: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล (PROF. DR. PUANGRAT KAJITVICHYANUKUL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01070
ชื่อ - นามสกุล :     พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R
ห้องทำงาน :     CE 434
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4100
อีเมล์ :     puangratk@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil & Environmental Engineering Texas at Arlington
2 ปริญญาโท วศ.ม. Environmental Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Dr. Kajitvichyanukul has been the Principal Investigator of several research projects,
funded by competitive research grants. Her main researches include application of several types of nanomaterials,
mainly TiO2, WO3, ZnO and magnetic nanoparticles, in degradation of organic hazardous waste
and recovered heavy metals from environment.
Her recent research is to investigate the impact of manufactured nanomaterials on environmental
and human health. She has several supported research grants from Thailand government agencies
(Thailand Research Fund, National Research Council, National Science and Technology Development Agency,
and National Synchrotron Research Center). She also has supported
from international grants such as International Foundation for Science, Sweden and collaborative support
from National Science Foundation (NSF) and U.S. Department of Energy.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 นวัตกรรมวัสดุคาร์บอนตรึงจุลินทรีย์เพื่อกำจัดสารปนเปื้อนในดินและน้ำ 2562 - 2562 865,800 
2 นวัตกรรมไบโอเซรามิกส์กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากแหล่งน้ำ 2562 - 2562 572,400 
3 นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลและสื่อความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำเนินการเกษตรปลอดสารเคมี 2562 - 2562 430,100 
4 บึงประดิษฐ์ที่เสริมประสิทธิภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีปราบศัตรูพืช 2562 - 2563 2,200,000 
5 การฟื้นฟูคุณภาพดินที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรด้วยถ่านชีวภาพ 2560 - 2560 659,000 
6 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด 2558 - 2558 744,700 
7 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร 2558 - 2558 699,200 
8 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 2556 - 2556 297,800 
9 การย่อยสลายพาราควอทในดินด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด 2556 - 2556 667,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แผนงาน การลดการใช้งานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2562 - 2563 10,900,000 
2 การพัฒนาไบโอเซรามิกส์เชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่าย 2561 - 2561 300,000 
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างในอาหารและน้ำสำหรับผู้บริโภค (ฟอร์มัลดีไฮด์และพาราควอต) 2561 - 2563 2,358,700 
4 การพัฒนาคาร์บอนชีวภาพ (ถ่ายชีวภาพที่ตรึงด้วยจุลินทรีย์) สำหรับการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำ 2561 - 2564 2,500,000 
5 การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกส์นาโนไส้กรองน้ำคาร์บอนนาโนสำหรับการผลิตน้ำดื่ม 2560 - 2561 3,676,700 
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 19 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - นางสาวนพลักษณ์ พรหมจรรย์ (ทุน 5 ปี) 2560 - 2565 2,382,000 
7 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทเพื่ออุตสาหกรรม - นายณัฐกานต์ นาวินวัฒนา 2560 - 2561 502,000 
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.-อาเซียน สาขา Environmental Engineering - Mr.Daoheuan Keochanh 2560 - 2563 830,000 
9 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ระยะที่ 2 2559 - 2560 2,200,000 
10 โครงการ "แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์" 2559 - 2560 2,293,800 
11 การพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบวัสดุนาโนและการกำจัดผลิตภัณฑ์นาโนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2559 - 2560 3,200,000 
12 แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยียนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ 2559 - 2560 2,293,800 
13 การวิจัยเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 2558 - 2559 500,000 
14 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - น.ส.มานี จิดาการะเกด 2558 - 2560 1,898,000 
15 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว 2556 - 2558 4,138,730 
16 การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ 2555 - 2556 997,700 
17 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน 2555 - 2556 5,158,000 
18 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2553 - 2556 2,416,700 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Quach An Binh ; Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption mechanism of dichlorvos onto coconut fibre biochar: the significant dependence of H-bonding and the pore-filling mechanism Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 5 866-876. 2019 - / 2019  - / 2019-10-30  Scopus 
2 P. Phuinthiang, P. Kajitvichyanukul, Degradation of paraquat from contaminated water using green TiO2 nanoparticles synthesized from Coffea arabica L. in photocatalytic process Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-29  Scopus 
3 T.V. Tung, J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul. Diclofenac Removal by Submerged MF Membrane Photocatalytic Reactor and Coupling with RO Membrane(in press) Lowland Technology International

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-30   
4 T.V. Tung, J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul Photocatalytic Membrane Reactors for Water and Wastewater Treatment Applications: Process Factors and Operating Conditions. Review (in press) Lowland Technology International

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-30   
5 Anlauf, R., Schaefer, J., Kajitvichyanukul, P. Coupling HYDRUS-1D with ArcGIS to estimate pesticide accumulation and leaching risk on a regional basis Journal of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

217 980-990 2018 - / 2019  - / 2019-01-07  Scopus 
6 Pannipa Sukthang, Patcharaporn Phuinthiang, Manee Jindakaraked, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Plant extract-stabilized nanoiron for the treatment of aqueous Paraquat in the presence of H2O2 and UV light DESALINATION AND WATER TREATMENT

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 193-202 2017 3.51 / 2017  - / 2017-07-27   
7 Apichon Watcharenwong, Ariya Jindanant, Puangrat Kajitvichyanukul Characterization of Pulse Anodized Titanium Dioxide Nanotubes Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

737 1662-9795 373-378 2017 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
8 Apichon Watcharenwong,Yotsapon Bailuang,
Puangrat Kajitvichyanukul
Synthesis and Characterization of Monodisperse Magnetite Nanoparticles by Hydrothermal Method Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

737 1662-9795 367-372 2017 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
9 Apichon Watcharenwong,Narudon Saijaioup,Yotsapon Bailuang and Puangrat Kajitvichyanukul Morphology and Wettability of Nanoporous Aluminium Oxide Film Prepared by Anodization Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

737 1662-9795 174-178 2017 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
10 Pannipa Sukthang, Patcharaporn Phuinthiang, Manee Jindakaraked, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Plant extract-stabilized nanoiron for the treatment of aqueous Paraquat in the presence of H2O2 and UV light DESALINATION AND WATER TREATMENT

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 - 193-202 2017 - / 2017  0 / 2018-05-23  Scopus 
11 Jirapat Ananpattarachai, Yuphada Boonto, Puangrat Kajitvichyanukul Visible light photocatalytic antibacterial activity of Ni-doped and N-doped TiO2 on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 5 4111-4119 2016 2.828 / 2016  6 / 2017-05-22  Scopus 
12 J. Ananpattarachai, S. Seraphin, P. Kajitvichyanukul Formation of hydroxyl radicals and kinetic study of 2-chlorophenol photocatalytic oxidation using C-doped TiO2, N-doped TiO2, and C,N Co-doped TiO2 under visible light Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 4 3884-3896 2016 2.834 / 2016  11 / 2017-05-22  Scopus 
13 J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul Enhancement of Chromium Removal Efficiency on Adsorption and Photocatalytic Reduction using A Bio-Catalyst, Titania-impregnated Chitosan/Xylan Hybrid Film Journal of Cleaner Production

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 1 126-136 2016 3.844 / 2016  18 / 2017-05-22  Scopus 
14 Somna, K., Jaturapitakkul, C., Kajitvichyanukul, P. Microstructure, short-term and long-term leaching behaviour of zinc encapsulated by calcium carbide residue-fly ash International Journal of Environment and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 1 26-43 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
15 J. Ananpattarachai, P. Aphaiphak, R. Ard-ong, P. Kajitvichyanukul Adsorption isotherm and kinetics of paraquat removal using activated carbon/iron oxide composite material International Journal of Environmental and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 3-4 189-202 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
16 R. Ard-Ong, P. Aphaiphak, J. Ananpattarachai, P. Kajitvichyanukul Heterogeneous Fenton and photo-Fenton reactions inparaquat removal using iron nanoparticles International Journal of Environmental and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 1 1-12 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
17 Boonto, Y., Ananpattarachai, J., Kajitvichyanuku, P. Antibacterial properties of Ag and Ag/AgCl nanoparticles from radish and tea extracts for water treatment applications Water Science and Technology: Water Supply

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 171-179 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
18 Ananpattarachai, J, Paksaharn, P, Kajitvichyanukul, P Photocatalytic reduction of chromium (VI) in aqueous solutions by nano-TiO2 thin film in rotating disc photoreactor International Journal of Environment and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 2 176-188 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
19 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Photocatalytic degradation of p,p0-DDT under UV and visible light using interstitial N-doped TiO2 Journal of Environmental Science and Health, Part B

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 4 247-260 2015 1.234 / 2015  8 / 2017-05-22  Scopus 
20 Suthatip Sinyoung, Eakachai Taweekitvanich, Puangrat Kajitvichyanukul Effects Of Nickel On Properties Of Cement Mortar Derived From The Co-Burning Of Industrial Waste And Its Leaching Behavior Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

1103 121-127 2015 - / -  - / -  Scopus 
21 Suthatip Sin-Young, Puangrat Kajitvichyanukul Influence of Vanadium on Cement Properties and Leaching Analysis Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

1103 113-119 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
22 Chipisud Supha,Yuphada Boonto,Manee Jindakaraked,Jarapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Long-term exposure of bacterial and protozoan communities to TiO2 nanoparticles in an aerobic-sequencing batch reactor Science and Technology of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1-12 2015 3.513 / 2014  5 / 2017-05-22  Scopus 
23 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Properties of Ag and Ag/AgCl Nanoparticles from Radish and Tea Extracts for Water Treatment Applications Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 171-179 2015 1.064 / 2016  0 / 2017-05-22   
24 Jirapat Ananpattarachai, Piyaporn Kumket, Tra Van Tung, Puangrat Kajitvichyanukul Chromium (VI) Removal using Nano-TiO2/Chitosan Film in Photocatalytic System International Journal of Environment and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 55-70 2015 - / 2018  1 / 2018-05-23  Scopus 
25 K. Somna, C. Jaturapitakkul, P. Kajitvichyanukul Microstructure, short-term and long-term leaching behavior of zinc encapsulated by calcium carbide residue-fly ash international Journal of Environmental and Waste Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 1 26-43 2015 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
26 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption and Degradation of 2-Chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in Photocatalytic Process CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 157-162 2014 1.03(SCR) / 2014  2 / 2017-05-22  Scopus 
27 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Kinetics and Mass Transfer of Fixed Bed Photoreactor using N-Doped TiO2 Thin Film for Tannery Wastewater under Visible Light CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 163-168 2014 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
28 Yardnapar Parcharoen, Puangrat Kajitvichyanukul, Sirinrath Sirivisoot, Preecha Termsuksawad. Hydroxyapatite electrodeposition on anodized titanium nanotubes for orthopedic applications Applied Surface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

311 54-61 2014 2.538 / 2015  27 / 2017-05-22  Scopus 
29 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Adsorption and degradation of 2-chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in photocatalytic process Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

61-80 2013 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
30 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai, A.Watcharenwong Green Products: Production Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

1253-1261 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
31 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Photochemistry for Toxic Substances Encyclopedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

2547-2571 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
32 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai Nanotechnology for Environmental Abatement Encyclopaedia of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

1730-1745 2013 - / 2015  - / 2017-06-14   
33 P. Kajitvichyanukul, J. Ananpattarachai, Y.-T. Hung Biodegradability enhancement and toxicity reduction by UV/H2O2 in the coupling of photochemical-biological processes for wastewater treatment International Journal of Environmental Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1 17-31 2012 - / 2015  - / 2017-05-22   
34 P. Kajitvichyanukul, J. Voranisarakul, Y.-T. Hung Evaluation of fixed bed photoreactor using immobilized TiO2 for electroplating wastewater treatment International Journal of Environmental Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1 1-16 2012 - / 2015  - / 2017-06-14   
35 Kiatsuda Somnaa, Chai Jaturapitakkulb, Puangrat Kajitvichyanukulc, d, Prinya Chindaprasirte, NaOH-activated ground fly ash geopolymer cured at ambient temperature Fuel

[วารสารระดับนานาชาติ]

90 6 2118-2124 2011 3.406 / 2013  224 / 2017-05-22  Scopus 
36 Suthatip Sinyounga, Suwimol Asavapisitb, c, Puangrat Kajitvichyanukulc, d, Prayoon Songsiriritthigule, f, Speciation of Cr in cement Clinkers obtained from co-burning with Cr2O3 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment

[วารสารระดับนานาชาติ]

649 1 210-212 2011 1.316 / 2013  4 / 2017-05-22  Scopus 
37 Kiatsuda Somna, Chai Jaturapitakkul, and Puangrat Kajitvichyanukul. Microstructure of Calcium Carbide Residue-Ground Fly Ash Paste Materials in Civil Engineering : TECHNICAL PAPERS

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 3 - 2011 1.322 / 2013  11 / 2017-05-22  Scopus 
38 Suthatip Sinyoung, Prayoon Songsiriritthigul, Suwimol Asavapisit, Puangrat Kajitvichyanukul Chromium behavior during cement-production processes: A clinkerization hydration, and leaching study Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

191 1-3 296-305 2011 4.331 / 2013  34 / 2017-05-22  Scopus 
39 Hinthong, K., Kulthong, K., Waraho, D., Viravaidya, K., Kajitvichyanukul, P., Maniratanachote, R. Comparative antibacterial effects of various types of ion-doped titanium dioxide under fluorescent light irradiation 2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1060-1063 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
40 Ananpattarachai, J., Kajitvichyanukul, P., Seraphin, S. Visible light absorption ability and photocatalytic oxidation activity of various interstitial N-doped TiO2 prepared from different nitrogen dopants Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

168 1 253-261 2009 - / 2017  246 / 2017-05-22  Scopus 
41 Rajeshwar, K., Osugi, M.E., Chanmanee, W., Chenthamarakshan, C.R., Zanoni, M.V.B., Kajitvichyanukul, P., Krishnan-Ayer, R. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air and aqueous media Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 4 171-192 2008 - / 2017  420 / 2017-05-22  Scopus 
42 Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Wang, L.K. Advances in anaerobic systems for organic pollution removal from food processing wastewater Handbook of Water and Energy Management in Food Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

755-775 2008 - / 2017  0 / 2017-05-22  Scopus 
43 Kajitvichyanukul, P., Lu, M.-C., Jamroensan, A. Formaldehyde degradation in the presence of methanol by photo-Fenton process Journal of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

86 3 545-553 2008 - / 2017  45 / 2017-05-22  Scopus 
44 Chanmanee, W., Watcharenwong, A., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., De Tacconi, N.R., Rajeshwar, K. Formation and characterization of self-organized TiO2 nanotube arrays by pulse anodization Journal of the American Chemical Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 3 965-974 2008 - / 2017  89 / 2017-05-22  Scopus 
45 Watcharenwong, A., Chanmanee, W., de Tacconi, N.R., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., Rajeshwar, K. Anodic growth of nanoporous WO3 films: Morphology, photoelectrochemical response and photocatalytic activity for methylene blue and hexavalent chrome conversion Journal of Electroanalytical Chemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

612 1 112-120 2008 - / 2017  96 / 2017-05-22  Scopus 
46 Chanmanee, W., Watcharenwong, A., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., de Tacconi, N.R., Rajeshwar, K. Titania nanotubes from pulse anodization of titanium foils Electrochemistry Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 8 2145-2149 2007 - / 2017  41 / 2017-05-22  Scopus 
47 Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Pham, T.D., Pongpom, S., Chanmanee, W., Yeh, R.Y.-L. Chemicals and allied products Water Environment Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 10 1585-1619 2006 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
48 Kajitvichyanukul, P., Suntronvipart, N. Evaluation of biodegradability and oxidation degree of hospital wastewater using photo-Fenton process as the pretreatment method Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

138 2 384-391 2006 - / 2017  65 / 2017-05-22  Scopus 
49 Kajitvichyanukul, P., Lu, M.-C., Liao, C.-H., Wirojanagud, W., Koottatep, T. Degradation and detoxification of formaline wastewater by advanced oxidation processes Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

135 1-3 337-343 2006 - / 2017  40 / 2017-05-22  Scopus 
50 1.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2.สุดารัตน์ จิรภัทรสกุล
ผลกระทบของไดเอทาโนลามีนที่มีต่อฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ในการกำจัดโครเมียม(VI) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

[วารสารระดับชาติ]

20 1 101-110 2006 - / 2016  0 / 2017-05-23  TCI 
51 1.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2.ณัฐพล สุนทรวิภาต
การย่อยสลายน้ำเสียจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน : ผลของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบำบัด วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

[วารสารระดับชาติ]

20 3 81-91 2006 - / 2016  1 / 2017-05-23  TCI 
52 1.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2.อาทิตย์พันธุ์ สัยยะนิฐี
การย่อยสลายน้ำเสียจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน : ผลของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบำบัด วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

[วารสารระดับชาติ]

20 3 93-103 2006 - / 2016  1 / 2017-05-23  TCI 
53 Kajitvichyanukul, P., Amornchat, P. Effects of diethylene glycol on TiO2 thin film properties prepared by sol-gel process Science and Technology of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 3-4 344-347 2005 - / 2017  25 / 2017-05-22  Scopus 
54 Kajitvichyanukul, P., Ananpattarachai, J., Pongpom, S. Sol-gel preparation and properties study of TiO2 thin film for photocatalytic reduction of chromium(VI) in photocatalysis process Science and Technology of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 3-4 352-358 2005 - / 2017  67 / 2017-05-22  Scopus 
55 Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Lo, H.H., Ivanov, V., Wang, L.K. Chemicals and allied products Water Environment Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

77 6 1770-1828 2005 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
56 1.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2.ขนิษฐา ดาราเมือง
3.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
การสกัดด้วยกรดและด่างของไตรวาเลนซ์โครเมียมจากผิวของไททาเนียมไดออกไซด์ Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

27 1 47-53 2005 - / 2016  0 / 2017-05-23  TCI 
57 1.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
พฤติกรรมการดูดซับโครเมียมิ(VI) บนผิวของไททาเนียมไดออกไซด์ วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

[วารสารระดับชาติ]

18 1 87-95 2004 - / 2016  0 / 2017-05-23  TCI 
58 Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C.R., Rajeshwar, K., Qasim, S.R. Adsorption of thallium(I) ions on titania particle surfaces in aqueous media Adsorption Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

21 3 217-228 2003 - / 2017  8 / 2017-05-22  Scopus 
59 Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C.R., Rajeshwar, K., Qasim, S.R. Photocatalytic reactivity of thallium(I) species in aqueous suspensions of titania Journal of Electroanalytical Chemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

519 1-2 25-32 2002 - / 2017  14 / 2017-05-22  Scopus 
60 Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C.R., Qasim, S.R., Rajeshwar, K. Adsorbed thallium(I) ions as a probe of surface charge in UV-irradiated titania/aqueous solution interfaces Langmuir

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 13 3792-3794 2001 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1964 Daoheuang Keochanh 1, Wongsathorn Sinlapathorn1, Puangrat Kajitvichyanukul1* Comparison of Fate and Transport of Paraquat from Corn and Rubber Plantation Soils International Convention on Civil Engineering - ICCE2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 The Greenery Resort, Khao Yai, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, Thailand   
2 1968 Puangrat Kajitvichyanukul Ecotoxicology and Environmental Fate of Nanomaterials from Nano-enhanced Products in Natural Water and Wastewater The 5th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry (ISEAC 5 - Asia)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Boulevard, Ho Chi Minh City, Vietnam   
3 1731 Ananpattarachai, J.*, Kajitvichyanukul P Formation of Hydroxyl Radicals and Kinetic Study of Paraquat Photocatalytic Oxidation using Visible Light Activated TiO2 from Bio-waste TRF-OHEC Annual Congress 2017 (TOAC 2017)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   
4 575 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat kajitivichyanukul Influence of PEG-assisted Green Synthesis on Photocatalytic Reduction of Chromium (VI) Using TiO2 Nanoparticles International Conference on "Semiconductor Photochemistry,SP5"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศรัสเซีย   
5 576 Jirapat Ananpattarachai, Puangrat kajitivichyanukul Adsorption and Photocatalytic Enhancement on 2-Chlorophenol Removal using N-doped Tio2/Activated Charcoal Composite Materials under Visible Irradiation International Conference on "Semiconductor Photochemistry,SP5"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศรัสเซีย   
6 435 Tra Van Tung, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Photocatalytic Membrane Reactors for Water and Wastewater Treatment Applications: Process Factors and Operating Conditions 4th IWA Regional Conference on Membrane Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Ho Chi Minh City, Vietnam   
7 432 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Ability of Ag and Ag/AgCl Nanoparticles from Radish and Tea Extracts for Water Treatment Application 1st SPECIALIST CONFERENCE ON MUNICIPAL WATER MANAGEMENT AND SANITATION IN DEVELOPING COUNTRIES

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 AIT, Thailand   
8 434 Patcharaporn Phuinthiang, Jirapat Ananpattarachai, Puangrat Kajitvichyanukul Kinetics and Degradation of Paraquat from Contaminated Water Using TiO2/Coffee Nanoparticles in Photocatalytic Process 1st SPECIALIST CONFERENCE ON MUNICIPAL WATER MANAGEMENT AND SANITATION IN DEVELOPING COUNTRIES

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology   
9 419 Roongkan Ard-ong,Pattra Aphaiphak,Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Removal of Paraquat from Contaminated Water Using Iron Nanoparticles in Heterogeneous Fenton and Photo-Fenton Reactions. International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร   
10 378 Naphatsawan Punchusri, Jirapat Ananpattarachai* and Puangrat Kajitvichyanukul Degradation of Paraquat Dichoride using N-doped TiO2 International Conference on “Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร พิษณุโลก   
11 379 Kritsana SriSith, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Kinetic and Degradation of Chlorpyrifos using N-doped TiO2 under Visible Light in Photocatalysis Process International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nano science and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร พิษณุโลก   
12 380 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Releasing of silver nanoparticles from detergent and textile products and their characteristics in aquatic environment International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
13 381 Tra Van Tung, Piyaporn Kumket, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Chromium (VI) Removal using Nano-TiO2/Chitosan Film in Photocatalytic System International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
14 383 Kiatsuda Somnaa, Chai Jaturapitakkulc and Puangrat Kajitvichyanukuld Microstructure, Short-Term and Long-Term Leaching Behavior of Zinc Encapsulated by Calcium Carbide Residue-Fly Ash International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
15 385 Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Antibacterial Activity of Ni doped and N doped TiO2 nanoparticles under visible light irradiation International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nano science and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
16 386 Chitpisud Supha, Yuphada Boonto, Jirapat Ananpattarachai, and Puangrat Kajitvichyanukul Impacts of titanium dioxide nanoparticles on growth of microbial, biofloc, and treatability performance in a sequencing batch reactor International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
17 387 Pattra Aphaiphak, Roongkan Ard-ong, Jirapat Ananpattarachai, and Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption of Paraquat on Activated Carbon/nano-Fe Composite Material: Isotherm and Kinetics International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
18 324 Piyaporn Kumket,Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyankull Enhancement of Chromium Removal Efficiencies and Kinetice using A Novel Bio-Catalyst,TiO2-impragnated Chitosan Film The 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Italy-Tukish   
19 105 Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Experimental Evaluation of fixed bed photoreactor for Cr(VI) removal from industrial wastewater The 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Croatia   
20 406 Jirapat Ananpattarachai and Puangrat Kajitvichyanukul Adsorption and Degradation of 2-Chlorophenol by TiO2/AC and TiO2/CB in Photocatalytic Process The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Croatia.   
21 72 Dr.Puangrat Kajitvichyanukul Enhancement of 2-Chiorophenol Degradation in Aqueous Solution by Carbonaceous Materials in Photocatalytic Process The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Criatua   
22 173 S.Sinyoung and P.Kajitvichyanukul Influence of Leather Tanning Sludge on Properties of Cement obtaining from Indeustrial Wastes Co - incineration Process GTSNN2001 Green Nanotechnology for the Future,13-16 Sep 2010,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Nakhon Ratchasima.   
23 174 J. Ananpattarachai and P.Kajitvichyanukul Heterogeneous Photocatalytie Degradation of DDT over N-doped TiO2 : Kinetic Study GTSNN2001 Green Nanotechnology for the Future,13-16 Sep 2010.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Nakhon Ratchasima.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย  2018-06-01 โรงพิมพ์ตระกูลไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ISBN 978-616-468-831-5   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 ไบโอเซรามิกส์จากตะกอนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801003182 สิทธิบัตร   
2 กระบวนการผลิตไบโอเซรามิกส์จากตะกอนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับตกแต่งสวนและสระน้ำ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801003183 สิทธิบัตร   
3 กระบวนการผลิตไบโอนาโนเซรามิกส์สำหรับกำจัดมลพิษในการตกแต่งสวนและสระน้ำ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801003184 สิทธิบัตร   
4 ไบโอเซรามิกส์สำหรับกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801003185 สิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 สำรวจการตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 30 มี.ค. 2561 ถึง 
25 ก.ย. 2561
1,299,500.00 1,299,500.00 งบภายนอก
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
-สิ้นสุดโครงการ 10 เม.ย.62
2 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่านระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2 พ.ย. 2560 ถึง 
2 พ.ย. 2560
2,200,000.00 2,200,000.00 เงินแผ่นดิน
- ขอความอนุเคราะห์นำส่งเงินวิจัยและปรับปรุงรายการบัญชีพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน 110,000 บาท 17 ต.ค. 60
3 โครงการบริการวิชาการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดวัชพืชตกค้างในผักและผลไม้ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1 ต.ค. 2560 ถึง 
31 ต.ค. 2560
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือนำส่งรายงาน 30 ต.ค. 60
4 โครงการจัดแนวทางการจัดการสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 12 ธ.ค. 2559 ถึง 
19 ส.ค. 2560
660,491.00 220,141.65 งบภายนอก
บริษัทซินเนอร์จีพลัส จำกัด.
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 3 จำนวน 165,122.75 บาท วันที่ 5 ก.ค. 2560
5 โครงการศึกษาปริมาณและรูปของปรอทบนผิวและในเนื้อโลหะ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1 ก.ย. 2559 ถึง 
31 ธ.ค. 2560
1,252,926.00 1,252,926.00 งบภายนอก
บริษัท ซินเนอร์จิพลัส
- เบิกเงินงวด 1 จำนวน 221,990 บาท 23 มิ.ย.60
- เบิกงวด 2 และ 3 จำนวนรวม 421,781 บาท 7 ก.ค.60
- เบิกเงินงวด 4 จำนวน 221,990 บาท 17 ก.ค.60
6 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางแผนระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 26 ก.พ. 2559 ถึง 
25 ส.ค. 2559
2,486,160.00 2,486,160.00 งบภายนอก
การท่าเรือ แห่งประเทศไทย
7 โครงการประชุมวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทยด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 14 ต.ค. 2557 ถึง 
17 ต.ค. 2557
1,460,000.00 1,460,000.00 งบภายนอก
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อื่นๆ
8 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุนาโนในโครงการด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน (Nanomaterials Safety Program) พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 22 มิ.ย. 2555 ถึง 
21 มิ.ย. 2556
495,000.00 495,000.00 งบภายนอก
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรการจัดการน้ำเสียชุมชน พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1 ธ.ค. 2554 ถึง 
18 ก.พ. 2555
95,560.00 95,560.00 งบภายนอก
กรมควบคุมมลพิษ
รวม       10,149,637.00 9,709,287.65    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank