: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา (DR.SUPAWAN SRIRATTANA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     EX0003
ชื่อ - นามสกุล :     สุภาวรรณ  ศรีรัตนา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE430
โทรศัพท์ภายใน :     055964099
อีเมล์ :     supawan.srirat@gmail.com
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบันฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ม.ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การใช้โปรแกรม AERMOD เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ
- การใช้โปรแกรม SURFER เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน
- การใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด PM2.5 และ PM10 ตลอดจนการตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสืบหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในชั้นดินและชั้นน้ำใต้ดินด้วยเทคนิค Membrane Interface Probe (MIP) และ Electrical Resistivity Imaging (ERI)
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Supawan Srirattana,Kitsanateen Piaowan, Gregory V. Lowry ,Tanapon Phenrat. Electromagnetic induction of foam-based nanoscale zerovalent iron (NZVI) particles to thermally enhance non-aqueous phase liquid (NAPL) volatilization in unsaturated porous media: Proof of concept. Chemosphere

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 323-331 2017 - / 2020  - / 2020-01-27  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2835 Supawan Srirattana and Kitsanateen Piaowan USING OF AERMOD DISPERSION MODEL TO ACCESS THE INFLUENCE OF SULFUR DIOXIDE EMITTED FROM HONGSA COAL-FIRED POWER PLANT TRANSBOUNDARY TO CHALOEM PHRA KIAT DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND. 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia   
2 2831 Supawan Srirattan, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Isotope to Assess Potential Lead Leakage from Abandoned Mine Tailing Storage Ponds to Klity Creek in Kanchanaburi Province, Thailand The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
3 2832 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieanga, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat Stable Isotopic Characteristics of Lead in Contaminated Soil Downgradient from the Abandoned Mine Tailing Storage Ponds in Kanchanaburi Province, Thailand. The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
4 2833 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowan, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Stable Isotope to Determine Sources of Lead Contamination in Soil and Sediment Affected by Klity’s Abandoned Ore Dressing Facility in Kanchanaburi Province Thailand. 3rd Regional IWA Diffuse Pollution Conference “Innovation and Frontier Technology for Water Security and Scarcity

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2018 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
2835 สุภาวรรณ ศรีรัตนา
USING OF AERMOD DISPERSION MODEL TO ACCESS THE INFLUENCE OF SULFUR DIOXIDE EMITTED FROM HONGSA COAL-FIRED POWER PLANT TRANSBOUNDARY TO CHALOEM PHRA KIAT DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND. แหล่งทุนหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 50% คณะ 50%
0.00*
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank