: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ธณิกานต์ ธงชัย (DR. TANIKAN THONGCHAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02030
ชื่อ - นามสกุล :     ธณิกานต์  ธงชัย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE329
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4229
อีเมล์ :     tanikant@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgy and Materials (Advanced Ceramic for Medical Applications) The University of Birmingham
2 ปริญญาโท วศ.ม. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2809 TANIKAN THONGCHAI The Properties of 0.5BZT – 0.5BCT Piezoelectric Ceramic from Gel Casting Process by using Ethylene Glycol Diglycidyl Ether (EGDGE) Epoxy Resin as a Gelling Agent 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 BANKGKOK   
2 2682 B.Argin, T.Thongchai, T.W.Button, C.Sandy Fabrication and Characterization of Randomised 1-3 composite for Micro-US Array for Biomedical Imaging. 7th International Symposium on Integrated Functionalities University Collage Dublin, Ireland

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 University Collage Dublin, Ireland   
3 1868 T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes Lead-Free BCZT 1-3 Randomised Composites for High Frequency Ultrasonic Transducer Electroceramics XV

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Limoges, France   
4 1870 T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes Evaluation of the functional behavior of lead-free BCZT-based randomized composites for medical ultrasonic imaging applications International Symposium on Piezocomposite Applications

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Dresden, German   
5 1869 Y. Jiang, T.Thongchai, Y. Bai, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, P. Tofel, H. Hughes Lead-Free Piezoelectric Materials and Composites for High Frequency Medical Ultrasound Transducer Applications 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Chicago, Illinois, USA   
6 175 T.Thongchai,S.Larpkiattaworn,D.Atong,M.Kitiwan. COMPARISON OF MICROWAVE AND CONVENTIONAL SINTERING OF AI2O3ZrO2 COMPOSITES The 18th International Conference On Composite Materials.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Jeju, South Korea   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank