: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.นพวรรณ โม้ทอง ( DR. NOPPAWAN MOTONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02023
ชื่อ - นามสกุล :     นพวรรณ  โม้ทอง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
ห้องทำงาน :     IE510
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4267
อีเมล์ :     noppawanm@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Plastic Engineering สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลของกระบวนการเตรียมเส้นใยและการผลิตต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง 2562 - 2562 100,000 
2 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต 2556 - 2558 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลองประเภทหนูไมซ์ และหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาติ 2560 - 2560 299,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปสับประรดด้วยนวัตกรรม 2562 - 2562 350,000 
2 โครงการบริการออกแบบผลิตและทดสอบวัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย 2560 - 2561 500,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Motong, N., Thongyai, S., Clarke, N. Melt viscosity reduction of polycarbonate with low molar mass liquid crystals Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

107 2 1108-1115 2008 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
2 Motong, N., Clarke, N., Thompson, R.L., Collins, S.A., Thongyai, S. Rheology and interdiffusion in miscible blends of a low molar mass liquid crystal and bisphenol A-polycarbonate Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 16 2187-2195 2007 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 748 P.Sapsuphawat, P.Praserthdam, and N.Motong ,* Synthesis and Characterization of Biodegradable Medical Polyurethane Foam from Aliphatic Diisocyanate ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 พัทยา   
2 746 M. Pimdeed , N. Mothong , and P. Praserthdam Degradation studies of polyurethane foam using PPG/PCL as soft segment ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 พัทยา 8-10 พฤศจิกายน 2558   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 สิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองรูปโดมสองช่องเปิด กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1802004419 อนุสิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank