: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์บุญพล มีไชโย ( LECTURER. BOONPHOL MEECHAIYO)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01061
ชื่อ - นามสกุล :     บุญพล  มีไชโย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     CE209
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4062
อีเมล์ :     boonponm@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Highway Materials (Pavement Design, Superpave Method, Stiffness and Fatigue of Asphalt Concrete.), Geometric Design and Road Safety Audit.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง 2559 - 2559 220,000 
2 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบขนส่งเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 2555 - 2556 480,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2554 - 2554 1,000,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 นวัตกรรมถนนปลอดภัย [โครงการชุด] 2562 - 2563 7,529,090 
2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด 2560 - 2560 1,999,965 
3 โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความเสี่ยงทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับพื้นที่ปาย 2557 - 2558 50,000 
4 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตาม มาตรฐานสากล (ระยะที่ 2) 2557 - 2558 469,800 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
5 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ 2562 - 2563 779,850 
6 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 2560 - 2561 467,500 
7 การศึกษาจัดทำแผนเชิงบูรณาการเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2557 - 2558 460,000 
 


    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 2 ม.ค. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2562
5,000,000.00 1,000,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
-นำส่งเงินงวด1 11เม.ย.62
2 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษาร่วม มช.,มทส.,มข.,มน.,จุฬา,มธ.,มบ.,มอ.,มวล.) 30 มี.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2560
9,530,000.00 476,500.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 มี.ค. 2561
39,720,000.00 309,816.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 21 ธ.ค. 2559 ถึง 
17 ต.ค. 2560
3,000,000.00 300,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
- เบิกค่าจ้างงวด 2 จำนวนเงิน 495,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
- นำส่งรายงานขั้นสุดท้ายและเบิกเงินงวด 3 จำนวน 495,000 บาท 25 ก.ย. 2560
- นำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 4 จำนวน 540,000 บาท 9 ต.ค.60
5 โครงการตรวจสอบและระบุจุดเสี่ยงอันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์และแนวทางการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก บุญพล มีไชโย 1 พ.ย. 2552 ถึง 
30 เม.ย. 2553
183,500.00 183,500.00 งบภายนอก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
6 ที่ปรึกษาโครงการการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา บุญพล มีไชโย 27 เม.ย. 2552 ถึง 
26 ก.ค. 2552
495,000.00 495,000.00 เงินแผ่นดิน
7 ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ บุญพล มีไชโย 29 ม.ค. 2552 ถึง 
28 ก.ย. 2552
2,398,000.00 2,398,000.00 เงินแผ่นดิน
8 ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร บุญพล มีไชโย 29 ม.ค. 2552 ถึง 
28 ก.ย. 2552
2,398,000.00 2,398,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       62,724,500.00 7,560,816.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank