: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก (MR.WISUT KAEWPONGPOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     668
ชื่อ - นามสกุล :     วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
สังกัด :     งานนโยบายและแผน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE516
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4124
อีเมล์ :     wisutk@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ม.ตอนปลาย วิทย์ - อุตสาหกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
4 ม.ตอนต้น วิทย์ - คณิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- ระบบฐานข้อมูล
- ระบบเครือข่าย
 
   ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank