: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมเคมี

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
2. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
3. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
4. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
5. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
6. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
7. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
8. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
9. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
blank