: หน้าหลัก > บุคลากร > จำนวนบุคลากร << Backward || Forward >>

จำนวนบุคลากร

 
 
      จำนวนอัตรากำลัง
เลือกสังกัด :
หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พ.
สายวิชาการ
พ.
สายบริการ
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
ชาวต่าง
ประเทศ
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ประจำ
พ.
ราชการ
ลา
ศึกษา
พ.เงิน
รายได้
รวม
สำนักงานเลขานุการคณะ
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
1
-
5
1
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
งานธุรการ
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
1
-
5
6
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
2
งานการเงินและพัสดุ
-
-
1
-
-
1
-
1
-
-
3
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
2
งานนโยบายและแผน
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
2
งานบริการการศึกษา
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
9
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1
-
3
-
-
1
-
1
-
1
7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10
7
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
9
1
-
3
-
-
2
-
1
-
-
7
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-
-
5
-
-
1
-
1
-
-
7
6
13
-
-
-
-
-
-
-
-
19
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
20
2
8
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
3
-
-
1
-
3
-
-
7
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ
   -   อื่น ๆ
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
รวม
47
68
27
1
0
8
3
9
0
9
172
blank