: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล (DR.WEERAWUN WEERACHAIPICHASGUL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02037
ชื่อ - นามสกุล :     วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     4203
โทรศัพท์ภายใน :     055964203
อีเมล์ :     weerawunw@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(เคมี) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
....
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินพลังงานสำหรับกระบวนการการกลั่นสกัดสำหรับสารผสมเมทิลีนและเมทานอลร่วมกับสารผสมไกล 2562 - 2562 100,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 2020 - / 2020  - / 2020-02-19  SJR 
2 Arphaphon Chanpirak
Weerawun Weerachaipichasgul
Improvement of Maximum Production in the Batch Transesterification Reactor of Biodiesel by Using Nonlinear Model Based Control Transactions on Engineering Technologies: International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2017(book chapter)

[วารสารระดับนานาชาติ]

45-56 2018 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
3 ARPHAPHON CHANPIRAK*, ARAYA SAMPHAKDEE, SAMART WANGNA, WEERAWUN WEERACHIPICHASGUL EFFECTIVENESS OF MICROWAVE-SOAKING ASSISTED IMPREGNATION OF TEAK WOOD (Tectona grandis Linn. f) WITH SULFUR-CONTAINING AMMONIUM SALT AS FIRE RETARDANT Journal of Engineering Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 8 2405 - 242 2018 - / 2018  - / 2018-08-01  SJR 
4 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 1477 - / 2020  - / 2020-02-14   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2821 ศิริวรรณ แสงดาว อดุลวิทย์ วรรณวงศ์กา และวีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล การประเมินพลังงานของกระบวนการแยกสำหรับสารผสมเมทิลลัล-เมทานอลโดยการกลั่นสกัดกับเอนเทรเนอร์ที่มีความเป็นพิษต่ำ งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2870 ภควัต อัมภิชาติ, กัณฐิกา จำปางาม, และ วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ด้วยวิธีการจ าลอง กระบวนการ

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
3 2671 P. Ampich, K. Jampangam, and W. Weerachaipichasgul The Use of Dynamic Optimization Integrated with Nonlinear Model-Based Control of Biodiesel Production in a Batch Reactor The 1 st Thailand Biorefinery Conference;The Future of Biorefinery for Thailand; Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, July 25-26, 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,   
4 2574 W. Weerachaipichasgul, A. Chanpirak, P. Kittisupakorn Response Surface Methodology in Optimization of Separation Process for Methylal /Methanol Based on Process Simulation of Extractive Distillation International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 (IMECS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศ Hong Kong   
5 2484 Weerawun Weerachaipichasgul, Arphaphon Chanpirak and Sarawut Jitpinit Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
6 2057 Arphaphon Chanprirak, Chalita Kaewbuddee, Panumat Kunya, Mayurachat Rattanamanee,Weerawun Weerachaipichasgul Effect of Rice Husk Surface Modification with a Silane Coupling Agent on Mechanical Properties of Bio-Composite Natural Rubber/High Density Polyethylene The 3rd Asia Pacific APRC 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand   
7 1692 A. Chanpirak, W. Weerachaipichasgul Improvement of Biodiesel Production in Batch Transesterification Process the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Hong Kong   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank