: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     
ชื่อ - นามสกุล :       
สังกัด :     
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     
ประเภท :     
ตำแหน่ง :     
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     
อีเมล์ :     
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ. ระบบสารสนเทศ ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
2011-2016
Company: Faculty of Engineering, Naresuan University
Position: Computer Technical Officer

Work Description:
- Website
- Database
- http://www.eng.nu.ac.th
- http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/
- http://www.gtsnn2014.nu.ac.th/
- http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/cete/
- http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/
- http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/
- http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/20th/
- http://www.ttigerr.org/
- http://www.rueng.nu.ac.th/
Etc. follow >>> http://www.codeimpress.com/nirundon/
Technology:
- Responsive WebDesign
- HTML5
- .htaccess (Mod_Rewrite)
- PHP 5
- MySQL
- JavaScript, Ajax
- XML
- CSS

2009-2011
Company: Faculty of Humanities, Naresuan University
Position: Computer Technical Officer

Work Description:
- Website
- Database
- http://www.human.nu.ac.th/en/
- http://www.info.human.nu.ac.th/
- http://www.human.nu.ac.th/jhnu/
Technology:
- .htaccess (Mod_Rewrite)
- PHP 5
- MySQL
- JavaScript, Ajax
- XML
- CSS

2008-2009
Company: Ultimate Resource Management Co., LTD (DTAC Outsourcing)
Position: System Analysis and Senior Web Developer

Work Description:
HRMS (Human Resource Management Systems).
- Define Scope
- Requirement Development
- Analysis and Design
- Development
- Programming With J2EE and PostGreSQL in MVC (J2EE Version).
- Programming With PHP and PostGreSQL in MVC (PHP Version).
- SIT - system integration testing
- Deployment
- Training

Checklist Systems.
- Analysis and Design for Checklist Systems.
- Programming in checklist systems With PHP and MySQL
Technology:
- PHP 5
- PostGreSQL
- J2EE
- MySQL
- JavaScript
- CSS
- Ajax

2007-2008
Company: 11 Infotech Systems Co., LTD (Software for Travel Agents - Hotel Reservation System - Booking Engine and SEO)
Position: PHP Web Programmer

Work Description:
- Programming in MVC Concept (Model Views Controller Concept)
- Programming in Object Oriented Concept (OOC)
- Programming Mod_Rewrite rewrite URL to html for SEO (Search Engine Optimization) in content pages.
- Programming Mod_Rewrite to create RSS Feed and Google Sitemap.
- Programming Back Office Services.
- Programming for http://voyages.reunitoo.fr/ B2C online travel booking.
- Programming for www.hotelstore.com B2C online travel booking.
- Programming for www.takemetoasia.com B2C online travel booking.
- Programming for www.excelloz.com B2C online travel booking.
- Programming for www.roominasia.com B2C online travel booking.
- Programming for www.Gohollidayworld.com B2C online travel booking.
- Programming for Front office Process for present content. Users add content.
- Programming for Back office Process for Insert ,Update ,delete content
Technology:
- .htaccess (Mod_Rewrite)
- PHP 5
- MySQL
- JavaScript, Ajax
- XML

2006-2007
Company: Taehan Corporation Co., LTD
Position: PHP Web Programmer

Work Description:
- Programming www.dunzaa.com website Mobile Content (wallpaper, mms, theme, game, ring tone poly, true tone, and monotone)
- Programming With PHP and Smarty template Engine
- Front office Process for present mobile content.
- Back office Process for Insert ,Update ,delete Content
- Programming API for connection with www.paysbuy.com (E-wallet) to trade Mobile Content.
- Programming www.taehancorp.com for present company.
Technology:
- Smarty Template Engine (OOP)
- PHP 5
- MySQL
- JavaScript
- CSS
 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอนข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank