: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.กรกฎ นุสิทธิ์ (DR. KORAKOD NUSIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01067
ชื่อ - นามสกุล :     กรกฎ  นุสิทธิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     อาจารย์
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
ห้องทำงาน :     CE306
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4065
อีเมล์ :     korakodn@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Curtin Universiry
2 ปริญญาโท M.Eng. Engineering and Applied Geology Asian Institute of Technology
3 ปริญญาโท M.Eng. Geotechnical Engineering National University of Singapore
4 ปริญญาตรี B.Eng. Civil Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Numerical and Empirical Analysis in Excavation Work
- Probabilistic Design in Geotechnical Engineering
- Building Damage Assessment due to Excavation
- Geotechnical Instrumentation
- Foundation Design
- วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
- วัสดุงานถนนและการทาง
- Slope stability analysis
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงวัสดุงานทางด้วยโพลีเมอร์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศสุดโต่งในประเทศไทย 2562 - 2564 600,000 
2 การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล [โครงการชุด] 2561 - 2562 2,952,700 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Jitsangiam, P., Nusit, K., & Nikraz, H. An Evaluation of Moisture Damage Resistance of Asphalt Concrete based on Dynamic Creep Characteristics KSCE Journal of Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 4 1610 - 161 2019 - / 2019  - / 2019-06-09  ISI 
2 Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 129 - 137 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
3 Jitsangiam, P., Nikraz, H. & Nusit, K. Performance and Evaluation of Hot Mix Asphalt with an Addition of Lime Kiln Dust as a Mineral Filler based on Western Australia Conditions Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 212 - 216 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
4 Jitsangiam, P., Nikraz, H. & Nusit, K. Asphalt Concrete Moisture Damage Resistance: An Evaluation of the Coating Ability of Aggregates and Binders Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 217 - 221 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
5 Jitsangiam, P., Nikraz, H., & Nusit, K. Crumb Rubber Modified Asphalt: A Laboratory Investigation based on Australian and Thailand Perspectives Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 206 - 211 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
6 Jitsangiam, P., Chummuneerat, S., Nusit, K., Tanchaisawat, T. & Nikraz, H. New Mechanistic Framework for Evaluation of Cyclic Behaviour of Unsaturated Unbound Granular Materials International Journal of GEOMATE

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 39 111-123 2017 - / 2018  - / 2018-06-26  ISI 
7 Nusit, K., Jitsangiam, P.Kodikara, J., Bui, H. H., & Leung, G. L. M., Advanced Characteristics of Cement-Treated Materials with respect to Strength Performance and Damage Evolution Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 29, Issue 4,

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 4 2016 - / 2017  0 / 2017-06-14  ISI 
8 Jitsangiam, P., Nusit, K., Chummuneerat, S., Chindaprasirt, P., & Pichayapan, P., Fatigue Assessment of Cement-Treated Base for Roads: An Examination of Beam-Fatigue Tests Journal of Materials in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 10 2016 - / 2016  - / 2017-05-25  ISI 
9 Nusit, K., & Jitsangiam, P. Damage Behaviour of Cement-Treat Base Material Procedia Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

143 161-169 2016 - / 2018  - / 2018-06-26  Scopus 
10 Nusit, K., Jitsangiam, P., Kodikara, J., Bui, H. H., and Leung, G., Dynamic modulus measurements of bound cement-treated base materials Geotechnical Testing Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 3 275-289 2015 0.663 / 2015  2 / 2017-05-22  ISI 
11 Kim, W., Miyata, A., Ashraf, A., Maruyama, A., Chidthaisong, A., Jaukaeo, C., Komori, D., Ikoma, E., Sakuria, G., Seoh, H., Son, I., Cho, J., Kim, J., Ono, K., Nusit, K., Moon, K., Mano, M., Yokozawa, M., Baten, M., Sanwangsri, M., Toda, M., Chaun, N., Pol-san, P., Yonemura, S., Kim,S., Miyazaki, S., Kanae, S., Phonkasil, S., Kammales, S., Takimoto, T., Nakia, T., Iizumi, T.,Surapipth, V., Sonklin, W., Lee, Y., Inoue, Y., Kim, Y., and Oki, T. FluxPro as a realtime monitoring and surveilling system for eddy covariance flux measurement Journal of Agricultural Meteorology.

[วารสารระดับนานาชาติ]

71 1 32-50 2015 - / 2018  - / 2018-06-26  ISI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2842 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., and Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
2 2807 Jitsangiam, P., Wongchana, P., Nusit, K., and Thongmunee, S. Laboratory Investigation and Modelling of Creep Bwhavior of Claystone in Mae Moh Open-Pit Mine The 5th ISRM Yong Scholars Symposium on Rock Mechanics and International Symposium on Rock Engineering for Innovative Future

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Okinawa, Japan   
3 2647 กรกฎ นุสิทธิ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, ณธัญวัชญ์ เศรษฐยุทธพงษ์,ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว, ธงชัย อยู่ยอด และ อนุรักษ์ สุภาษี ดัชนีความแข็งแรงของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการทดสอบกำลังของวัสดุที่ต่างกัน (Strength Index of Asphalt Concrete Obtained from Different Strength Test) The 24th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 Udonthani, Thailand   
4 2618 Jitsangiam, P., Nusit, K. & Nikraz, H. The Characteristics of Natural Clay-Cement Modified Crushed Rock Base The 4th ICTIM & Asphalt Pavement Construction and Maintenance Workshop

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Jinan,China   
5 2540 Nusit, K., Jitsangiam, P., & Tantanee, S. The Application of Rock Hazard Rating System for Landslide Risk Assessment along the Local Road in Thailand International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Colombo, Sri Lanka   
6 2379 Jitsangiam, P., Nusit, K., Chummuneerat, S., Nikraz, H., & Tanchaisawat, T. The Behavior of Cement Treated Crushed Rock Material under the Cyclic-Loading Test with Multiple Amplitude of Applied Strain. The 8th International Symposium on Environmental Vibration and Transportation Geodynamics (ISEV2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Changsha China   
7 2195 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Performance and Evaluation of Hot Mix Asphalt with an Addition of Lime Kiln Dust as a Mineral Filler based on Western Australia Conditions 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
8 2196 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Asphalt Concrete Moisture Damage Resistance: An Evaluation of the Coating Ability of Aggregates and Binders. 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
9 2194 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Crumb Rubber Modified Asphalt: A Laboratory Investigation based on Australian and Thailand Perspectives 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
10 2171 Jitsangiam, P.,Nusit, K. and Nikraz, H. Flexural Modulus of Cement-Stabilized Materials for the Mechanistic Pavement Design Approach GeoShanghi International Conference 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Shanghai,China.   
11 2111 Jitsangiam, P., Nusit, K., Nikraz, H., and Bualuang, T. The Effects of Construction Uncertainty to the Performance of Cement-Stabilized Road Base Materials The 2nd ACF Symposium 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Chiang Mai, Thailand   
12 2006 K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
13 1817 Nusit, K., Jitsangiamm, P. Kodikara, J., & Bui, H. H.,. Cyclic Loading Responses of Cement-Stabilised Base Materials: An Investigation on Moduli for Pavement Design The 12th Australia New Zealand Conference on Geomechanics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Wellington, New Zealand   
14 1818 Nusit, K., Jitsangiam, P., Nikraz, H., & Hewa Thalagahage, R. D.,. Dynamic Modulus Characteristics of Bound Cement-Treated Crushed Rock Base Course The International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Suranaree University of Technology, Thailand.   
15 1820 Nusit, K., Mahadhamrongchai, V., Anucajsirikit, S., Sukolrat, J., Sawangsuree, A. STUDDY ON APPLICATION OF LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN PRICIPLES TO GEOTECHICAL DESIGN IN THAILAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHWAY ENGINEERING

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand   
16 1821 Nusit, K. CHARACTERIZATION OF MODEL UNCERTAINTIES FOR EXCAVATION-INDUCED WALL MOVEMENT PREDICTED BY MOBILIZED STRENGTH DESIGN METHOD International conference on highway engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ที่ปรึกษาโครงการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างด้วยการทดสอบเร่งการขัดผิววัสดุด้วยเครื่อง Three-Wheel Polishing Device (TWPD) กรกฎ นุสิทธิ์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 
2 ก.ย. 2562
78,000.00 78,000.00 งบภายนอก
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
-สัญญาลงวันที่ 21 ส.ค.62 (ไม่ทราบระยะเวลา)
- ไม่มีเอกสารสัญญา
2 โครงการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างด้วยการการทดสอบเร่งการขัดพื้นผิววัสดุด้วยเครื่อง NCAT เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาในงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรกฎ นุสิทธิ์ 14 พ.ค. 2562 ถึง 
20 พ.ค. 2562
92,000.00 92,000.00 งบภายนอก
บริษัท เรืองณรงค์ จำกัด
- ไม่มีเอกสารสัญญา
3 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำ LRFD ในงานฐานรากและเทคนิคธรณีสำหรับงานวิศวกรรมงานทาง กรกฎ นุสิทธิ์ 23 ก.ย. 2554 ถึง 
20 มี.ค. 2555
199,500.00 199,500.00 งบภายนอก
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
รวม       369,500.00 369,500.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank