: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
2. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
3. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
4. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
5. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
6. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawan.srirat@gmail.com CE430 055964099
7. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank