: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ ( LECTURER. KITSANA POONSAWAT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     กฤษณา  พูลสวัสดิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE231
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4206
อีเมล์ :     kitsanap@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Materials Technology ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ศึกษาตะกรันอะลูมิเนียมของเหนือทิ้งจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมสำหรับการขึ้นรูปวัสดุทนไฟ 2562 - 2562 100,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Punlert S, Laoratanakul P, Poolsawat K, Utilization of clay and fly ash from waste industries produced lightweight concrete block for load bearing wall The Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University 2016

[วารสารระดับชาติ]

4 2 6-13 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2720 Suteerapun Punlert, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat, Punya Chaemchoy and Rudeerat Suntako Physical and Mechanical Properties of a Cellular Lightweight Concrete containing Fibers and Fly Ash from Industrial Wastes International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 IMPACT Forum (Sapphire 108-109), Muang Thong Thani, Bangkok, THAILAND   
2 2562 Krisana Poolsawat*, Kan Supajitkool, Suteerapun Punlert Design of Experiment for Studying Grain Size of Alpha Aluminum by varying Pouring Temperature and Plate Length The 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand   
3 2563 Suteerapun Punlert*, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat The Study and Development of High Porous Geopolymer Concrete from Industrial Wastes for Energy Saving Building 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank