: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี (DR.WATCHARAPONG KHAODEE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02039
ชื่อ - นามสกุล :     วัชรพงษ์  ขาวดี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE242
โทรศัพท์ภายใน :     055964204
อีเมล์ :     watcharapongk@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2820 เบญญทิพย์ สุขเพ็ง,วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ,เบญจมาศ เนติวรรักษา วัชรพงษ์ ขาวดี,ปณัฐพงศ์ บุญนวล และ ภมรรัตน์จันธรรม การดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบก งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2726 W. Appamana, A. Meemongkol, P. Sukjarern, S. Assabumrungrat, K. Ngaosuwan and W. Khaodee Transesterification of refined palm oil for biodiesel production using spinning disc reactor The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (ASEIS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank