: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
3. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
4. พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
5. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
6. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
7. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
8. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
9. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
10. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
blank