: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     
ชื่อ - นามสกุล :       
สังกัด :     
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     
ประเภท :     
ตำแหน่ง :     
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     
อีเมล์ :     
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.สงขลานครินทร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
1. การเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3. กิจกรรม 5ส
4. Lean Technology
5. กิจกรรม KaiZen การทำให้ดีกว่า
6. การจัดรายการวิทยุ
7. พิธีกรงานต่างๆ
8. การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
9. การจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินผลงาน
10.การถ่ายภาพ
11.การจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 
  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank