: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ( ASST. PROF. DR. PIYADANAI PACHANAPAN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04028
ชื่อ - นามสกุล :     ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE204
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4322
อีเมล์ :     piyadanip@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph. D.(Electronic and Electrical Engineering) University of Strathclyde
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Power System Analysis
- Power System Modelling and Simulation
- Power Quality
- Impact of Distributed Generation on Power systems
- Smart Grid; Distribution Automation and Volt-Var control

Software specialist: DIgSILENT PowerFactory, PowerWorld, PSCAD/EMTDC
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินใรระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อป 2562 - 2562 100,000 
2 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก 2557 - 2557 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก 2558 - 2557 256,000 
2 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 - 2550 300,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก 2560 - 2561 N/A 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyadanai Pachanapan Islanding Management of Microgrid with Multi-renewable Energy Sources GMSARN International Jouranl

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 2 47-55 2018 - / 2018  - / 2018-06-05  Scopus 
2 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,ปิยดนัย ภาชนะพรรณ,สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 20-23 2017 - / 2017  - / 2017-01-01   
3 Piyadanai Pachanapan and Surachet Kanprachar Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 1 16 - 22 2017 - / 2017  0 / 2017-07-21  TCI 
4 ภูดิท อินไทย และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ การควบคุมุระดับแรงดันไฟฟ้าเกินในสายส่งของระบบจำหน่าย แรงต่ำ 1 เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก วารศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[วารสารระดับชาติ]

24 2 66-75 2017 - / 2017  0 / 2017-10-05  TCI 
5 Sowe, S., Somkun, S., Pachanapan, P. and Wattana, S. Impacts of SCIG and DFIG on Voltage Stability in Greater Banjul Area Utility, The Gambia Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-5 59-63 2017 - / 2018  0 / 2018-02-26  Scopus 
6 Piyadanai Pachanapan, Phudit Inthai Micro Static Var Compensator for Over-Voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems Applied Mechanics and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

839 54-58 2016 Q4 (SJR) / 2015  - / -  Scopus 
7 Piyadanai Pachanapan VOLTAGE LEVEL CONTROL IN WEAK DISTRIBUTION NETWORKS WITH DG BY USING HYBRID REACTIVE POWER COMPENSATIONS Jurnal Teknologi (Science & Engineering)

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 5 85-90 2016 Q3 (SJR) / 2015  0 / 2018-05-24  Scopus 
8 Piyadanai Pachanapan, Suttichai Premrudeepreechacharn Dynamic Performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution Networks with Photovoltaic Systems APPLIED MECHANICS AND MATERIALS

[วารสารระดับนานาชาติ]

781 388-392 2015 Q3 (SJR) / 2014  - / 2017-05-23   
9 P. Pachanapan, O. Anaya-Lara, A. Dysko, K.L. Lo Adaptive Zone Identification for Voltage Level Control in Distribution Networks with DG IEEE Transactions on Smart Grid

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 4 2012 3.258 / 2012  24 / 2017-05-23  Scopus 
10 Pachanapan, P., Dyśko, A., Anaya-Lara, O., Lo, K.L. Harmonic mitigation in distribution networks with high penetration of converter-connected DG 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

2011 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
11 Pachanapan, P., Anaya-Lara, O., Lo, K.L. Agent-based control for power quality enhancement in highly distributed generation networks Proceedings of the Universities Power Engineering Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

2009 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2810 Piyadanai Pachanapan Apirak Tadthip and Sakda Somkunn Implementation of Single Phase Grid-Tied Inverter with Voltage Controller for Preventing Over-voltage Problem in Distribution Networks with solar PV rooftops 14th GMSARN International Conference 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 เมือง : หลวงพระบาง ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
2 2804 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ การจัดการในสภาวะแยกตัวอิสระของระบบไมโครกริดที่ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   
(refunding)
3 2805 อภิรักษ์ ตาดทิพย์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ศักดา สมกุล Reactive Power Control by Inverter in Single Phase Grid-tied PV system for Preventing Over-voltage Problem in Low Voltage Distribution Network การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   
4 2782 Piyadanai Pachanapan The Control of Large Scale Grid-Tied Phototovaltaic Rooftop Systems to Avoid The Power Factor Charge. International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัล Best Paper Award http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/gallery.php?cat_id=10&gal_id=920  
5 2803 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ศักดา สมกุล การแก้ปัญหาตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำของผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนหลังคา งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ https://peacon2019.pea.co.th/sites/default/files/FinalFullPaperPEACON&INNO2019.pdf  
6 2387 Piyadanai Pachanapan Suttichai Premrudeepreechacharn Dynamic Performances of Multi-renewable Energy Sources in a Microgrid during Islanding Operation GMSARN International Conference 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 China.   
7 2565 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ปองพันธ์ โอทกานนท์ และ อนันต์ชัย อยู่แก้ว การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี   
8 2225 อภิรักษ์ ตาดทิพย์, ภัทรพงษ์ ชมเดช และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ควบคุมกลางแจ้ง งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พิษณุโลก   
9 2042 Piyadanai Pachanapan Islanding Management of Microgrid with Multi-renewable Energy Sources GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Vietnam - ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม 9/11/2560   
10 1895 ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
11 1763 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
12 1605 P. Pachananapan and S. Kanprachar Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems 11th GMSARN International Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Kunming, China http://www.gmsarn.com/conference2016/  
13 1589 Piyadanai Pachanapan,Panupon Trairat and Surachet Kanpachar. Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST 11th GMSARN International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 China. http://www.gmsarn.com/conference2016/  
14 687 Piyadanai Pachanapan and Phudit Inthai Micro Static Var Compensator for Over-voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems An International Conference on Energy : World Future Alternatives

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 School of Renewable Energy Technology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand (NU-ICE) http://conference.nu.ac.th/energy/?page=tentativeProgram  
15 688 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ผลกระทบของการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดโฟโตโวลตาอิกขนาดเล็กเป็นจำนวนมากเพื่อลดค่าความต้องการไฟฟ้าในครัวเรือน; กรณีศึกษาระดับฮาร์มอนิกส์ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ http://peacon2015.pea.co.th/home  
16 689 ภูดิท อินไทย, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ การป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเป็นจำนวนมากด้วยตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าจินตภาพแบบสถิตย์ขนาดเล็ก การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ http://peacon2015.pea.co.th/home  
17 690 ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ การประยุกต์โปรแกรม CREST เพื่อสร้างข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยสำหรับประเทศไทย การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ http://peacon2015.pea.co.th/home  
18 686 Piyadanai Pachanapan Voltage Level Control in Weak Distribution Networks with DG by Using Hybrid Reactive Power Compensations Advanced Research in Electrical and Electronics, ARiEET 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Bandung, Indonesia http://arieet.com/  
19 519 P.Pachanapan and S. Premrudeepreechacharn Dynamic performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution networks with Photovoltaic Systems International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Phuket, Thailand   
20 516 P. Pachanapan; S. Premrudeepreechacharn Coordinated voltage control between wind power plant and shunt capacitors in weak distribution networks International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya, Thailand   
21 517 P.Pachanapan Hybrid reactive power compensations for power factor correction in distribution networks with DG International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya,Thailand   
22 513 P. Pachanapan, A. Dysko, O. Anaya-Lara, G. Burt, K.L. Lo Decentralised Controller to Mitigate Short-Term Voltage Variations in Distribution Networks with High Penetration of DG the 17th Power Systems Computation Conference (PSCC)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Stockholm, Sweden, 2011   
23 189 P. Pachanapan, A. Dyko, O. Anaya-Lara, IEEE member, and K. L. Lo Harmonic mitigation in distribution networks with high penetration of converter-connected DG PowerTech, 2011 IEEE Trondheim

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Trondheim, Norway   
24 512 P. Pachanapan, A. Dysko, O. Anaya-Lara, G. Burt, K.L. Lo Decentralised Controller for Flicker Mitigation in Converter-connected DG Networks the 21st International Conference and Exhibition on Electricity distribution (CIRED)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Frankfurt, Germany   
25 510 P. Pachanapan, O. Anaya-Lara, K. L. Lo Agent-based control for power quality enhancement in highly distributed generation networks the 44th Universities Power Engineering Conference (UPEC),2009

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Glasgow, UK   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม PSCAD เพื่อวิเคราะห์งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 21 ส.ค. 2559 ถึง 
22 ส.ค. 2559
23,000.00 23,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
กองทุนกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รวม       23,000.00 23,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank