: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     EE12
ชื่อ - นามสกุล :     ธานี  โกสุม
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     ครูช่าง
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     Shop EE
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4149
อีเมล์ :     taneek@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering Naresuan University
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering Naresuan University
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยด้วยระบบการระบายอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศ 2562 - 2562 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2561 - 2562 1,000,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
2 ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรล่วงหน้าเพื่อการขับขี่ปลอดภัย 2562 - 2563 701,300 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ประวีณา โสภาพรอมร,พนม สัมพัดสิม,พิมพ์ชนก ธรรมมา,จุฑารัตน์ ฉิมเรือง,ธานี โกสุม แบบจำลองฟันประกอบเสียงสอนแปรงฟันสำหรับผู้บกพร่องทำงกำรมองเห็น ว ทันต สธ

[วารสารระดับชาติ]

23 1 60-68 2018 - / 2018  - / 2018-08-22  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2750 Thanathorn Phoka,Winai Wongthai,Thanakrit Kraising and Tanee Kosum Dynamic Incident Reporting and Warning System for Safe Drive The 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Seoul, Korea.   
2 2511 วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห,มุฑิตา สำเภาเงิน โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
3 2260 บุญญฤทธิ์ วังงอน และ ธานี โกสุม ชุดลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยโปรแกรมอาดูโน่ Condenser Cooling Automatic Unit for Split Type Air Conditioner by The Arduino การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี   
4 2262 วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม,ศุภวัชร ธูปวงศ์ และศิริจรรยา จันทร์มี การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 31,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รวม       195,000.00 31,200.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank