: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น ( ASSOC. PROF. DR. SOMBAT CHUENCHOOKLIN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01002
ชื่อ - นามสกุล :     สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ
สังกัดหน่วยวิจัย :     Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4055
อีเมล์ :     sombatc@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 Certificate Cert. in Irrigation Irrigation College
2 Certificate Cert. Irrigation Water Management TIATC/JICA, Tsukuba/Japan
3 Certificate Cert. Management of Irrigation Project DSE/GTZ, Munich/Germany
4 Certificate Cert. Construction Management CHPB/UNDP, Colombo/Sri Lanka
5 Certificate Cert. Irrigation Water Management for Sustainable Food Security APO/NPO, Islamabad/Pakistan
6 Certificate Disaster Management ADPC/RRCDM, Phanompenh/Cambodia
7 Certificate Cert. Language & cultural program for senior academic staff U. of Canberra/Australia
8 ปริญญาเอก Ph.D. Water resources Engineering ม.ขอนแก่น
9 ปริญญาโท บธ.บ. Construction Management ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
10 ปริญญาโท M.Eng. Water resources Engineering AIT
11 ปริญญาตรี วศ.บ. Irrigation Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การจัดการน้ำชลประทาน อุทกวิทยา ชลศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงดินเค็ม ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 คุณสมบัติของน้ำในบริเวณฝายชะลอน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำ ต่อความหลากหลายของชนิดแมลงน้ำในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [โครงการชุด] 2560 - 2560 400,000 
2 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 2559 - 2559 409,000 
3 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก 2559 - 2559 313,900 
4 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยราชนกจังหวัดพิษณุโลก 2559 - 2559 570,600 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท 2559 - 2561 2,426,820 
2 การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2 2558 - 2558 30,000 
3 การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1 2558 - 2558 30,000 
4 การศึกษาข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 1 2557 - 2557 30,000 
5 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน 2553 - 2555 3,152,550 
6 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 2552 - 2552 5,799,900 
7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล 2548 - 2549 1,217,000 
8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล 2548 - 2549 570,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn, P. Soonthornnonda Comparative Study Using the 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper Tha Chin River Basin, Thailand World Journal of Engineering and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 2B, May 20 21-26 2019 - / 2019  - / 2019-11-15  Other 
2 S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn Hydrological Study Using SWAT and Global Weather, a Case Study in the Huai Khun Kaeo Watershed in Thailand International Journal of Environmental Protection and Policy

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 2 36-41 2018 - / 2018  - / 2018-10-31  Other 
3 U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin Toxicity of Essential Oils to Stored Product Pest and Application to Extrusion Coating Film for Extend Rice Storage Life International Journal of Environmental Monitoring and Analysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 2 65-71 2018 - / 2018  - / 2018-10-31  Other 
4 Sombat Chuenchooklin1*, Puripus Soonthornnonda1, Udomporn Pangnakorn2

Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand International Journal of Advanced and Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 75 272-281 2017 - / 2017  - / 2017-12-18  ISI 
5 Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn Application of Inflow Model for Weir Irrigation System without Upstream Dam World Journal of Engineering and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3B 1-6 2016 - / 2017  - / 2017-06-12   
6 Wichitarapongsakun, P., Sarin, C., Klomjek, P., Chuenchooklin, S. Rainfall prediction and meteorological drought analysis in the Sakae Krang River basin of Thailand Agriculture and Natural Resources

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 6 490-498 2016 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
7 U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin Effectiveness of Biopesticide against Insects Pest and Its Quality of Pomelo Int. J. of Biological, Biomoleccular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering/WASET

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 3 271-274 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
8 Sombat Chuenchooklin and Udomporn Pangnakorn Flood Management Tool for Small Catchment in the Nan River Basin, Thailand Journal of Applied Sciences Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 21 1-6 2015 - / 2016  - / 2017-05-22   
9 S.Chuenchooklin, S.Taweepong, U.Pangnakorn Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Relief Plan of the Mae Sot Municipality World Academy of Science, Engineering and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 3 164-169 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
10 Sombat Chuenchooklin, Saharat Taweepong, Udomporn Pangnakorn Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin, Thailand J. of Water Resource and Hydraulic Engineering: JWRHE

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 293-302 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
11 อภันตรี ยุทธพันธ์, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, สมชาย ใบม่วง Probability of dry and wet spells in Northern part of Thailand during El Niño, La Niña and Normal Events Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 1 9-20 2015 - / 2015  - / 2017-06-14   
12 อภันตรี ยุทธพันธ์, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, สมชาย ใบม่วง โอกาสการเกิดระยะแห้งแล้งและระยะชุ่มชื้นในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์ เอลนีโญ ลานีญา และปกติ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

10 1 9-20 2015 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
13 S.Chuenchooklin River Analysis System Model for Proposed Weirs at Downstream of Large Dam,Thailand. World Academy of Science,Engineering and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 9 587-592 2014 Quartile 4 / 2014  - / 2017-05-22   
14 S. Chuenchooklin Community's water resource management in upstream catchments of large river basin: a case study in Pua watershed J. of Society for Social Management Systems (online)

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 3349 3 2013 - / 2015  - / 2017-05-22   
15 S.Chuenchooklin Streamflow Modeling for a Small Watershed using Limited Hydrological Data World Academy of Science,Engineering and Technoloty

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 10 866-870 2012 - / 2013  - / 2017-05-22   
16 S.Chuenchooklin
T. Ichikawa
P.Mekpruksawong
Conjunctive Surface Runoff and Groundwater Management in Salinity Soils International Journal of Civil and Environmental Engineering/WASET

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 5 346-350 2012 - / -  1 / 2017-05-22  Scopus 
17 Chonbodeechalermroong, Y., Chuenchooklin, S. Flash flood warning system in risky area ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

133-136 2011 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
18 Mekpruksawong, P., Suwattana, T., Ichikawa, T., Aramaki, S., Chuenchooklin, S. An analysis of groundwater conditions in a saline groundwater area, Thailan From Headwaters to the Ocean: Hydrological Changes and Watershed Management - Proceedings of the International Conference on Hydrological Changes and Management from Headwaters to the Ocean, HYDROCH

[วารสารระดับนานาชาติ]

401-407 2009 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
19 Chuenchooklin, S., Amarakul, V. Application of high resolution satellite image for landuses mapping and flood extent delineation in Thailand: Upper Pasak River Basin, Phetchabun 28th Asian Conference on Remote Sensing 2007, ACRS 2007

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1093-1101 2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
20 Pangnakorn, U., Chuenchooklin, S., Amrakul, V. Implementation of high resolution satellte images for agricultural landuses mapping and planning of retention pond in Thailand: Yom River Basin, Sukhothai 28th Asian Conference on Remote Sensing 2007, ACRS 2007

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1859-1865 2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
21 Chuenchooklin, S., Ichikawa, T., Patamatamkul, S., Sriboonlue, W., Kirdpitugsa, C. A conjunctive surface water and groundwater model for inundated floodplain in Thailand Journal of Environmental Hydrology

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 1-12 2006 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2786 H.T.Phue,S.Chuenchooklin and P.Soonthornnonda The Application of WEAP for Evaluating the Surface Hydrology in the Bago River Basin, Myanmar 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environ-ment, and Development for Sustainable GMS” / จัดโดย The Greater Mekong Sub-Region Academic and Research Network (GMSARN)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Luang Prabang,Laos   
2 2595 Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn,Puripus Sonthornnonda Comparative Study Using The 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper The Chin River Basin,Thailand. The 4th International Conference on Hydraulic Engineering and Safety (ICHES 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Yunnan, China.   
3 2550 Soonthornnonda, P., Chuenchooklin, S., Pratoomchai, W., Saraphirom, P., Saenchai, P. Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers THA2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019   
4 2449 S.Chuenchooklin,U.Pangnakorn, M.Chaowakul and P.Soonthornnondha Comparative Study of Traditional and Smart-Farm Irrigation Systems for Melon Farms in Chi Nat Province,Thailand. The 9th International Micro Irrigation Conference on the theme "Micro Irrigation in Modern Agriculture” is scheduled from 16-18 January 2019, Aurangabad, (Maharashtra State), India,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Maharashtra State, India.   
5 2381 S. Chuenchooklin, P. Soonthornnonda, U. Pangnakorn Runoff Study in the Upstream of the Huai Khot - Wang Man Diversion Channel in Chai Nat Province,Thailand The Grand GMSARN international Conference 2018 on Energy, Environmental and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Ramada Encore Hotel, Nanning, Guangxi, China   
6 2542 S. Chuenchooklin, P. Soonthornnonda, U. Pangnakorn Runoff Study in the Upstream of the Huai Khot – Wang Man Diversion Channel in Chai Nat Province, Thailand GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Nanning, China   
7 2186 S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn Hydrological Study Using SWAT and Global Weather, a Case Study in the Huai Khun Kaeo Watershed in Thailand 2018 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Hotel Four Points by Sheraton, Hangzhou, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บทคัดย่ออยู่ใน Conference Guide ซึ่งใช้แทน Proceedings  
8 2200 U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin Toxicity of Essential Oils to Stored Product Pest and Application to Extrusion Coating Film for Extend Rice Storage Life 2018 3rd international conference on energy, environmental and natural resources

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Hangzhou, China   
9 2048 S. Chuenchooklin, and Y. Niamsap Application of the River Analysis Sytem Model for the Upstream Flood to a Large Weir System in Thailand GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Danang, Vietnam   
10 1775 Sombat Chuenchooklin,Puripus Soonthornnouda,Udomporn Pangnakorn Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand International Conference on Scientists 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Russia   
11 802 Sombat Chuenchooklin,Udomporn Pangnakorn Application of Inflow Model for Weir Irrigation System without Upstream Dam ASFE 2016: 4th Agricultural Science and Food Engineering Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Xian, China   
12 1436 Soonthornnonda Puripus, Tantanee Sarintip,Pratoomchai Weerayuth,Chuenchooklin Sombat Watershed Management for Disaster Prevention : A Review of Disaster Resilience of Pua Watershed in Nan Province,Thailand Watershed Management for Disaster Prevention(WMDP),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Kingdom of the Netherlands   
13 588 S.Chuenchooklin, U.Pangnakorn, S.Patamatamkul. Flood Analysis Models in an Ungauged Catchment of the Large River in Thailand International Conference on Flood Resilience

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศสาธารณรัฐฝรังเศล   
14 556 Sombat Chuenchooklin, Saharat Taweepong, Udomporn Pangnakorn. Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin in Thailand 2015 International Conference on Water Resource and Environment (WRE2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Beijing,China.   
15 445 S.Chuenchucklin.,S.Taweepong, U.Pangnakom. Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Felief Plan of the Mae Sot Municipality ICASET 2015: Int. Conference on Advanced Science, Engineering & Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศสาธารณรัฐตุรกี   
16 627 CHUENCHOOKLIN Sombat and PUROTAGANON Man Impact of Climate Change on Urban Flood Management: A Case Study in Mae Sot Municipality in Tak Province, Thailand THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Bangkok, Thailand   
17 334 S.Chuenchooklin River Analysis System Model for Proposed Weirs at Downstream of Large Dam,Thailand International Conference on Environmental Sciences and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 สาธารณรัฐอิตาลี   
18 634 Sombat Chuenchooklin, Pronmongkol Chidchob Application of the river analysis system model for the planning of the cascade weirs in the Ping river in Tak province The 9th THAICID national symposium on irrigation and drainage

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 Richmond hotel, Thailand   
19 161 Sombat Chuenchooklin Community's Water Resource Management in Upstream Catchments of Large River Basin The 9th International Symposium on Social Management Systems

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 ประเทศออสเตรเลีย https://ssms.jp/symposium/papers-list  
20 111 S.Chuenchooklin, T.Ichikawa, and P.Mekpruksawong NL6500: Conjunctive Surface Runoff and Groundwater Management in Salinity Soils ICABBBE 2012 : Biological and Biosystems Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 เนเธอร์แลนด์   
21 63 Pangnakorn,U,Watanasorn & Chuenchooklin,S. Growth and Yield Response of Soybean(Glycine max L.) to Wood Vinegar and Fermented Liquid Bio-Fertilizer in Thailand The 17th IFOAM Organic World Congress

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Korea   
22 53 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น และอุมา สีบุญเรือง การซึมในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่างเหนือบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำก่ำ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 15 มิ.ย. 2561 ถึง 
8 ส.ค. 2562
6,652,666.00 6,652,666.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
2 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 449,910.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
3 โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 5 จำนวน 1,200,000 วันที่ 8 พ.ค.60
- เบิกค่าประกันผลงาน 250,000 วันที่ 28 มิ.ย.60
4 โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 29 ก.ย. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
300,000.00 30,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
5 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 30 ส.ค. 2556 ถึง 
1 ก.ค. 2557
1,999,900.00 1,999,900.00 งบภายนอก
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
6 การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 1 ส.ค. 2556 ถึง 
31 มี.ค. 2557
1,999,900.00 1,499,925.00 งบภายนอก
จังหวัดแพร่
7 สำรวจและออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.แพร่ และสุโขทัย 1 ก.ค. 2556 ถึง 
31 พ.ค. 2557
4,996,200.00 999,240.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
8 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำและระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 1-10 จ.ตาก สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 7 ม.ค. 2556 ถึง 
2 พ.ย. 2556
4,995,600.00 4,995,600.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- ยังมีหลักฐานสัญญา
9 โครงการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดินและทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 23 มี.ค. 2552 ถึง 
17 พ.ย. 2552
5,799,900.00 5,799,900.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
รวม       36,743,166.00 27,427,141.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank