: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ( ASST. PROF. DR. SOMLAK WANNARUMON KIELAROVA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02006
ชื่อ - นามสกุล :     สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4223
อีเมล์ :     somlakw@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. Design and Manufacturing Engineering AIT
2 ปริญญาโท M.Eng. Manufacturing Systems Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ Advanced Technologies (Computer-Aided-Design/ Computer-Aided-Manufacturing/ Rapid Prototyping) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบและการผลิต
- การพัฒนาโปรแกรมด้าน Automatic Computer-Aided Design และ Parametric Design โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้าน Artificial Intelligence เช่น Genetic Algorithm, Memetic Algorithm, Neural Network.
- การพัฒนาระบบ Generative Design System โดยใช้เทคนิค Shape Grammar
- การศึกษาการคำนวณเกี่ยวกับความสวยงาม Computational Aesthetics: Aesthetic Measure, Algorithmic Aesthetics เพื่อใช้ประกอบในโปรแกรมการออกแบบอัตโนมัติ
- การทำต้นแบบด้วย Rapid Prototyping Technologies
- การจำลองกระบวนการหล่อโลหะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Finite Element Analysis Software
อุตสาหกรรมที่ดำเนินงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเชิงโต้ตอบเพื่อใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับ กรณีศึกษาการจัดเรียงอัญมณีบนแหวนล้อมเพชร 2562 - 2562 100,000 
2 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator 2556 - 2557 180,000 
3 การประยุกต์ใช้ระบบผู้ขำนาญการร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรมในการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 2553 - 2554 80,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาโมเดลเชิงคำนวณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบลวดลายแส้ของหมู่บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในระบบออกแบบเครื่องประดับเงินโดยอัตโนมัติ [รหัส R2561B071] 2561 - 2561 393,000 
2 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเข็มกลัดแบบแยกส่วนในยุคอาร์ตเดโค 2561 - 2561 393,000 
3 การสร้างผู้ประกอบการ Start Up เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ Premium OTOP ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2561 - 2561 700,000 
4 การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของระบบเชิงโต้ตอบไฮบริดไวยากรณ์รูปร่างและอัลกอริทึ่มวิวัฒนาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น 2560 - 2560 434,000 
5 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย 2559 - 2559 488,900 
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ 2558 - 2558 352,000 
7 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ 2557 - 2557 404,400 
8 การประยุกต์ใช้มิมิติอัลกอริทึ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ JAFG : Jewelry Art form Generator 2555 - 2555 208,200 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ 2562 - 2563 1,098,800 
2 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล้งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ 2558 - 2559 1,394,200 
3 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ 2557 - 2558 1,394,200 
4 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ 2557 - 2558 839,700 
5 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน 2556 - 2557 779,060 
6 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบที่สามารถสร้างภาพร่างอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ 2553 - 2555 480,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์และโชคนิธิ นาคเมธี การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสและเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

[วารสารระดับชาติ]

25 4 107-123 2017 0.062 / 2017  0 / 2018-05-24  TCI 
2 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ดรณ์ สุทธิภิบาล, เขมรัฐ จันทร์คำ, สุนิษา แสนศรี, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร และเฉลิมรัฐ วาวงศ์มูล การศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านวัวลายเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนา วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560

[วารสารระดับชาติ]

10 3 114-123 2017 0.083 / 2017  - / 2017-09-01  TCI 
3 Somlak Wannarumon Kielarova Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design Lecture Notes in Electrical Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

248-255 2017 - / 2017  0 / 2017-07-31  Scopus 
4 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า,ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์, โชคนิธิ นาคเมธี การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน DEVELOPMENT OF GENERATIVE JEWELRY RING DESIGN BASED ON CHINESE TOURISTS PREFERENCES

[วารสารระดับชาติ]

25 4 107-123 2017 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
5 Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet and Chokenithi Nakmethee Development of Computer-Aided Design Module for Automatic Gemstone Setting on Halo Ring KKU Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 3 2016 - / 2016  - / 2016-08-04   
6 Somlak Wannarumon Kielarova Development of Hybrid Memetic Algorithm and General Regression Neural Network for Generating Iterated Function System Fractals in Jewelry Design Applications Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

9712 280-289 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
7 Somlak Wannarumon Kielarova and Sunisa Sansri Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

10053 76-86 2016 Quartile 3 / 2018  3 / 2018-05-24  Scopus 
8 Somlak Wannarumon Kielarova
Prapasson Pradujphongphet
Chokenithi Nakmethee
Development of computer-aided design module for automatic gemstone setting on halo ring KKU Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

43 239-243 2016 - / 2017  - / 2017-06-12  TCI 
9 S. Wannarumon Kielarova Development Scheme of JewelSense: Haptic-based Sculpting Tool for Jewelry Design Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

9 2 1-7 2015 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
10 Somlak Wanaarumon Kielarova,Prapasson Pradujphongphet and Erik L.J.Bohez. New interactive-generative design system:hybrid of shape grammar and evolutionary design-an application of jewelry design Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

9140 302-313 2015 - / 2015  2 / 2017-05-22   
11 Somlok Wannarumon, Prapasson Pradujphongphet, Erik.L.J.Bohez. The Framework of Generative Design System using Shape Grammar for Jewelry Design International Journal of Intelligent Information Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 2.1 1-13 2013 - / 2014  - / 2017-06-14   
12 1.ระภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์
2.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่าง กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องประดับ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 2 21-34 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
13 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมลักษณ์ วรรณฤมล, สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 23-28 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
14 Somlak Wannarumon An Aesthetics Driven Approach to Jewelry Design Computer-Aided Design & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 489-503 2010 - / -  8 / 2017-05-22  Scopus 
15 Wannarumon, S., Bohez, E.L.J., Annanon, K. Aesthetic evolutionary algorithm for fractal-based user-centered jewelry design Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM

[วารสารระดับนานาชาติ]

22 1 19-39 2008 - / 2017  28 / 2017-05-22  Scopus 
16 Wannarumon, S., Bohez, E.L.J. A new aesthetic evolutionary approach for jewelry design Computer-Aided Design and Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1-4 385-394 2006 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
17 Wannarumon, S., Bohez, E.L.J. Rapid prototyping and tooling technology in jewelry CAD Computer-Aided Design and Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1-4 569-576 2004 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
18 Wannarumon, S., Unnanon, K., Bohez, E.L.J. Intelligent computer system for jewelry design support Computer-Aided Design and Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1-4 551-558 2004 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2828 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า Smart Showroom + Virtual Jewelry Try On ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี   
2 2826 เขมรัฐ จันทร์คำ และ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า การประยุกต์ใช้วิธีเชปแกรมม่าและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการวาดลวดลายแส้ บ้านวัวลายโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 2827 โชคนิธิ นาคเมธี และ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า การออกแบบและสร้างลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลามโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับกาไล นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
4 2479 Somlak Wannarumon Kielarova Make your jewelry design pop up with generative design The 33rd Annual Santa Fe Symposium : The Premier Conference for Jewelry Makers จัดโดย Rio Grande ,19-22 May 2019.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 America   
5 2711 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า Make your jewelry design pop with generative design The 33th Annual Santa Fe Symposium, The Premier Conference for Jewelry Maker

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรม Albuquerque, New Mexico, USA   
6 1987 Somlak Wannarumon Kielarova Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design 7th International Conference on IT Convergence and Security

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Seoul, Korea   
7 1986 Somlak Wannarumon Kielarova Automatic Generation of Silver Jewelry Design by Shape Grammars PhD Symposium on Industrial Engineering 2017

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
8 1715 Somlak Wannarumon Kielarova Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization THE 10TH MULTI-DISCIPLINARY INTERNATIONAL WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MIWAI 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiang Mai, Thailand   
9 1507 Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet and Chokenithi Nakmethee Development of Computer-Aided Design Module for Automatic Gemstone Setting on Halo Ring The 6th KKU International Engineering Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand   
10 1508 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ และโชคนิธิ นาคเมธี การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมเพชรและพลอยที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าชาวจีนเพื่อการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่าง นเรศวรวิจัย 2559

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
11 1506 Somlak Wannarumon Kielarova Development of Hybrid Memetic Algorithm and General Regression Neural Network for Generating Iterated Function System Fractals in Jewelry Design Applications The Seventh International Conference on Swarm Intelligence (ICSI’2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Bali,Indonesia.   
12 559 Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet,Erik L.J.Bohez A new interactive generative jewelry design system :hybrid of shape grammar and evolutionary design The Sixth International Conference on Swarm Intelligence

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
13 453 Somlak Wannarumon Kielarova Development of Aesthetic Evaluator using Artificial Neural Network in Generative Design System : Jewelry Art Form Generator 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Phuket Island,Thailand   
14 295 Somlak Wannarumon and P.Pradujphonjphet   The Development of Shape Transformation Tool used in Computer – Based Jewelry Design System IEEE Int. Conf. on Engineering Industry

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 Paayhumthaini Thailand   
15 130 Phaengkieo S., Somlak W. , Ruangsinchaiwanich S. Transformer design by finite element method with DOE algorithm 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
16 121 Somlak Wannarumon and P. Pradujphongphet The Development of Shape Transformation Tool used in Computer-Based Jewelry Desing System 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technoloy (ICCIT,ICEI and ICACT) ,December 3-5,2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Korea   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 โปรแกรมโมดูลทำงานในลักษณะ Plug-in บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Rhinoceros เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนอัตโนมัติ กำลังดำเนินการยื่นขอ ลิขสิทธิ์   
2 ชุดเครื่องประดับเงิน สยามเหลืองหางขาว The Fighter ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1111111111 สิทธิบัตร   
3 ชุดเครื่องประดับพลอยชุบทอง สยามเหลืองหางขาว The Gorgeous ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1111111111 สิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการหล่อเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 15 ต.ค. 2562 ถึง 
30 พ.ย. 2562
50,850.00 50,850.00 งบภายนอก
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ที่ปรึกษาโครงการสำรวจและประเมินผลขีดความสามารถ/สมรรถนะของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยโดยใช้แผนที่ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency Map) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 10 ก.ค. 2555 ถึง 
9 ต.ค. 2555
160,000.00 160,000.00 งบภายนอก
สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
3 จ้างจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายพื้นที่ (ชุมชนเป้าหมาย) เพื่อการพัฒนา ภายใต้โครงการจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 1 ก.ค. 2554 ถึง 
26 ม.ค. 2555
246,750.00 246,750.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
4 ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 20 พ.ค. 2554 ถึง 
13 ก.พ. 2555
1,493,420.00 1,493,420.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รวม       1,951,020.00 1,951,020.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank