: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด (DR.JIRARAT IEAMSAARD)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04041
ชื่อ - นามสกุล :     จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE409
โทรศัพท์ภายใน :     055964378
อีเมล์ :     jirarati@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การประมวลผลภาพ, คอมพิวเตอร์วิทัศน์, การเรียนรู้ของเครื่อง
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบแผนที่นำทางเพื่อช่วยการค้นหาสินค้าภายในอาคารสินค้าขนาดใหญ่ 2563 - 2563 50,000 
   ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank