: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์จิราพร พุกสุข ( LECTURER. JIRAPORN POOKSOOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04032
ชื่อ - นามสกุล :     จิราพร  พุกสุข
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advance Systems and Software Engineering Research Team : ASSERT
  Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
  Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
ห้องทำงาน :     EE214
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4345
อีเมล์ :     jirapornpook@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.Eng. Computer Science AIT
2 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ 2563 - 2563 50,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2818 ภาณุพงศ์ สอนคม จิราพร พุกสุข และ Yoseung Kim การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก http://conference.nu.ac.th/nrc15/20611030Full.pdf  
2 2817 ภาณุพงศ์ สอนคม และ จิราพร พุกสุข การออกแบบระบบเช็คชื่อสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิคการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จิราพร พุกสุข 16 ก.ย. 2562 ถึง 
29 ก.พ. 2563
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา จิราพร พุกสุข 1 มิ.ย. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2562
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รวม       8,000,000.00 8,000,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank