G. In situ laser microprocessing of single self-assembled quantum dots and optical microcavities Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

90 7 2007 - / 2017  54 / 2017-05-22  Scopus 
88 Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Zapf-Gottwick, R., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Ordered GaAs quantum dot arrays on GaAs(001): Single photon emission and fine structure splitting Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

89 23 2006 - / 2017  57 / 2017-05-22  Scopus 
89 Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Morphology and photoluminescence of seeded threedimensional InAs/GaAs(001) quantum-dot crystals Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 11 3668-3671 2006 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
90 Rastelli, A. , Ulhaq, A., Deneke, C., Wang, L., Benyoucef, M., Coric, E., Winter, W., Mendach, S., Horton, F., Cavallo, F., Merdzhanova, T., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Fabrication and characterization of microdisk resonators with In(Ga)As/GaAs quantum dots Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 11 3641-3645 2006 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
91 Kar, G.S., Kiravittaya, S., Denker, U., Nguyen, B.-Y., Schmidt, O.G. Strain distribution in a transistor using self-assembled SiGe islands in source and drain regions Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 25 2006 - / 2017  22 / 2017-05-22  Scopus 
92 Merdzhanova, T. , Kiravittaya, S., Rastelli, A., Stoffel, M., Denker, U., Schmidt, O.G. Dendrochronology of strain-relaxed islands Physical Review Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 22 2006 - / 2017  44 / 2017-05-22  Scopus 
93 Kiravittaya, S., Songmuang, R., Rastelli, A., Heidemeyer, H., Schmidt, O.G. Multi-scale ordering of self-assembled InAs/GaAs(001) quantum dots Nanoscale Research Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1 1-10 2006 - / 2017  36 / 2017-05-22  Scopus 
94 Wang, L., Rastelli, A. , Kiravittaya, S., Songmuang, R., Schmidt, O.G., Krause, B., Metzger, T.H. Guided self-assembly of lateral InAs/GaAs quantum-dot molecules for single molecule spectroscopy Nanoscale Research Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1 74-78 2006 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
95 Rastelli, A., Kiravittaya, S., Wang, L., Bauer, C., Schmidt, O.G. Micro-photoluminescence spectroscopy of hierarchically self-assembled quantum dots Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 1-2 SPEC. 29-32 2006 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
96 Mendach, S. , Songmuang, R., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Benyoucef, M., Schmidt, O.G. Light emission and wave guiding of quantum dots in a tube Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 11 2006 - / 2017  76 / 2017-05-22  Scopus 
97 Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Photoluminescence from seeded three-dimensional InAsGaAs quantum-dot crystals Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 4 1-3 2006 - / 2017  57 / 2017-05-22  Scopus 
98 Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Self-assembled InAs quantum dots on patterned GaAs(001) substrates: Formation and shape evolution Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

87 24 1-3 2005 - / 2017  68 / 2017-05-22  Scopus 
99 Stoffel, M., Rastelli, A., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Strain-mediated lateral SiGe island motion in single and stacked layers Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

72 20 2005 - / 2017  22 / 2017-05-22  Scopus 
100 Krause, B., Metzger, T.H., Rastelli, A., Songmuang, R., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Shape, strain, and ordering of lateral InAs quantum dot molecules Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

72 8 2005 - / 2017  32 / 2017-05-22  Scopus 
101 Authors of Document Kiravittaya, S., Heidemeyer, H., Schmidt, O.G. Lateral quantum-dot replication in three-dimensional quantum-dot crystals Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

86 26 1-3 2005 - / 2017  25 / 2017-05-22  Scopus 
102 Novák, J. , Holý, V., Stangl, J., Bauer, G., Wintersberger, E., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. A method for the characterization of strain fields in buried quantum dots using x-ray standing waves Journal of Physics D: Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 10 A A137-A142 2005 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
103 Kiravittaya, S., Schmidt, O.G., Beresford, R., Xu, J.M. Comment on "a growth pathway for highly ordered quantum dot arrays" [Appl. Phys. Lett. 85, 5974 (2004)] Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

86 20 1-3 2005 - / 2017  15 / 2017-05-22  Scopus 
104 Schmidt, O.G. , Rastelli, A., Kar, O.S., Songmuang, R., Kiravittaya, S., Stoffel, M., Denker, U., Stufler, S., Zrenner, A., Grützmacher, D., Nguyen, B.-Y., Wennekers, P. Novel nanostructure architectures Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 2-3 280-287 2004 - / 2018  21 / 2017-05-23  Scopus 
105 Kar, G.S., Kiravittaya, S., Stoffel, M., Schmidt, O.G. Material distribution across the interface of random and ordered island arrays Physical Review Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

93 24 2004 - / 2017  38 / 2017-05-22  Scopus 
106 Kiravittaya, S., Heidemeyer, H., Schmidt, O.G. Growth of three-dimensional quantum dot crystals on patterned GaAs (0 0 1) substrates Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 3-4 SPEC. 253-259 2004 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
107 Songmuang, R., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Formation of lateral quantum dot molecules around self-assembled nanoholes Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 17 2892-2894 2003 - / 2017  150 / 2017-05-22  Scopus 
108 Songmuang, R., Kiravittaya, S., Sawadsaringkarn, M., Panyakeow, S., Schmidt, O.G. Photoluminescence investigation of low-temperature capped self-assembled InAs/GaAs quantum dots Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

251 1-4 166-171 2003 - / 2017  32 / 2017-05-22  Scopus 
109 Kiravittaya, S., Songmuang, R., Jin-Phillipp, N.Y., Panyakeow, S., Schmidt, O.G. Self-assembled nanoholes and lateral QD bi-molecules by molecular beam epitaxy and atomically precise in situ etching Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

251 1-4 258-263 2003 - / 2017  27 / 2017-05-22  Scopus 
110 Songmuang, R., Kiravittaya, S., Schmidt, O.G. Shape evolution of InAs quantum dots during overgrowth Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

249 3-4 416-421 2003 - / 2017  113 / 2017-05-22  Scopus 
111 ฤดีสันติ์ ส่องเมือง
,สุวิทย์ กิระวิทยา
,มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
การสร้าง InAs ควอนตัมด็อตแบบจัดเรียงตัวเองด้วยเทคนิคการปลูกผลึกด้วยลำโมเลกุล วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

[วารสารระดับชาติ]

13 2 34-41 2002 - / 2017  0 / 2017-05-23  TCI 
112 Schmidt, O.G. , Deneke, Ch., Kiravittaya, S., Songmuang, R., Heidemeyer, H., Nakamura, Y., Zapf-Gottwick, R., Müller, C., Jin-Phillipp, N.Y. Self-assembled nanoholes, lateral quantum-dot molecules, and rolled-up nanotubes IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 5 1025-1034 2002 - / 2017  83 / 2017-05-22  Scopus 
113 Schmidt, O.G. , Kiravittaya, S., Nakamura, Y., Heidemeyer, H., Songmuang, R., Müller, C., Jin-Phillipp, N.Y., Eberl, K., Wawra, H., Christiansen, S., Gräbeldinger, H., Schweizer, H. Self-assembled semiconductor nanostructures: Climbing up the ladder of order Surface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

514 1-3 10-18 2002 - / 2017  53 / 2017-05-22  Scopus 
114 Heidemeyer, H., Kiravittaya, S., Müller, C., Jin-Phillipp, N.Y., Schmidt, O.G. Closely stacked InAs/GaAs quantum dots grown at low growth rate Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

80 9 1544-1546 2002 - / 2017  87 / 2017-05-22  Scopus 
115 Kiravittaya, S., Nakamura, Y., Schmidt, O.G. Photoluminescence linewidth narrowing of InAs/GaAs self-assembled quantum dots Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 2-4 224-228 2002 - / 2017  32 / 2017-05-22  Scopus 
116 Kiravittaya, S., Songmuang, R., Schmidt, O.G. Self-assembled quantum dots and nanoholes by molecular beam epitaxial growth and atomically precise in situ etching Materials Research Society Symposium - Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

722 311-318 2002 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
117 Y Nakamuraa, O.G Schmidta, N.Y Jin-Phillippa, S Kiravittayaa, C Müllera, K Eberla, H Gräbeldingerb, H Schweizerb Vertical alignment of laterally ordered InAs and InGaAs quantum dot arrays on patterned (001) GaAs substrates Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

242 3-4 339-344 2002 - / 2002  66 / 2017-05-23  Other 
118 Kiravittaya, S. , Songmuang, R., Changmuang, P., Sopitpan, S., Ratanathammaphan, S., Sawadsaringkarn, M., Panyakeow, S. InAs/GaAs self-organized quantum dots on (4 1 1)A GaAs by molecular beam epitaxy Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

227-228 1010-1015 2001 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
119 Kiravittaya, S. , Manmontri, U., Sopitpan, S., Ratanathammaphan, S., Antarasen, C., Sawadsaringkarn, M., Panyakeow, S. AlGaAs/GaAs/InGaAs composite MQW structures for photovoltaic applications Solar Energy Materials and Solar Cells

[วารสารระดับนานาชาติ]

68 1 89-95 2001 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
120 R. Songmuang, S. Kiravittaya, S. Thainoi, P. Changmuang, S. Sopitpan, S. Ratanathammaphan, M.
Sawadsaringkarn, and S. Panyakeow
Selective growth of InAs/GaAs self-organized quantum dots by shadow mask technique Journal of Crystal Growth

[วารสารระดับนานาชาติ]

227-228 1053-1056 2001 - / 2018  2 / 2017-05-23  Scopus 
121 สุวิทย์ กิระวิทยา,มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร,สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ทรานซิสเตอร์อิเล็คตรอนเดี่ยว: ทฤษฏีและการประยุกต์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

[วารสารระดับชาติ]

11 3 20-27 2000 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2819 ธนกาญจน์ เตือนวีระเดช, วันวิสาข์ ป้ันศักดิ์ และ สุวิทย์ กิระวิทยา สมบัติของเถ้าชีวมวลจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2598 Kiattisak Luangjarunrat, Zon, Supachok Thainoi, Suwit Kiravittay, Aniwat Tandaechanurat, Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan, Visittapon Yordsri, Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow. Integration of AlGaSb/GaSb Hetero structure and InSb/GaSb Ouanum Nano-Stripes Compound Semiconductor Week 2019 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The 46th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS) และ tha 31st International Conference on Indium Phosphide and Related Materisls (IPRM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศญี่ปุ่น   
3 2599 Thanadul Korkerdsantisuk,Kiattisak Luangjarunrat, Zon, Supachok Thainoi, Suwit Kiravittay, Aniwat Tandaechanurat, Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan, Visittapon Yordsri, Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow. AlGaAs/GaAs Heterostructure with Hybrid InSb/GaAs and GaSb/GaAs Quantum Dots and Its Optical Characteristics Compound Semiconductor Week 2019 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The 46th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS) และ tha 31st International Conference on Indium Phosphide and Related Materisls (IPRM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศญี่ปุ่น   
4 2600 Jirapat Ounpipat, Zon, Supachok Thainoi, Suwit Kiravittaya, Aniwat Tandaechanurat, Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan, Visittapong Yordsri, Chanchana Thanachayanont, Songphol Kanjanachuchai , Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow. Molecular Beam Epitaxial Growth of InSb and AlSb Heterostructure on InSb Substrates Compound Semiconductor Week 2019 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The 46th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS) และ tha 31st International Conference on Indium Phosphide and Related Materisls (IPRM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศญี่ปุ่น   
5 2601 K.Rongrueangkul, P.Srisinsaphya,S. Thainoi, S.kiravittaya, N.Nuntawong, S.Sopipan, V,Yoesaei, C. Thanachayanont, S. Kanjanachuchai, S.Ratanathammaphan, A. Tandaechanurat, and S. Panyakeow. Investigation of Morphology of InSb/InAs Quantum Nano-Stripe Grown by Molecular Beam Epitaxy Compound Semiconductor Week 2019 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The 46th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS) และ tha 31st International Conference on Indium Phosphide and Related Materisls (IPRM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศญี่ปุ่น   
6 2382 Unchitha Prasatsap,Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Management Strategies and Optimal Battery Sizing for Peak Shaving of University Load GMSARN Int.Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 China.   
7 2481 อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์และสุวิทย์ กิระวิทยา การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์สารกึงคัวนำ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
8 2204 Zon,S.Thainoi,S.Kiravittaya, A.Tandaechanurat, N.Nuntawong, S.Sopitpan, V.Yordsri, C.Thanachayanont, S.Kanjanachuchai, S.Fatanathammaphan and S.Panyakeow. Anti-Phase Domain Induced Morphological Differences of Self-Assembled InSb/GaAs Quantum Dots Grown on Ge Substrate 20th International Conference on Molecular Beam Epitaxy

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Shanghai, China   
9 2169 Zon,Pakawat Phienlumlert,Supachok Thainoi,Suwit Kiravittaya,Aniwat Tandaechanurat,Noppadon Nuntawong, Suwat Sopitpan,Visittapong Yordsri,Chanchana Thanachayanont,Songphol Kanjanachuchai,Somchai Ratanathamjaphan, Somsak Panyakeow,Yasutomo Ota,Satoshi Iwamoto and Yasuhiko Arakawa Unique polarization-dependent photoluminescence property of GaSb/GaAa quantum dots on(001) Ge substrate grown by molecutar beam epitaxy Compound Semiconductor Week 2018(the 45th International Symposium on Compound Semiconductors and the 30th International Coference on Indium Phosphide and Related Materials)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 United States of America   
10 2170 Supeeranat Posri,Supchok Thainoi,Suwit Kiravittaya,Aniwat Tandaechanurat,Noppason Nuntawong, Suwat Sopitpan,Visittapong Yordsri,Chanchana Thanachayanont,Songphol Kanjanachuchai,Somchai Ratanathammaphan and Somsak Panyakeow Growth and Photoluminescence Properties of InSb/GaSb Nano-Stripes Grown by Molecular Beam Epitaxy Compound Semiconductor Week 2018(the 45th International Symposium on Compound Semiconductors and the 30th International Coference on Indium Phosphide and Related Materials)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 United States of America   
11 2043 Wanwisa Pansak, Nuttapon Khongdee, Sittichai Choosunrong and Suwit Kiravittaya Evaluating Maize Height on Sloped Area by Unmanned Aerial Vehicle GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Viatnam   
12 2044 Pisey Heng,Unchitha Prasatsap,Jirawadee Polprasetr and Suwit Kiravittaya Optimal Placement of Distributed Generation using Analytical Approach to Minimize Losses in a University GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Viatnam   
13 2045 Unchittha Prasatsap,Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Investigation on the Management Strategies of Battery Energy Storage System for Peak Shaving of a University Load GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Vietname   
14 1667 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Determination of Optimal Energy Storage System for Peak Shaving to Reduce Energy Costs in a University 2017 AEDCEE International Conference "Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand   
15 1666 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Operation of Stand-Alone Lighting System Powered by Energy Storage Device The 11th GMSARN International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Uchoice Hotel Kunming, Kunming, China http://www.gmsarn.com/conference2016/  
16 1490 Thai-Chien Bui and Suwit Kiravittaya Demonstration of Using Camera Communication Based Infrared LEDs for Uplink in Indoor Visible Light Communication the 24th International Conference on Computers in Education (ICCE 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Ha Long, Vietnam   
17 1486 Saichon Sriphan, Suwit Kiravittaya and Theerachai Bongkarn Effects of Calcination Temperature on the Synthesis of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 Perovskite Powders STEMa 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 พัทยา   
18 1489 Thai-Chien Bui and Suwit Kiravittaya High Efficient Modulation Techniques for In-Door Visible Light Communication การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
19 1483 Suwit Kiravittaya, Zon, Thanavorn Poempool, Supachok Thainoi, Songphol Kanjanachuchai, Somchai Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow Effects of Material Intermixing on Electronic Energy Levels in Ga(As)Sb/GaAs Quantum Dots 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiangmai,Thailand.   
20 1485 Suwit Kiravittaya and Keattisak Sripimanwat Simple Experimental Demonstration of Counterintuitive Property of Photons for an Introduction of Quantum Physics to High School Students The 11th Siam Physics Congress 2016 (SPC 2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมบ้านสวนคุณตา จ. อุบลราชธานี   
21 692 Saichon Sriphan and Suwit Kiravttaya Electrical Characteristics of LEDs for Visible Light Communication การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.หอการค้าไทย   
22 693 กันตภณ โล่นพันธ์,ไพศาล มุณีสว่าง, นันทวัฒน์ อู่ดูและสุวิทย์ กิระวิทยา การต่อภาพถ่ายเอกซเรย์เซอร์กิตเบรกเกอร์กำลังแรงดันสูงด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัล( X-ray Image Stitching of High-Voltage Circuit Breaker by Digital Image Processing) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.หอการค้าไทย   
23 694 สุวิทย์ กิระวิทยา,จุฑาเพชร เวชรังษี, ปรมินทร์ แสงวงษ์งามและเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ ผลกระทบของจำนวนโฟตอนที่สูงเกินไปต่อระบบสื่อสารทางแสงเชิงควอนตัม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.หอการค้าไทย   
24 696 Khoklang, K. Kiravittaya, S. ; Thainoi, S. Panyakeow, S. In-mole-fraction of InGaAs insertion layers effects on the structural and optical properties of GaSb quantum dots grown on (100) GaAs substrate Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference on

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hua Hin   
25 695 Saichon Sriphan and Suwit Kiravittaya Virtual Acceleration of Sensor Response by a Prediction Model: A Case Study on pH Sensor International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 พิษณุโลก ประเทศไทย   
26 384 Saichon Sriphan, Suwit Kiravittaya, Supachok Thainoi and Somsak Panyakaew. Effects of Temperature on I-V Characteristics of InAs/GaAs Quantum-Dot Solar Cells International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nano science and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
27 346 Suwit Kiravittaya,Maetee Kunrugsa, Supachok Thainoi, Somchai, Ratanathammaphan, Somsak Panyakeow Electronic Structure Calculation of GaSb/GaAs Quantum Dot Proceedings of the International Electrical Engineering Congress 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ชลบุรี   
28 143 Suwit Kiravittaya,Maetee Kunrugsa,Suwat Sopipan,Somchai Ratanathammapha,Somsak Panyakeow. Molecular Beam Epitaxial Growth of GaSb Quantum Dots on Ge Substrates. The 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-17)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Warsaw, Poland   
29 309 Suwit Kiravittaya, Poonyasiri Boonpeng, Wipakorn Javasuwan, Somchai Ratanathammaphan, and Somsak Panyakeow. Quantum-Dot Ring Formation by Strained Droplet Epitaxy International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-17). August 11-16,2013,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Poland.   
30 142 Suwit Kiravittaya Energetic Favorite of Quantum Dot Formation in Ring-Shaped InP Quantum-Dot Molecules. ECTI-CON 2013

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 กระบี่ ประเทศไทย   
31 116 Suwit Kiravittaya, Poonyasiri Boonpeng, Somchai Ratanathammaphan and Somsak Panyakeow. Simple Energetic Estimation of Electronic States in Quantum-dot Cellular Automata. Proceeding of The 2013 International Electrical Engineering Congress(iEECON2013

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Chiang Mai, Thailand.   
32 117 V.M.Fomin, S. Kiracittaya, and O. G.Schmidt. Electronic structure and Aharonov-Bohm effect in inhomogeneous Mobius rings. The conference Regnsburg 2013.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 German.   
33 215 S.Kiravittaya, P.Boonpeng, S.Ratanathammaphan, and S. Panyakeow. Effects of Structural inhomogeneity on electron confinement in semiconductor quantum rings Proceedings of the 35th Electrical Engineering Conference (EECON-35) vol.2 [.1025-1028,2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 นครนายก   
34 114 S.Kiravittaya,P.Cendula, and O.G.Schmidt Optical transition in quantum well embedded in wrinkled nanomembrane International Conference on Superlattices,Nanostructures and Nanodevices (ICSNN 2012)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 -   
35 216 S.Kiravittaya. Self-organize nanostructures : quantum dots and nanomembranes Proceeding of RGJ-Ph.D.Congress XIII S1-L5 p.73,2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 ชลบุรี   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ สุวิทย์ กิระวิทยา 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
200,000.00 200,000.00 เงินแผ่นดิน
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 29 ส.ค. 60
2 ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ สุวิทย์ กิระวิทยา 1 ต.ค. 2557 ถึง 
30 ก.ย. 2558
140,000.00 140,000.00 เงินแผ่นดิน
3 โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) สุวิทย์ กิระวิทยา 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
120,000.00 120,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       460,000.00 460,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank