: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์ (ASST. PROF. DR.AUPPATHAM NAKARUK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02032
ชื่อ - นามสกุล :     อุปถัมภ์  นาครักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE322
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4224
อีเมล์ :     auppathamn@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science and Engineering) The University of New South Wales, Australia
2 ปริญญาโท M.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
3 ปริญญาตรี B.Sc. (Physics) Burapha University, Thailand
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Thin Film Coating Technology
- Photocatalysis for Environmental Applications
- Transparent Conductive Oxide
- Ceramic Processing
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาเยื่อเมนเบรน สำหรับการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย 2562 - 2562 100,000 
2 การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า 2560 - 2561 220,000 
3 การสังเคราะห์อิฐความพรุนสูงโดยใช้หญ้าแฝก 2559 - 2560 220,000 
4 การกำจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซีส 2558 - 2559 180,000 
5 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม 2557 - 2557 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืด 2562 - 2562 433,500 
2 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดินด้วยระบบผสมของเฮเทอโรโทรฟิกและไฮโดรจีโนโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น 2562 - 2562 257,000 
3 วัสดุเซรามิกที่มีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง 2560 - 2560 326,000 
4 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2559 - 2559 348,100 
5 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน 2559 - 2559 332,900 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความเร็วรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2562 - 2563 1,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Channei, D.Email Author,Nakaruk, A., Khanitchaidecha, W., Jannoey, P., Phanichphant, S. Hybrid high-porosity rice straw infused with BiVO 4 nanoparticles for efficient 2-chlorophenol degradation International Journal of Applied Ceramic Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
2 Khanichaidecha, W., Nakaruk, A., Ratananikom, K., Eamrat, R., Kazama, F Heterotrophic nitrification and aerobic denitrification using pure-culture bacteria for wastewater treatment Journal of Water Reuse and Desalination

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 1 10-17 2019 - / 2019  - / 2019-07-12  Scopus 
3 Rodolfo Cruz-Silva,Yoshihiro Takizawa,Auppatham Nakaruk, Michio Katouda, Ayaka Yamanaka, Josue Ortiz-Medina, Aaron Morelos-Gomez, Syogo Tejima, Michiko Obata, Kenji Takeuchi, Toru Noguchi, Takuya Hayashi, Mauricio Terrones and Morinobu Endo New Insights in the Natural Organic Matter Fouling Mechanism of Polyamide and Nanocomposite Multiwalled Carbon Nanotubes-Polyamide Membranes Enviromental Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 65255-6263 2019 - / 2019  - / 2019-11-26  Scopus 
4 Dang Trung Tri Trinh,Wilawan Khanitchaidecha,Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk. synthesis,characterization and environmental applications of bismuth vanadate Research on Chemical Intermediates

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 5217-5229 2019 - / 2019  - / 2019-11-26   
5 Dang Trung Tri TRINH, Duangdao CHANNEI, Willawan KHANITCHAIDECHA, Auppatham NAKARUK Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants by BiVO4/Graphene Oxide Nanocomposite Walailak Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 11 1-6 2018 - / 2018  - / -  Scopus 
6 Yoshihiro Takizawa, Shigeki Inukai, Takumi Araki, Rodolfo Cruz-Silva, Josue Ortiz-Medina, Aaron Morelos-Gomez, Syogo Tejima, Ayaka Yamanaka, Michiko Obata, Auppatham Nakaruk, Kenji Takeuchi, Takuya Hayashi, Mauricio Terrones, Morinobu Endo Effective Antiscaling Performance of Reverse-Osmosis Membranes Made of Carbon Nanotubes and Polyamide Nanocomposites ACS Omega

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 3 6047-6055 2018 - / 2018  - / -  Scopus 
7 Wen-Fan Chen, Hsin Chen, Pramod Koshy, Auppatham Nakaruk, Charles Christopher Sorrell Effect of doping on the properties and photocatalytic performance of titania thin films on glass substrates: Single-ion doping with Cobalt or Molybdenum Materials Chemistry and Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

205 334-346 2018 2.210 / 2018  - / 2018-09-03  ISI 
8 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant Controlled oxidative ageing time of graphite/graphite oxide to graphene oxide in aqueous media Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 1 91-96 2018 0.587 / 2018  - / 2018-09-03  ISI 
9 Wiraporn Pantoriao,Duangdao Channei,Wilawan Khanitchaidecha and Auppatham Nakaruk Decolorization of Methylene Blue Solution by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes Chiang Mai Journal of Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 1-6 2018 - / -543  - / -  SJR 
10 W.Pantorlawn, T.Threrujirapapong,W.Khanitchaidecha,D.Channei and A.Nakaruk Electrocoagulation for spent coolant from machinery Journal of Water Reuse and Desaination

[วารสารระดับนานาชาติ]

497-506 2018 - / -543  - / -  SJR 
11 Nattikran Yuangpho, Dang T.T.Trinh,Duangdao Channei, Wilawan Khanitchaidacha,Auppatham Nakaruk The influence of experimental conditions on photocatalytic degradation of methylene blue using titanium daioxide particle Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 3 557-564 2018 0.587 / 2018  - / 2018-12-21  Scopus 
12 Duangdao Channei, Sukon Phanichpant, Auppatham Nakaruk, Sajjad S. Mofarah, Pramod Koshy, Charles C. Sorrell Aqueous and Surface Chemistries of Photocatalytic Fe-Doped CeO2 Nanoparticles Catalysts

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 2 1-23 2017 2.964 / 2015  5 / 2017-08-15  Scopus 
13 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2017 - / 2017  0 / 2017-08-15  Scopus 
14 Le Thi Song Thao, Trinh Trung Tri Dang, Wilawan Khanitchaidecha,   
Duangdao Channei and Auppatham Nakaruk
Photocatalytic Degradation of Organic Dye under UV-A Irradiation Using TiO2-Vetiver Multifunctional Nano Particles Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 2 1-12 2017 2.7280 / 2016  2 / 2017-05-22  Scopus 
15 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant Photocatalytic degradation of dye using CeO2/SCB composite catalysts Spectrochimica Acta Part A

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 1 218–224 2017 2.536 / 2017  - / 2017-08-15  ISI 
16 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Treatment of high organic carbon industrial wastewater using photocatalysis process Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 1 163-168 2017 - / 2017  1 / 2018-05-23  Scopus 
17 Channei, D. Nakaruk, A. Phanichphant, S. Influence of graphene oxide on photocatalytic enhancement of cerium dioxide Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

209 43-47 2017 2.572 / 2017  0 / 2018-05-23  Scopus 
18 วราภรณ์ ปานต่อเหล่า,วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชน และอุปถัมภ์ นาครักษ์ ผลของอุณหภูมิการเผาต่อสมบัติการดูดซับของใบหญ้าแฝก วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 35-40 2017 - / 2018  0 / 2018-01-12  TCI 
19 Trinh Trung Tri Dang, S.T.T. Le,D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk. Photodegradation mechanisms of phenol in the photocatalytic process Research on Chemical Intermediates

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 6 5961–5974 2016 1.833 / 2016  10 / 2017-05-22  Scopus 
20 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant, Pramod Koshy, Charles Christopher Sorrell Effect of iron doping on the structural and optical properties of CeO2 films Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 1 51-58 2016 1.532 / 2016  4 / 2017-05-22  Scopus 
21 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Photocatalytic reactor for organic compound removal using photocatalytic mechanism Bulletin of Materials Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 2 569-572 2016 0.895 / 2016  0 / 2018-05-23  Scopus 
22 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Intermediate Compounds of Phenol in Photocatalysis Process International Journal of Chemical Engineering & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 273-276 2016 - / 2015  - / 2017-05-22   
23 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchidecha, K. Ratananikom, and A. Nakaruk Utilization of Waste Materials for Microbial Carrier in Wastewater Treatment BioMed Research International

[วารสารระดับนานาชาติ]

2016 1 1-6 2016 2.134 / 2016  1 / 2017-05-22  Scopus 
24 S. Phanichphant, A. Nakaruk, D. Channei Photocatalytic activity of the binary composite CeO2/SiO2 for degradation of dye Applied Surface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

387 1 214–220 2016 3.150 / 2016  14 / 2017-05-22  Scopus 
25 S. T. T. Le, D. T. T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Tio2 - Coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal International Journal of Environmental Science and Development

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 7 507-510 2016 - / 2016  - / 2017-05-22   
26 T.Threrujirapapong,W.Khaitchaidecha,D.Channei, A.Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
27 N. Yuangpho, S.T.T. Le, T. Treerujiraphapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Enhanced photocatalytic performance of TiO2 particles via effect of anatase–rutile ratio Physica E

[วารสารระดับนานาชาติ]

67 18-22 2015 2.000 / 2015  12 / 2017-05-22  Scopus 
28 S.T.T. Le, T.T. Ngo, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Synthesis of iron/GAC catalyst for wastewater treatment using heterogeneous Fenton reaction. Bulletin of Materals Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 1039-1042 2015 1.017 / 2015  1 / 2017-05-22  Scopus 
29 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Effect of aeration rates on simultaneous nitrification and denitrification in intermittent aerated bioreactor Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 3 757-761 2015 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
30 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Photocatalytic Degradation of Phenol Using Titanium Dioxide Particles Journal of Industrial Pollution Control

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 2 155-158 2015 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
31 A. Nakaruk, T. Threrujirapapong, D. Channei, W. Khanitchaidecha A Potential of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 2 43-45 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
32 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchaidecha, K. Ratananikom, A. Nakaruk Development of Sequencing Batch Reactor Performance For Nitrogen Wastewater Treatment Journal of Microbial & Biochemical Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 363-366 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
33 S.T.T. Le, N. Yuangpho, T. Threrujirapapong, W. Khanitchaideeha, A. Nakaruk Synthesis of Mesoporous Materials from Vetiver Grass for Wastewater Treatment The Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

51 40-44 2015 1.06 / 2014  4 / 2017-05-22  Scopus 
34 W. Khanichaidecha, S.T.T. Le, N. Yuangpho, A. Nakaruk Synthesis of Adsorbent Materials from Vetiver Grass for Wastewater Treatment วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

9 1 6-9 2014 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
35 M.Z. Lin, H. Chen, W.F. Chen, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Effect of single-cation doping and codoping with Mn and Fe on the photocatalytic performance of TiO2 thin films International Journal of Hydrogen Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 36 21500-2151 2014 3.205 / 2014  20 / 2017-05-22  Scopus 
36 W.L. Kwong, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photoelectrochemical properties of WO3 nanoparticulate thin films prepared by carboxylic acid-assisted electrodeposition Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

544 191-196 2013 1.604 / 2013  7 / 2017-05-22  Scopus 
37 Wai Ling Kwong, Auppatham Nakaruk, Pramod Koshy, and Charles C. Sorrell Tunable Photoelectrochemical Properties by Nanostructural Control in WO3 Thin Films Prepared by Carboxylic Acid-Assisted Electrodeposition The Journal of Physical Chemistry C

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 17766−1777 2013 4.835 / 2015  8 / 2017-05-22  Scopus 
38 C.-P. Lin, H. Chen, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on the photocatalytic activity of TiO 2 thin films Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 627-636 2013 - / 2018  36 / 2017-05-22  Scopus 
39 W.L. Kwong, H. Qiu, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photoelectrochemical properties of WO3 thin films prepared by electrodeposition Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 617-626 2013 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
40 D. Channei, A. Nakaruk, S. Phanichphant, P. Koshy, C.C. Sorrell Cerium dioxide thin films using spin coating Journal of Chemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 0.996 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
41 D. Channei, B. Inceesungvorn, N. Wetchakun, S. Phanichphant, A. Nakaruk, P. Koshy, C.C. Sorrell Photocatalytic activity under visible light of Fe-doped CeO2 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 3 3129-3134 2013 2.758 / 2016  45 / 2017-05-22  Scopus 
42 C.Y.W. Lin, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Mn-doped titania thin films prepared by spin coating Progress in Organic Coatings

[วารสารระดับนานาชาติ]

74 4 645-647 2012 2.632 / 2016  10 / 2017-05-22  Scopus 
43 C.Y.W. Lin, D. Channei, P. Koshy, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Multivalent Mn-doped TiO 2 thin films Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 10 1969-1972 2012 1.904 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
44 C.Y.W Lin, D. Channei, P. Koshy, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Effect of Fe doping on TiO 2 films prepared by spin coating Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 5 3943-3946 2012 2.758 / 2016  19 / 2017-05-22  Scopus 
45 A. Nakaruk, H. Chen, A. Waibel, P. Koshy, C.C. Sorrell Surface modification of titanium dioxide thin films via manganese doping e-Journal of Surface Science and Nanotechnology

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 103-106 2012 - / 2018  3 / 2017-05-22  Scopus 
46 A. Nakaruk, H. Chen, A. Waibel, P. Koshy, C.C. Sorrell Iron doped titania thin films prepared by spin coating Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

111 3 129-133 2012 1.162 / 2016  7 / 2017-05-22  Scopus 
47 A. Nakaruk, C.Y.W. Lin, D. Channei, P. Koshy, C.C. Sorrell Fe-doped and Mn-doped titanium dioxide thin films Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 1 175-178 2012 1.342 / 2016  16 / 2017-05-22  Scopus 
48 A. Nakaruk, C.C. Sorrell Conceptual model for spray pyrolysis mechanism: Fabrication and annealing of titania thin films Journal of Coatings Technology Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 5 665-676 2010 1.342 / 2016  25 / 2017-05-22  Scopus 
49 A. Nakaruk, C.Y. Lin, D.S. Perera, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on titania thin films prepared by spin coating Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 328-334 2010 1.473 / 2016  21 / 2017-05-22  Scopus 
50 A. Nakaruk, G. Kavei, C.C. Sorrell Synthesis of mixed-phase titania films by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

64 12 1365-1368 2010 2.437 / 2016  15 / 2017-05-22  Scopus 
51 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase-rutile transformation through high-temperature annealing of titania films produced by ultrasonic spray pyrolysis Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

518 14 3735-3742 2010 1.761 / 2016  59 / 2017-05-22  Scopus 
52 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase thin films by ultrasonic spray pyrolysis Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 1 98-101 2010 3.652 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
53 A. Nakaruk, P.J. Reece, D. Ragazzon, C.C. Sorrell TiO2 films prepared by ultrasonic spray pyrolysis Materials Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 4 469-472 2010 1.008 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
54 D. Ragazzon, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Deposition rate of anatase films by ultrasonic spray pyrolysis Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

109 4 196-199 2010 1.162 / 2016  3 / 2017-05-22  Scopus 
55 C.C. Sorrell, T.C. Palmer, L.J. Bowen, A. Nakaruk Solar-thermal energy conversion and storage: Conductive heat transfer using bulk graphite 2009 International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices, ASEMD 2009

[วารสารระดับนานาชาติ]

197-200 2009 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1592 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick By Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacament International Conference on Material Science and Engineering Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Japan.   
2 1603 Narong Jantarat, Hang Thai Le, Wilawan Khanitchaidecha, Khakanang Ratananikom, Auppatham Nakaruk. Immobilized Bacillus liceniformis for nitrogen removal from aquarium wastewater The 5th Burapha University International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Burapha University,Chon Buri.   
3 664 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Kingdom Of Spain.   
4 681 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigating Intermediates of Phenol in Photocatalysis Process The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
5 682 S.T.T. Le, D.T.T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of TiO2-coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
6 557 N.Jantarat, H.T.Le, A.Nakaruk,W.Khanitchaidecha Nitrogen removal mechanisms in SBR and modified SBR at low oxygen supply The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Japan   
7 558 W.Khnitchaidecha, P.Ngenbaion, T.Threrujirapapong, A.Nakaruk. Study of Photocatalysis Process for Real Industrial Wastewater Treatment The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 japan   
8 490 W. Khanitchaidecha, P. Ngenbaion, T. Trirujirapapong, A. Nakaruk Photocatalysis Process for Industrial Wastewater Treatment: Agricultural Machinery Company 2nd International Young Researchers’ Workshop River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hanoi University of Science, Vietnam   
9 382 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha and A. Nakaruk Investigation of photocatalytic degradation of phenol by TiO2 International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
10 338 V.Manadee, S.Phassakun, T.Kianhintang, H.Krapankeaw, M.Lohinavy, W.Khanitchaidecha, A.Nakaruk Photocatalytic Reactor for Organic Compound Removal in Wastewater International Young Researchers'Workshop

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology   
11 489 M. Nojit, W. Thongpat, C. Pokasoowan, A. Nakaruk, W. Khanitchaidecha An Intermittent aerated reactor for ammonium-rich wastewater under various aeration rates International Young Researches’ Workshop: River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology (AIT), Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank