: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายกันตินันท์ มากมี
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     EE06
ชื่อ - นามสกุล :     กันตินันท์  มากมี
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE515
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4307
อีเมล์ :     kantinanm@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( 2nd Honors) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ASP.NET, VB.NET, C#, JAVA, JSP/Servlet , Javascript , CSS , PHP, HTML ,Android Native Code programing , MEAN Stack
Object-Oriented Analysis and Design
Web Application Development
Design Pattern Concept
Data warehouse


(MCSD) Microsoft Certified Solutions Developer
(MCP) Microsoft Certified Professional.
Date of achievement: 09/14/2016
(SCJP 1.4) SUN Certified Java Programmer
Date of achievement: 17/11/2006
 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank