: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
2. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
3. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
4. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
5. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
6. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
7. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
8. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
9. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
10. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
11. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
12. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
13. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4272
14. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
15. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
blank